Transparentnost izdavatelja

Transparentnost izdavatelja

 

Obveze objavljivanja propisanih informacija primjenjuju se kod izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u državi članici, a kojima je Republika Hrvatska matična država članica te kod izdavatelja kojima je Republika Hrvatska država članica domaćin, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

 

Svrha objavljivanja informacija o izdavateljima je osigurati istodobnu javnu dostupnost svih potrebnih informacija o izdavatelju, u propisanom sadržaju i rokovima te na propisanim mjestima, kako bi ulagatelji na temelju istih mogli donijeti informiranu odluku o ulaganju u vrijednosne papire tog izdavatelja.

 

Zakonom o tržištu kapitala propisano je:

  • koje informacije, u kojem roku i sadržaju, se obvezno objavljuju (propisane informacije)
  • način na koji se propisane informacije objavljuju javnosti te mjesta na kojima se one čine dostupnima javnosti i pohranjuju
  • jezik na kojem se objavljuju propisane informacije.

Izdavatelj, članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih organa izdavatelja odgovorni su za izvršenje obveze sastavljanja i objavljivanja propisanih informacija te solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju ulagatelj pretrpi radi nepravilnog i/ili nezakonitog izvršenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom izvršenja istih postupali s pažnjom dobrog stručnjaka. U slučaju vrijednosnih papira izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište bez njegove suglasnosti, obveze transparentnosti obvezna je u cijelosti izvršiti osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište te ova osoba i članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela te osobe, ako je primjenjivo, solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju ovaj pretrpi radi nepravilnog i/ili nezakonitog izvršenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom izvršenja istih postupali s pažnjom dobrog stručnjaka.