Priopćenje za javnost u vezi primjene unutargrupnih izuzetaka iz EMIR-a i prijava sporova između financijskih ugovornih strana

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), dana 1. srpnja 2016 daje sljedeće

Priopćenje za javnost

 Dana 1. srpnja 2016. na sjednici Upravnog vijeća Hanfe donesene su:

Ove Odluke se primjenjuju od dana objave na internetskim stranicama Hanfe.

Detaljnije informacije o načinu na koji subjekti nadzora Hanfe mogu zatražiti primjenu unutargrupnih izuzeća dostupne su ovdje.

Odlukom o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana propisuje se nova obveza mjesečnog izvještavanja Hanfe o sporovima između ugovornih strana u transakcijama OTC izvedenicama koje prelaze vrijednost od 15 mil. EUR (mjesečnom dinamikom). Detaljnije informacije o formatu mjesečnog izvještaja i načinu dostave dostupne su ovdje.