Naputak za usklađenje posrednika i zastupnika u osiguranju

USKLAĐENJE DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU Zakonom o osiguranju članak 298. stavak 1. Zakona o osiguranju je propisano da su sva društva za posredovanje u osiguranju, koja su na dan 01. siječnja 2006. godine imala dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i upisana su u sudski registar, dužna u roku od šest mjeseci, dakle, do 01. srpnja 2006. godine, uskladiti poslovanje s odredbama Zakona, osim u pogledu osiguranja od odgovornosti, za što su predviđeni rokovi iz stavka 4. istog članka. Sukladno odredbi stavka 2. članka 298. Zakona zahtjev za izdavanje dozvole i priložena dokumentacija mora ispunjavati sve uvjete iz članka 254. Zakona, dakle, društva koja i nakon 01. srpnja 2006. godine namjeravaju nastaviti obavljati poslove posredovanja u osiguranju, osim zahtjeva trebaju dostaviti i: izvod iz sudskog registra trgovačkog suda sa svim podacima koji se upisuju u registar, ne stariji od petnaest dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici; ovjerenu presliku izjave ili društvenog ugovora za d.o.o. odnosno statuta za d.d. (ovdje napominjemo da dionice moraju glasiti na ime, a nikako na donosioca); za dva posrednika u osiguranju: ovjerenu presliku ovlaštenja* za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, ugovora o radu, radne knjižice, a za jednog od njih i dokaz da je odgovorna osoba u društvu; ukoliko su osnivači fizičke osobe – izjavu svakog osnivača da s društvom za osiguranje, drugim društvom za posredovanje u osiguranju odnosno za zastupanje u osiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. Zakona o osiguranju, odnosno ukoliko postoji odnos povezanosti da se u izjavi detaljno opiše; ako se radi o osnivačima trgovačkim društvima potrebno je dostaviti njihov izvod iz sudskog registra sa svim podacima koji se upisuju u registar, ne stariji od petnaest dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici i izjave ovlaštene osobe društva osnivača (vlasnika udjela ili dioničara) koje moraju biti istog sadržaja kao i izjave fizičkih osoba osnivača (vlasnika udjela ili dioničara); pročišćeni tekst akta o osnivanju (izjave ili društvenog ugovora za d.o.o. odnosno statuta za d.d.), radi potrebe promjene djelatnosti koja mora biti usklađena s odredbom članka 240. i 253. stavak 2. Zakona. Naime, kao djelatnost smije biti navedeno samo „posredovanje u osiguranju“, a ukoliko je netko imao upisane i druge djelatnosti koje su društva za posredovanje mogla obavljati uz poslove posredovanja u osiguranju, potrebno ih je brisati. Pročišćeni tekst mora biti dostavljen u formi javnobilježničkog akta. Osobe koje su ishodile ovlaštenje sukladno odredbama članka 299. Zakona o osiguranju ne moraju dostavljati presliku ovlaštenja. Zahtjevu treba priložiti dokaz o uplati administrativne pristojbe u visini od 140,00 kn i dokaz o uplati naknade u iznosu od 1.400,00 kn. Administrativna pristojba se uplaćuje u korist „DRŽAVANOG PRORAČUNA“, žiro račun: 1001005-1863000160, poziv na broj: 21 5509-matični broj-817. Naknada se uplaćuje u korist „HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA“, žiro račun: 2390001-1100329373, poziv na broj: 00-matični broj-831. USKLAĐENJE DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU Zakonom o osiguranju članak 297. stavak 1. Zakona o osiguranju je propisano da su sva društva za zastupanje u osiguranju, koja su na dan 01. siječnja 2006. godine imala dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upisana su u sudski registar, dužna u roku od šest mjeseci, dakle, do 01. srpnja 2006. godine, uskladiti poslovanje s odredbama Zakona, osim u pogledu osiguranja od odgovornosti, za što su predviđeni rokovi iz stavka 4. istog članka. Sukladno odredbi stavka 2. članka 297. Zakona zahtjev za izdavanje dozvole i priložena dokumentacija mora ispunjavati sve uvjete iz članka 252. Zakona, dakle, društva koja i nakon 01. srpnja 2006. godine namjeravaju nastaviti obavljati poslove zastupanja u osiguranju, osim zahtjeva trebaju dostaviti i: izvod iz sudskog registra trgovačkog suda sa svim podacima koji se upisuju u registar, ne stariji od petnaest dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici; ovjerenu presliku izjave ili društvenog ugovora za d.o.o. odnosno statuta za d.d. (ovdje napominjemo da dionice moraju glasiti na ime, a nikako na donosioca); za najmanje jednog zastupnika u osiguranju: ovjerenu presliku ovlaštenja* za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, ugovora o radu, radne knjižice, te dokaz da je odgovorna osoba u društvu; ukoliko su osnivači fizičke osobe – izjavu svakog osnivača da s društvom za osiguranje, drugim društvom za zastupanje u osiguranju odnosno za posredovanje u osiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. Zakona o osiguranju, odnosno ukoliko postoji odnos povezanosti da se u izjavi detaljno opiše; ako se radi o osnivačima trgovačkim društvima potrebno je dostaviti njihov izvod iz sudskog registra sa svim podacima koji se upisuju u registar, ne stariji od petnaest dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici