PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

I. Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine», br.140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvješćuje javnost, korisnike financijskih usluga i osiguranike : Da je na sjednici održanoj 06. travnja 2006. društvu ADDENDA zdravstvenom osiguranju d.d. Zagreb, MBS 080177777, oduzela odobrenje za obavljanje svih vrsta osiguranja, Da je društvo ADDENDA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb dužno u roku od 30 dana prenijeti cjelokupni portfelj polica osiguranja drugom osiguravajućem društvu u Republici Hrvatskoj, te da će ako to ne učini, to učiniti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, i to jednom od osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj. II. Provedenim nadzorom poslovanja društva ADDENDA zdravstvenog osiguranja d.d. Zagreb tijekom listopada 2005. godine, utvrđeno je više nepravilnosti i nezakonitosti od kojih je najznačajniji manjak jamstvenog kapitala. ADDENDA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb bilo je dužno nadoknaditi manjak jamstvenog kapitala u iznosu od 7,5 milijuna kuna najkasnije do 31. ožujka 2006. Kako društvo nije postupilo na način na koje je bilo obvezno po Zakonu, tj. do 31.ožujka 2006. nije uplatilo obveznih 7,5 milijuna kuna, utvrđeno je da ne zadovoljava zakonske uvjete za posjedovanje odobrenja za obavljanje poslova zdravstvenog osiguranja, jer mu je jamstveni kapital znatno ispod zakonskog minimuma, pa je očito da bi svako daljnje poslovanje ugrožavalo interese osiguranika. III. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga posebno naglašava da će se ugovori o osiguranju-police koji su sklopljeni sa ADDENDA zdravstvenim osiguranjem d.d., prenijeti na drugo osiguravajuće društvo u istom opsegu i sadržaju, tako da se prava i obveze nastale iz ugovora osiguranju – polica ne prekidaju, ne prestaju ili umanjuju.