PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) obavještava korisnike financijskih usluga a posebno dioničare društva PLIVA Farmaceutika d.d. Zagreb da je: Tvrtka ACTAVIS GROUP hf sa sjedištem u Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfirdi, Island (dalje ACTAVIS), postupajući po rješenju Agencije od 03. srpnja 2006., obavijestila Agenciju podneskom koji je zaprimljen 05. srpnja 2006. godine (u predmetu, klasa:450-08/06-13/69, urbroj: 383-101/06-5) na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje Zakon), o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje društva PLIVA Farmaceutika d.d. Zagreb; Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.U skladu s člankom 5. stavkom 2. Zakona, o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje, ACTAVIS je osim Agencije dužan obavijestiti društvo PLIVA Farmaceutika d.d. Zagreb i javnost.