Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni izmijenjenih EIOPA Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva

Objavljeno: 06. rujna 2022.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hanfa se dana 06. rujna 2022. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi izmijenjenih Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva koje se primjenjuju od 01.01.2023.

 

Obavijest o primjeni izmijenjenih EIOPA Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva 

Smjernice

Ovim se izmijenjenim Smjernicama pojašnjavaju koje je zahtjeve potrebno ispuniti radi usklađivanja i primjene, u odnosu na sljedeća područja smjernica:

-       Značajnost u utvrđivanju pretpostavki,

-       Upravljanje utvrđivanjem pretpostavki,

-       Komunikacija i nesigurnost u utvrđivanju pretpostavki,

-       Dokumentacija utvrđivanja pretpostavki,

-       Validacija utvrđivanja pretpostavki,

-       Modeliranje čimbenika biometrijskih rizika,

-       Troškovi upravljanja ulaganjima,

-       Raspodjela troškova,

-       Promjena troškova,

-       Dinamično ponašanje ugovaratelja osiguranja,

-       Dvosmjerne pretpostavke,

-       Opcija plaćanja dodatnih ili različitih premija,

-       Sveobuhvatni plan upravljanja,

-       Uzimanje u obzir novog poslovanja prilikom utvrđivanja budućih postupaka uprave,

-       Primjena stohastičkog vrednovanja,

-       Čimbenici tržišnog rizika potrebni za dobivanje primjerenih rezultata,

-       Pretpostavke upotrijebljene za izračun EPIFP-a,

-       Alternativni pristup za izračun EPIFP-a.

Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva se primjenjuju od 1. travnja 2015. sa ciljem povećanja dosljednosti i usklađenosti profesionalne prakse za sve vrste i veličine društava diljem država članica te pružanja podrške društvima u izračunu njihovih tehničkih pričuva prema Direktivi Solventnost II. Smatra se da je mišljenje stručnjaka ključna komponenta izračuna tehničkih pričuva i trebalo bi se primijeniti u utvrđivanju pretpostavki koje će se upotrijebiti u vrednovanju tehničkih pričuva za društva za osiguranje i društva za reosiguranje. Smjernicama o vrednovanju tehničkih pričuva dodaju se sada smjernice o primjeni načela proporcionalnosti kod vrednovanja tehničkih pričuva. Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi primjenjivati Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva na način koji je proporcionalan prirodi, opsegu i složenosti rizika svojstvenih njihovu poslovanju. Pritom ne bi smjelo doći do značajnih odstupanja vrijednosti tehničke pričuve od trenutačnog iznosa koji bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje morala platiti u slučaju da svoje obveze osiguranja i reosiguranja moraju odmah prenijeti na neko drugo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje. 

Naziv smjernica

Izmijenjene Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva 

Subjekti na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice primjenjuju na:

-       Društva za osiguranje;

-       Društva za reosiguranje;

-       Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti. 

Datum početka primjene smjernice

01. siječnja 2023. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Izmijenjene Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva 

 

08.08.2022.

Obavijest društvima za osiguranje o objavi DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2022/1288

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava društva za osiguranje kako je u službenom glasilu EU (L196), dana 25.srpnja 2022. objavljena DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1288 оd 6. travnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj i prikaz informacija o načelu „ne nanosi bitnu štetu”, sadržaj, metodologije i prikaz informacija o pokazateljima održivosti i štetnim učincima na održivost te sadržaj i prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i ciljeva održivih ulaganja u predugovornoj dokumentaciji, na internetskim stranicama i u periodičnim izvještajima (dalje: Delegirana Uredba 2022/1288).

Pročitaj više...

02.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EIOPA Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hanfa se dana 02. lipnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456) koje se primjenjuju od 01.07.2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti