Izvrsni rezultati edukativne kampanje Hanfe

Hanfa je na temelju iznimne posjećenosti i iskazanog zanimanja za edukativnu kampanju u vezi s upozorenjima oko ulaganja u komplicirane financijske proizvode, koju je provela krajem 2015., pokrenula internetsku edukativnu kampanju sličnog sadržaja i krajem 2016. godine.

Kampanja je bila zasnovana na modernim tehnologijama kojima se služe pružatelji onih usluga i proizvoda na koje je Hanfa kampanjom upozoravala kao na neprikladne za širu javnost. Kampanja je sadržavala internetske oglase koji su imali za cilj privući ljude zainteresirane za brzu zaradu, a s namjerom da ih se educira i upozori na zamke i rizike tzv. brzih zarada ulaganjem u komplicirane financijske proizvode.

Putem oglasa su izmišljene osobe, predstavljene kao najbogatiji Hrvati, pozivale na trgovanje financijskim proizvodima nazvanim KPN-ovima (Kompliciranim Proizvodima za Neinformirane). Klik na oglas vodio je do posebno izrađene Hanfine informativne internetske stranice (www.hanfa.hr/saznajvise.html), gdje se potencijalne ulagatelje pozvalo na oprez i ukazalo na važnost pravovremenog informiranja o uslugama i proizvodima prije stupanja u poslovni odnos s ponuditeljima financijskih usluga.

Tijekom 30 dana trajanja edukativne kampanje zabilježeno je više od 41.000 klikova na oglase, odnosno više od 41.000 posjeta informativnoj internetskoj stranici.

Zbog velikog interesa za oglase, odnosno broja posjeta informativnoj internetskoj stranici, Hanfa ponovno poziva javnost na oprez zbog rizika kod trgovanja financijskim proizvodima te savjetuje da osobe zainteresirane za trgovanje financijskim proizvodima prije trgovanja:

  • provjere istinitost obećanja koje im se izjavljuje (npr. „velik”, „siguran”, „zaštićen od rizika” ili „potpun” prinos od ulaganja) i imaju na umu da ponekad ime proizvoda ne odražava značajke proizvoda
  • provjere nalazi li se pružatelj usluga na Hanfinim popisima domaćih i inozemnih društava koje imaju pravo nuditi svoje proizvode i usluge u Hrvatskoj te postoje li možda Hanfina upozorenja za javnost u vezi s tim pružateljem usluga ili proizvodima i uslugama koje pružatelj nudi
  • razmisle o tome razumiju li značajke i rizike ponuđenih proizvoda i usluga te u skladu s time razmisle o eventualnoj potrebi za profesionalnim savjetovanjem o ulaganju, kao i o drugim ulaganjima koja bi možda više odgovarala njihovim financijskim mogućnostima i ciljevima
  • postave dodatna pitanja pružatelju proizvoda ili usluge jer isti je dužan potencijalnog ulagatelja upoznati sa svim rizicima i pružiti sve informacije o zaštiti imovine, cijenama, troškovima i sl.
  • prikupe potrebne informacije, temeljito sagledaju osobnu i obiteljsku financijsku situaciju te mogućnosti i sposobnost podnošenja rizika kao i mogućih gubitaka koji mogu rezultirati narušavanjem njihovog financijskog statusa te tek onda donesu odluku o ulaganju.

Na internetskim stranicama Hanfe nalaze se sljedeće informacije:

a koje zainteresiranim osobama mogu poslužiti ako se ipak odluče na ulaganje u komplicirane financijske proizvode.