Korporativno upravljanje

S ciljem unaprjeđenja kulture korporativnog upravljanja, Hanfa je:

  • u suradnji sa Zagrebačkom burzom d.d. izradila Kodeks korporativnog upravljanja
  • samostalno započela izrađivati Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.


Kodeks korporativnog upravljanja

Na području Europske unije i ostalih zemalja u regiji i svijetu korporativno upravljanje  usmjereno je na povećanje odgovornosti relevantnih osoba unutar društva te jačanje mehanizama unutarnje i vanjske kontrole, kao i povećanje zahtjeva transparentnosti poslovanja prema dioničarima i ulagateljima. Dobro korporativno upravljanje nadilazi postupanja u skladu sa zakonima i propisima te zahtijeva predanost svih dionika (uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja, dioničara) u stvaranju preduvjeta za djelovanje izdavatelja u skladu s najvišim etičkim standardima, kao i standardima dobroga korporativnog upravljanja. U odnosu na Zakon o tržištu kapitala, kojim se za izdavatelje na uređenom tržištu propisuje minimalna razina transparentnog izvještavanja prema investicijskoj javnosti, Kodeks korporativnog upravljanja uspostavlja temelje za izgradnju sofisticiranih korporativnih odnosa unutar organizacije.

Prvi Kodeks Hanfa i Burza izradile su još 2007., a njegova revizija uslijedila je 2010. godine. Od tada su postignuti značajni napreci u praksama upravljanja, a koji se odražavaju u promjenama u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije te znatne napretke postignute u razumijevanju čimbenika te prakse koja pridonosi dobrom upravljanju.

Hanfa i Zagrebačka burza su 15. listopada 2019. usvojili novi Kodeks korporativnog upravljanja. Novi Kodeks zamjenjuje prethodno izdanje Kodeksa koje je objavljeno 2010., a izdavatelji će ga započeti primjenjivati od 1. siječnja 2020. Kodeks se primjenjuje na sve izdavatelje čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, osim dionica zatvorenog investicijskog fonda.

Temeljna načela Kodeksa korporativnog upravljanja podrazumijevaju osiguravanje transparentnog poslovanja, definiranje detaljnih postupaka rada uprave i nadzornog odbora izdavatelja, izbjegavanje sukoba interesa relevantnih osoba u izdavatelju (članova uprave, nadzornog odbora, višeg rukovodstva), uspostavljanje učinkovite unutarnje kontrole i učinkovitog sustava odgovornosti. Ova načela dobrog korporativnog upravljanja postižu se prije svega odgovornim ponašanjem ključnih osoba unutar izdavatelja.

Ostvarenje temeljnih načela Kodeksa korporativnog upravljanja ocjenjuje se s obzirom na dosegnutu razinu udovoljavanja standardima korporativnog ponašanja organizacije u odnosu na tri najznačajnije interesne skupine kod izdavatelja:

  1. dioničare i investicijsku javnost,
  2. upravu, nadzorni odbor i zaposlenike, i
  3. unutarnju i vanjsku reviziju poslovanja izdavatelja.

Što je razina udovoljavanja postavljenim standardima ponašanja unutar svake interesne skupine viša, to je izdavatelj usklađeniji s postavljenim standardima korporativnog upravljanja. Kodeksom se preporučuju mjere i postupci kojima se unutar svake interesne skupine dostiže najviša razina odgovornog korporativnog upravljanja.

Kodeks korporativnog dostupan je ovdje.

Dostava podataka u vezi korporativnog upravljanja Hanfi

U skladu s uvodnim odredbama Kodeksa, izdavatelji moraju jednom godišnje ispuniti dva upitnika: jedan kojim izjavljuju je li se izdavatelj pridržavalo svake odredbe Kodeksa (upitnik o usklađenosti) i drugi kojim pružaju podrobnije podatke o svojim praksama korporativnog upravljanja (upitnik o praksama upravljanja). Oba upitnika izdavatelji su dužni dostaviti Hanfi, a upitnik o usklađenosti se dodatno i objavljuje. Upitnici, zajedno s uputama kako se isti ispunjavaju, informacije o tome kad i na koji način ih treba dostaviti Hanfi te, u pogledu upitnika o usklađenosti, objaviti, dostupni su na internetskim stranicama Hanfe i Zagrebačke burze u dijelu o korporativnom upravljanju.

Pravilnikom o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (NN 59/2020, NN 12/2023) propisuju se podaci u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hanfi, kao i oblik, rokovi i način njihovog dostavljanja.

Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u Službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga sadrži opis potpisivanja kvalificiranim elektroničkim potpisom, registracije, prijave i načina rada osoba ovlaštenih za pristup računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu propisanih informacija u SRPI i u izvještajni sustav Hanfe u elektroničkom obliku kao elektroničkih isprava potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom. Tehnička uputa dostupna je ovdje.

Izdavatelji su obvezni upitnike dostaviti Hanfi kao datoteke u XML formatu, a uputa za izradu XML sheme iz XLS datoteke dostupna je ovdje.


Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju

Prateći dobru korporativnu praksu država članica Europske unije, kao sljedeći korak u cilju unaprjeđenja kulture korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj, Hanfa je 2011. pokrenula izradu Godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju. Osnovna ideja je na jednom mjestu obuhvatiti sve korporativne podatke na godišnjoj razini za sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Podaci za Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju prikupljaju se od izdavatelja, Zagrebačke burze d.d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a koriste se i podaci iz sudskog registra trgovačkog suda. Podaci od izdavatelja prikupljaju su putem upitnika o praksama upravljanja.

Izrađeni Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju predstavlja sliku kulture korporativnog upravljanja izdavatelja u Republici Hrvatskoj i prikazuje dosegnutu razinu korporativnog upravljanja izdavatelja domaćeg tržišta kapitala u odnosu na regionalno okruženje i Europsku uniju čiji je sastavni dio postala i Republika Hrvatska.

Godišnje izvještaje o korporativnom upravljanju možete naći pod rubrikom Publikacije.