PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u svezi obveze objave namjere preuzimanja dioničkog društva PLIVA d.d. Zagreb, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga daje slijedeće

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija) svojim je Rješenjem (klasa: UP/I-450-08/06-13/71; ur.broj: 326-101/06-3 ) naložila tvrtki ACTAVIS Group hf. Iceland (u daljnjem tekstu ACTAVIS) objavu namjere za objavljivanje ponude za preuzimanje dioničkog društva PLIVA d.d. Zagreb. Agencija je utvrdila da je da je tvrtka ACTAVIS počevši od 29. lipnja 2006. pa nadalje stekla 1.505.943 redovnih dionica, 371.865 GDR (globalnih depozitornih zapisa), da s društvom s kojim zajednički djeluje drži 0,7% dionica i da temeljem sklopljenih opcijskih ugovora drži dodatnih 10,7 % dionica, tako da ukupno raspolaže s 20,4 % dionica društva PLIVA d.d. Zagreb. Nadalje, tvrtka ACTAVIS je na svojoj internet stranici istog dana navečer objavila informacije iz kojih nedvojbeno proizlazi da namjerava izvršiti preuzimanje dioničkog društva PLIVA d.d.. Slijedom poduzetih radnji, za tvrtku ACTAVIS je nastala obveza obavještavanja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje propisane člankom 5. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako do današnjeg dana nije postupila prema citiranoj zakonskoj odredbi i ispunila svoju obvezu, bilo je potrebno rješenjem naložiti joj takvu objavu. Agencija posebno naglašava da se ova obveza odnosi samo na objavu obavijesti o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva PLIVA d.d.. Agencija još nije zaprimila zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje. Kako je ovo iznimno važna informacija za javnost a posebno dioničare PLIVE d.d. te ostale korisnike financijskih usluga, bilo je potrebno u smislu članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga potpuno, istinito i u cijelosti tu javnost i informirati.