Dodatna obavijest u vezi s postupanjem društava koja ispunjavaju uvjete iz članka 117. stavka 1. Zakona o faktoringu u postupku njihovog usklađivanja s ovim Zakonom

Nastavno na Obavijest u vezi postupanja društava koja ispunjavaju uvjete iz članka 117. stavka 1. Zakona o faktoringu u postupku njihovog usklađivanja s ovim Zakonom od 2. veljače 2015., ovom obavijesti se ista usklađuje sa Zakonom o izmjeni Zakona o faktoringu (NN, br. 94/16) na način da se mijenja tekst koji se odnosi na uvodni dio točke II. te Obavijesti u dijelu kojim se citira odredba članka 117. stavka 2. ZOF-a i koji je glasio „5.  poslovanje s drugim odredbama ZOF-a, ako ZOF-om nije drugačije određeno“.

Slijedom zakonske izmjene, mijenja se točka II. podtočka 5. predmetne Obavijesti koja glasi: „5. Usklađivanje poslovanja društva s drugim odredbama ZOF-a - odredbe o stjecanju kvalificiranih udjela“ i to tako da navedena točka/podtočka sada obuhvaća izmjenu iz članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o faktoringu koja upućuje na usklađivanje drugih statusnih uvjeta iz Glave III. ZOF-a (pr. stjecanje kvalificiranih udjela) i organizacijske pretpostavke iz Glave VI. ZOF-a (pr. interna revizija, upravljanje rizicima) određene za funkcioniranje faktoring-društva u skladu s odredbama ZOF-a.

Nadalje, predmetna obavijest se također, slijedom izmjene roka za usklađivanje članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o faktoringu, mijenja u dijelu točke „III. IZVJEŠĆE O USKLAĐIVANJU“, s obzirom na to da je rok za usklađivanje produljen do 31. prosinca 2016., pa  je društvo koje je provelo postupak usklađivanja do navedenog roka kako je to propisano odredbom članka 117. stavka 2. ZOF-a, dužno, na temelju odredbe članka 117. stavka 4. ZOF-a, Hanfi dostaviti izvješće o usklađivanju sa svom propisanom dokumentacijom do 31. siječnja 2017. godine.