Zlouporaba tržišta

Uređeno tržište kapitala temelji se na povjerenju svih njegovih sudionika: ulagatelja, investicijskih društava i ostalih "posrednika" te izdavatelja. Iz tog razloga od iznimne je važnosti spriječiti svaki oblik zlouporabe tržišta, što je detaljno regulirano Uredbom(EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  te delegiranim aktima, provedbenim aktima, regulatornim tehničkim standardima, provedbenim tehničkim standardima i smjernicama usvojenima u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta.

Sprječavanje zlouporaba tržišta podrazumijeva zabranu trgovanja na temelju povlaštenih informacija i nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija te zabranu manipuliranja tržištem.

Koliko je značajna zabrana zlouporabe tržišta proizlazi i iz činjenice da su zlouporaba povlaštenih informacija i zlouporaba tržišta kapitala prema Kaznenom zakonu propisani kao kaznena djela za koja su zapriječene kazne zatvora.

Radi urednog funkcioniranja tržišta kapitala i sprječavanja zlouporabe tržišta, propisane su i odredbe koje se odnose na programe otkupa vlastitih dionica i mjere stabilizacije tržišta, postupanje prilikom izrade preporuka i prihvaćene tržišne prakse.

Prijavljivanje stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe o zlouporabi tržišta

Prijavljivanje kršenja Uredbe o zlouporabi tržišta predviđeno je čl. 12 Uredbe o zlouporabi tržišta te odredbama Provedbene direktive Komisije (EU) 2015/2392 od 17. prosinca 2015. o Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih kršenja te Uredbe nadležnim tijelima.

Pravilnikom o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i vijeća (NN, br. 60/16) propisani su komunikacijski kanali za zaprimanje prijava kršenja i daljnje postupanje s njima, postupci koji se primjenjuju na prijave kršenja, režim povjerljivosti koji se primjenjuje na prijave kršenja te postupci zaštite radnika.

Poslodavci koji se bave djelatnostima koji su uređeni propisima o financijskim uslugama dužni su uspostaviti odgovarajuće unutarnje postupke prema kojima njihovi zaposlenici mogu prijaviti kršenja Uredbe o zlouporabi tržišta.

Neovisno o unutarnjim postupcima, Hanfa prijave o zlouporabama  zaprima:

  • na adresu elektroničke pošte: zlouporaba.trzista@hanfa.hr
  • na broj telefona: 01/6173-220 (telefonski razgovori se ne snimaju)
  • na poštansku adresu: Hanfa, F. Račkoga 6, Zagreb (s naznakom „zlouporaba tržišta – ne otvarati“)
  • usmeno na zapisnik.

Potiče se da podnositelj prijave u prijavi kršenja navede sve informacije koje su mu dostupne u vezi s prijavljenim slučajem  zlouporabe tržišta. Napominje se kako Hanfa zaprima  prijave kršenja i od anonimnog podnositelja.

Odgovor na prijavu kršenja, osim ako se radi o prijavi anonimnog podnositelja,  dostavlja se podnositelju prijave u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave kršenja.

Na zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređena zaštita osobnih podataka  te njihovo prikupljanje, obrada i korištenje u Republici Hrvatskoj. Osobni podaci se iznimno mogu proslijediti u slučajevima propisanim u čl. 10. st. 3. Pravilnika o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014.

Ne smatra se da osoba koja Hanfi prijavi zlouporabu tržišta krši ikakvo ograničenje povezano s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom ili bilo kojim zakonom ili drugim propisom, te ni na koji način ne snosi odgovornost u vezi s takvim objavljivanjem.

Ako razmišljate o podnošenju prijave, a nesigurni ste u vezi vaših prava, preporučljivo je o tomu  konzultirati se s osobom ovlaštenom za pružanje pravnih savjeta.