Zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Nacionalni zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Zakon o osiguranju

 1. Zakon o osiguranju - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22)
 2. Zakon o osiguranju - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14), prestao važiti dana 1. siječnja 2016.
Mišljenja / Službena stajališta
 1. Posrednici u osiguranju kao distributeri udjela u investicijskim fondovima
 2. Službeno stajalište Hanfe vezano na distribuciju osiguranja i primicima u vezi s distribucijom osiguranja
 3. Službeno stajalište o primjeni Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20) vezano na ovlaštenje obavljanja poslova distribucije osiguranja
Mišljenja su donesena na temelju Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15, 112/18).
Pravilnici prema Zakonu o osiguranju (NN, br. 30/15, 112/18, 62/20, 133/20, 151/22)
 1. Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (NN 20/2023)
 2. Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje (NN 20/2023)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 20/2023)
 4. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 5. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (NN 106/20)
 6. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja - neslužbeni pročišćeni tekst (NN br. 23/2016, 27/2016, 42/2019, 142/2022)
 7. Pravilnik o statističkim standardima osiguranja (NN 20/2023)
 8. Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 23/16 i 27/16)
 9. Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 20/2023)
 10. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (NN, br.72/19)
 11. Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (NN, br. 10/16)
 12. Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN, br. 155/22)
 13. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 102/2020)
 14. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (NN, br. 68/19)
 15. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (NN br. 136/20)

 16. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 7/16, 91/16)
 17. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN 48/22)
 18. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 7/16, 91/16)
 19. Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene (NN, br. 133/15)
 20. Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa (NN, br. 133/15)
 21. Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz prijelaznih mjera na tehničke pričuve (NN, br. 133/15)
 22. Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN, br. 16/19)
 23. Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje (NN, br. 68/21)
 24. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje (NN 144/2021)
Pravilnici prema Zakonu o osiguranju (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14)
 1. Uputa za primjenu kontnog plana za društva za osiguranje i društva za reosiguranje - neslužbeni pročišćeni tekst
Smjernice
 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 2. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 3. Izvještaj o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti s preporukama
 4. Smjernice za obavljanje poslova osiguranja
 5. Smjernice i Preporuke za postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu
 6. Smjernice za reosiguranje
Preporuke
 1. Preporuke o sadržaju i dostavi dokumenta s ključnim informacijama za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
Upute
 1. Uputa za postupanje distributera osiguranja pri distribuciji proizvoda osiguranja za koje je obveza sklapanja ugovora o osiguranju propisana posebnim zakonima
Mišljenja / Službena stajališta
 1. Mišljenje Agencije o članku 151. Zakona o osiguranju
 2. Mišljenje Agencije o članku 147. Zakona o osiguranju
 3. Mišljenje Agencije o članku 233. Zakona o osiguranju
 4. Mišljenje kojim se izvan snage stavlja Mišljenje Agencije od 31. srpnja 2006. godine o članku 233. Zakona o osiguranju
 5. Mišljenje o isplati provizije zastupniku u osiguranju
 6. Mišljenje o primjeni odredbe članka 129. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
 7. Mišljenje o primjeni odredbe članka 233. stavka 2. Zakona o osiguranju (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13)
 8. Mišljenje o primjeni odredbi članka 130. i 140. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
 9. Mišljenje o upotrebi tablica smrtnosti u izračunu matematičke pričuve
 10. Mišljenje o primjeni članka 20. stavka 2. Zakona o osiguranju
 11. Mišljenje o izračunu dopunskog kapitala uključivanjem drugih stavaka sukladno članku 96. stavku 3. Zakona o osiguranju

Napomena: Navedena mišljenja donesena su u skladu sa Zakonom o osiguranju (NN, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14).

