Korporativno upravljanje

S ciljem unaprjeđenja kulture korporativnog upravljanja, Hanfa je:

  • u suradnji sa Zagrebačkom burzom d.d. izradila Kodeks korporativnog upravljanja
  • samostalno započela izrađivati Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Kodeks korporativnog upravljanja

U odnosu na Zakon o tržištu kapitala kojim se za izdavatelje na uređenom tržištu propisuje minimalna razina transparentnog izvještavanja prema investicijskoj javnosti, Kodeks korporativnog upravljanja određuje temelje za izgradnju sofisticiranih korporativnih odnosa unutar organizacije.

Temeljna načela Kodeksa korporativnog upravljanja podrazumijevaju osiguravanje transparentnog poslovanja, definiranje detaljnih postupaka rada uprave i nadzornog odbora izdavatelja, izbjegavanje sukoba interesa relevantnih osoba u izdavatelju (članova uprave, nadzornog odbora, višeg rukovodstva), uspostavljanje učinkovite unutarnje kontrole i učinkovitog sustava odgovornosti. Ova načela dobrog korporativnog upravljanja postižu se prije svega odgovornim ponašanjem ključnih osoba unutar izdavatelja.

Ostvarenje temeljnih načela Kodeksa korporativnog upravljanja ocjenjuje se s obzirom na dosegnutu razinu udovoljavanja standardima korporativnog ponašanja organizacije u odnosu na 3 najznačajnije interesne skupine kod izdavatelja: a) dioničare i investicijsku javnost, b) upravu, nadzorni odbor i zaposlenike, i c) unutarnju i vanjsku reviziju poslovanja izdavatelja. Što je razina udovoljavanja postavljenim standardima ponašanja unutar svake interesne skupine viša, to je izdavatelj usklađeniji s postavljenim standardima korporativnog upravljanja. Kodeksom se preporučuju mjere i postupci kojima se unutar svake interesne skupine dostiže najviša razina odgovornog korporativnog upravljanja.

Kodeks korporativnog upravljanja temelji se na načelu „POSTUPI ILI OBJASNI“. To znači da izdavatelj na kraju svake kalendarske godine ispunjava i objavljuje godišnji upitnik iz Kodeksa iz kojeg je nedvosmisleno vidljivo pridržava li se izdavatelj preporuka Kodeksa ili ne. U slučaju nepridržavanja preporuka izdavatelj navodi obrazloženje zbog čega je došlo do neprimjene ili odstupanja od preporuka. Na ovaj način investicijska javnost dobiva uvid u način uspostavljanja korporativnih odnosa unutar izdavatelja na temelju kojih može procijeniti razinu usuglašenosti poslovanja izdavatelja s preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja.

Kodeks korporativnog dostupan je ovdje.

Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju

Prateći dobru korporativnu praksu država članica Europske unije, kao sljedeći korak u cilju unaprjeđenja kulture korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj, Hanfa je 2011. pokrenula izradu Godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju. Osnovna ideja je na jednom mjestu obuhvatiti sve korporativne podatke na godišnjoj razini za sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Podaci za Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju prikupljaju se od izdavatelja, Zagrebačke burze d.d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a koriste se i podaci iz sudskog registra trgovačkog suda. Podaci od izdavatelja prikupljaju su putem odgovarajućeg Upitnika Hanfe.

Oblik i način dostave podataka koje dostavljaju izdavatelji propisan je Pravilnikom o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (NN, br. 66/14)

Izrađeni Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju predstavlja sliku kulture korporativnog upravljanja izdavatelja u Republici Hrvatskoj i prikazuje dosegnutu razinu korporativnog upravljanja izdavatelja domaćeg tržišta kapitala u odnosu na regionalno okruženje i Europsku uniju čiji je sastavni dio postala i Republika Hrvatska.

Godišnje izvještaje o korporativnom upravljanju možete naći pod rubrikom Publikacije.