i izjave ovlaštene osobe društva osnivača (vlasnika udjela ili dioničara) koje moraju biti istog sadržaja kao i izjave fizičkih osoba osnivača (vlasnika udjela ili dioničara); pročišćeni tekst akta o osnivanju (izjave ili društvenog ugovora za d.o.o. odnosno statuta za d.d., radi potrebe promjene djelatnosti koja mora biti usklađena s odredbom članka 233. i 250. stavak 2. Zakona. Naime, kao djelatnost smije biti navedeno samo „zastupanje u osiguranju“, a ukoliko je netko imao upisane i druge djelatnosti koje su društva za zastupanje mogla obavljati uz poslove zastupanja u osiguranju, potrebno ih je brisati. Pročišćeni tekst mora biti dostavljen u formi javnobilježničkog akta. Osobe koje su ishodile ovlaštenje sukladno odredbama članka 299. Zakona o osiguranju ne moraju dostavljati presliku ovlaštenja. Zahtjevu treba priložiti dokaz o uplati administrativne pristojbe u visini od 100,00 kn i dokaz o uplati naknade u iznosu od 1.000,00 kn. Administrativna pristojba se uplaćuje u korist „DRŽAVANOG PRORAČUNA“, žiro račun: 1001005-1863000160, poziv na broj: 21 5509-matični broj-817. Naknada se uplaćuje u korist „HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA“, žiro račun: 2390001-1100329373, poziv na broj: 00-matični broj-829. USKLAĐENJE OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU Zakonom o osiguranju članak 297. stavak 5. je propisana shodna primjena, na obrtnike, odredbi stavaka 1., 2., 3., i 4. istog članka kojima je regulirano pitanje usklađenja društava za zastupanje u osiguranju. Iz navedenih odredbi proizlazi da svi obrtnici koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, a koja su na dan 01. siječnja 2006. godine imala dozvolu za obavljanje tih poslova i upisani su u obrtni registar, dužni su u roku od šest mjeseci, dakle, do 01. srpnja 2006. godine, uskladiti poslovanje s odredbama Zakona, osim u pogledu osiguranja od odgovornosti, za što su predviđeni rokovi iz stavka 4. istog članka. Sukladno odredbi stavka 2. članka 297. Zakona zahtjev za izdavanje dozvole i priložena dokumentacija mora ispunjavati sve uvjete iz članka 252. Zakona, dakle, obrtnici koji i nakon 01. srpnja 2006. godine namjeravaju nastaviti obavljati poslove zastupanja u osiguranju, osim zahtjeva trebaju dostaviti i: izvod iz registra obrtnika sa svim podacima koji se upisuju u registar, ne stariji od petnaest dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici; ovjerenu presliku ovlaštenja* za obavljanje poslova zastupanja ako ga obrtnik ima, ili ovlaštenja* osobe koja je zaposlena kod obrtnika, te ugovora o radu i radne knjižice te osobe; izjavu da s društvom za osiguranje, drugim društvom za zastupanje u osiguranju odnosno za posredovanje u osiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. Zakona o osiguranju, odnosno ukoliko postoji odnos povezanosti da se taj odnos u izjavi detaljno opiše. Osobe koje su ishodile ovlaštenje sukladno odredbama članka 299. Zakona o osiguranju ne moraju dostavljati presliku ovlaštenja. Zahtjevu treba priložiti dokaz o uplati administrativne pristojbe u visini od 60,00 kn i dokaz o uplati naknade u iznosu od 600,00 kn. Administrativna pristojba se uplaćuje u korist „DRŽAVANOG PRORAČUNA“, žiro račun: 1001005-1863000160, poziv na broj: 21 5509-matični broj-817. Naknada se uplaćuje u korist „HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA“, žiro račun: 2390001-1100329373, poziv na broj: 00-matični broj-830. OVLAŠTENJE FIZIČKIH OSOBA Fizičke osobe koje su dobile ovlaštenje temeljem odredbi Zakona o posredovanju i zastupanju u osiguranju („Narodne novine“ broj 27/99), sukladno odredbama članka 299. Zakona o osiguranju („Narodne novine“broj 151/05), dužne su do najkasnije 01. srpnja 2006. godine podnijeti zahtjev Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za izdavanje ovlaštenja, te uz zahtjev dostaviti i dokaz da nisu osuđivane za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno da nisu pod istragom (potvrdu o nekažnjavanju). Posljedica propuštanja roka je gubitak ovlaštenja, pa će osoba koja ga želi morati ponovo ishoditi ovlaštenje sukladno odredbama Zakona o osiguranju (pristupiti ispitu itd.) Za ovlaštenje za zastupnika zahtjevu treba priložiti dokaz o uplati administrativne pristojbe u visini u visini od 20,00 kn i dokaz o uplati naknade u iznosu od 200,00 kn. Administrativna pristojba se uplaćuje u korist „DRŽAVANOG PRORAČUNA“, žiro račun: 1001005-1863000160, poziv na broj: 22 5509-matični broj građana-817. Naknada se uplaćuje u korist „HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA“, žiro račun: 2390001-1100329373, poziv na broj: 00-matični broj građana-833. Za ovlaštenje za posrednika zahtjevu treba priložiti dokaz o uplati administrativne pristojbe u visini u visini od 30,00 kn i dokaz o uplati naknade u iznosu od 300,00 kn. Administrativna pristojba se uplaćuje u korist „DRŽAVANOG PRORAČUNA“, žiro račun: 1001005-1863000160, poziv na broj: 22 5509-matični broj građana-817. Naknada se uplaćuje u korist „HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA“, žiro račun: 2390001-1100329373, poziv na broj: 00-matični broj građana-835.