Povratak na vrh

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14)

 1. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 151/05)
 2. Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 36/09)
 3. Zakon o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 75/09)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 76/13)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 152/14)
 6. Odluka Vlade Republike Hrvatske o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (NN, br. 45/2022)
Pravilnici
 1. Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (NN 20/2023)
Mišljenja / Službena stajališta
 1. Mišljenje kojim se Mišljenje o zakonitom postupanju prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti od 14. travnja 2011. usklađuje sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 76/13)
 2. Mišljenje o zakonitom postupanju prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti
 3. Službeno stajalište u pogledu primjene odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe PRIIPs

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)
 2. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014 (NN br. 132/2020)
Mišljenja / Službena stajališta

Povratak na vrh

Zakonodavstvo Europske unije

Delegirane uredbe

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP)

Provedbene uredbe

 1. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2452 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) 
 2. Provedbena uredba komisije (EU) 2016/1630 od 9. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za primjenu prijelazne mjere za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Solventnost II) (Tekst značajan za EGP)
 3. Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1800 od 11. listopada 2016 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dodjelom procjena kreditnih rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika do objektivnog razmjera stupnja kreditne kvalitete u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 4. Provedbena uredba komisije (EU) o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja:
 5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1469 оd 11. kolovoza 2017. o utvrđivanju standardiziranog formata dokumenta s informacijama o proizvodu osiguranja (Tekst značajan za EGP)
 6. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima i strukturom za objavu određenih informacija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (tekst značajan za EGP) 
  1. Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1844 оd 23. studenoga 2018. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
  2. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2189 оd 24. studenoga 2017. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )
  3. Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1868 оd 20. listopada 2016. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 8. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2017 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s faktorima prilagodbe za izračun potrebnog kapitala za valutni rizik za valute vezane uz euro u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 9. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2016 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dioničkim indeksom za simetričnu prilagodbu standardnog kapitalnog zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 10. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2015 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za procjene vanjskih procjena kreditnog rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 11. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2014 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima i predlošcima za podnošenje informacija nadzorniku grupe i za razmjenu informacija među nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 12. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2013 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim odstupanjima u pogledu sustava izjednačavanja zdravstvenih rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 13. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2012 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za odluke o određivanju, izračunu i uklanjanju kapitalnih dodataka u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 14. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2011 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 15. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/500 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja nadzornih tijela za primjenu uravnotežene prilagodbe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 16. Provedbena uredba komisije (EU) 2015/499 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koji se koriste za izdavanje odobrenja nadzornih tijela za uporabu stavki pomoćnih vlastitih sredstava u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 17. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/498 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom izdavanja odobrenja nadzornih tijela za uporabu parametara specifičnih za određeno društvo u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 18. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/462 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za odobrenje nadzornih tijela za uspostavu subjekata posebne namjene, za suradnju i razmjenu informacija među nadzornim tijelima u pogledu subjekata posebne namjene te za utvrđivanje formata i obrazaca za informacije o kojima subjekti posebne namjene trebaju izvješćivati u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 19. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/461 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom donošenja zajedničke odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za upotrebu unutarnjeg modela grupe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 20. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom za izdavanje odobrenja za unutarnji model u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 21. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2102 оd 27. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2452 u pogledu objavljivanja informacija upotrijebljenih u izračunu prilagodbe za sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke

 22. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/633 оd 24. travnja 2018. o izmjeni Provedbene Uredbe (EU) 2016/1800 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dodjelom procjena kreditnih rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika do objektivnog razmjera stupnja kreditne kvalitete u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

 23. Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 оd 24. travnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1799 u pogledu tablica za raspoređivanje kojima se određuje veza između procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika i stupnjeva kreditne kvalitete iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

 24. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/744 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1800 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dodjelom procjena kreditnih rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika do objektivnog razmjera stupnja kreditne kvalitete u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

 25. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/657 оd 15. svibnja 2020. o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene uredbe (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

 26. Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/186 оd 10. veljače 2022. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 31. prosinca 2021. do 30. ožujka 2022. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja

Direktiva o distribuciji osiguranja (IDD)

 1. Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/541 оd 20. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane Uredbe (EU) 2017/2359 u pogledu njihovih datuma primjene
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2359 оd 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2358 оd 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja
 5. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1935 оd 13. svibnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se prilagođuju temeljni iznosi u eurima za osiguranje od profesionalne odgovornosti i za financijsku sposobnost posrednika u osiguranju i reosiguranju
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1257 оd 21. travnja 2021. o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2017/2358 i (EU) 2017/2359 u pogledu uključivanja čimbenika održivosti, rizika i preferencija u pogledu održivosti u zahtjeve za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja te u pravila poslovnog ponašanja i investicijskog savjetovanja za investicijske proizvode osiguranja

Uredba o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1904 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda (Tekst značajan za EGP)

Dokumenti EIOPA-e

Solventnost II
 1. Smjernice o nadzoru podružnica društava za osiguranje iz trećih zemalja
 2. Smjernice o izvješćivanju za potrebe financijske stabilnosti
 3. Smjernice o produljenju razdoblja oporavka u iznimnim nepovoljnim situacijama
 4. Smjernice o razmjeni informacija na sustavnoj bazi unutar kolegija
 5. Smjernice o provedbi mjera o dugoročnim jamstvima
 6. Smjernice o metodama za određivanja udjela na tržištu radi izvješćivanja
 7. Smjernice o izvješćivanju i javnoj objavi
 8. Smjernice o priznavanju i vrednovanju imovine i obveza osim tehničkih pričuva
 9. Smjernice o sustavu upravljanja
 10. Smjernice o procjeni vlastitih rizika i solventnosti
 11. Smjernice o pomoćnim vlastitim sredstvima
 12. Smjernice o primjeni modula preuzetog rizika životnog osiguranja 
 13. Smjernice o riziku osnove
 14. Smjernice o razvrstavanju vlastitih sredstava
 15. Smjernice o ugovornim ograničenjima
 16. Smjernice za solventnost grupe
 17. Smjernice o podmodulu rizika katastrofe zdravstvenog osiguranja
 18. Smjernice o pristupu na temelju uvida u temeljnu izloženost
 19. Smjernice za operativno funkcioniranje kolegija
 20. Smjernice o namjenskim fondovima
 21. Smjernice za postupak nadzornog pregleda
 22. Smjernice o sposobnosti tehničkih pričuva i odgođenih poreza da pokriju gubitke
 23. Smjernice za metodologiju procjena istovjetnosti koje provode nacionalna nadzorna tijela temeljem Direktive Solventnost II
 24. Smjernice o postupanju prema izloženosti tržišnom riziku i riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane u standardnoj formuli
 25. Smjernice o uporabi unutarnjih modela
 26. Smjernice o postupanju prema povezanim društvima, uključujući sudjelujuće udjele
 27. Smjernice o parametrima specifičnima za društvo
 28. Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva
 29. Smjernice o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku
 30. Smjernica o sigurnosti i upravljanju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (EIOPA-BoS-20/600)
Pripremna faza za Solventnost II
 1. Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva (utemeljenu na načelima ORSA-e)
 2. Smjernice o sustavu upravljanja
 3. Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim tijelima (Podsmjernice 15 i 19 nisu trenutno primjenjive za Republiku Hrvatsku)
Ostale smjernice i dokumenti
 1. Smjernice u skladu s Direktivom o distribuciji osiguranja koje se odnose na investicijske proizvode osiguranja strukturirane na način koji potrošačima otežava razumijevanje uključenih rizika
 2. Smjernice za olakšavanje učinkovitog dijaloga između nadležnih tijela koja nadziru osiguravajuća društva i ovlaštenih revizora i revizorskih kuća koja provode zakonsku reviziju tih poduzeća
 3. Pripremne smjernice o sustavima nadzora i upravljanja proizvodima od strane društava za osiguranje i distributera osiguranja
 4. Smjernice o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI)
 5. Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate
 6. Smjernice za postupanje s pritužbama od strane posrednika u osiguranju
 7. Smjernice za rješavanje pritužbi od strane društava za osiguranje

 8. Preporuke o nadzornoj fleksibilnosti u pogledu roka za nadzorno izvješćivanje i javno objavljivanje – koronavirus/COVID-19
 9. Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila EIOPA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na EIOPA-inoj internetskoj stranici www.eiopa.europa.eu i na internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh

Dokumenti Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela

 1. Q&A vezano za PRIIPs KID ažurirano 4. travnja 2019.
 2. Zajednička izjava europskih nadležnih tijela po pitanju scenarija uspješnosti, 8. veljače 2019.
 3. Hanfa se 29. listopada 2021. očitovala da se u cijelosti pridržava odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila EIOPA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na EIOPA-inoj internetskoj stranici www.eiopa.europa.eu i na internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh