Tehničke upute i obrasci

Investicijska društva

Tehničke upute

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama investicijskih društava u elektroničkom obliku od 25.10.2013.
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Obrasci

Licenciranje

 1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu - ZOR I
 2. Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva
 3. Obrazac Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
 4. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku
 5. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad podružnici društva iz treće zemlje
 6. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu

Adekvatnost kapitala

 1. Obrasci za izvještavanje o adekvatnosti kapitala
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Nadzorni izvještaji

 1. Obrazac PD
 2. Obrazac NS
 3. Obrazac UP
 4. Pristupnica za korištenje servisa unosa nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Likvidnost

 1. Obrazac NLS - primjena od 1.04.2014.
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća o neto likvidnim sredstvima investicijskih društava

Transakcije investicijskih društava (TID)

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvještaja o transakcijama investicijskih društava
 2. Uputa za popunjavanje izvještaja o izvršenim transakcijama

Financijska izvješća

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa godišnjih i tromjesečnih izvješća investicijskih društava

Ostalo

 1. Obrazac za obavijest o sumnjivim transakcijama
 2. MIFID - notifikacija za podružnicu
 3. MIFID - notifikacija za prekogranično pružanje usluga

Povratak na vrh

Fond za zaštitu ulagatelja

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja u elektroničkom obliku

Povratak na vrh

Mjesta trgovanja

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza u elektroničkom obliku
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja burze u elektroničkom obliku
 3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi_Obrazac IOB
 4. Obrasci vezano uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave burze prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN, br. 36/21 i 48/22)
 5. Obrasci vezano uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u burzi prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN, br. 36/21 i 48/22)

Povratak na vrh

Depozitorij, poravnanje i namira

Središnji depozitorij vrijednosnih papira

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine, izvještaja o periodičkim i statističkim podacima i izvještaja o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva središnjeg depozitorija vrijednosnih papira
 2. Uputa za popunjavanje izvještaja o kapitalnim zahtjevima središnjeg depozitorija vrijednosnih papira - obrazac AK-SDVP
 3. Obrazac i predložak za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjih depozitorija – podnositelja zahtjeva u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394
 4. Obrasci vezano uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave središnjeg depozitorija prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21 i 48/22)
 5. Obrasci vezano uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21 i 48/22)

 

Središnja druga ugovorna strana

 1. Obavijest o premašivanju praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ( obrazac rb.1.)
 2. Obavijest o padu ispod praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (obrazac rb2.)
 3. Obavijest o premašivanju praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
 4. Obavijest o padu ispod praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
 5. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 6. Obrazac IGT-IM-VM-EMIR
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. uredbe (EU) br. 149/2013
 8. Pristupnica za korištenje servisa unosa obavijesti o namjeri korištenja unutargrupnog izuzetka
 9. Obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja za unutargrupne transakcije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
 10. PS-EMIR - Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15 (2) Uredbe (EU) br. 149/2013
 11. Tehnička uputa za izradu i dostavu nadzornih izvještaja, financijskih izvještaja i obavijesti središnjih drugih ugovornih strana
 12. Uputa za primjenu kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (SDUS)
 13. Uputa za popunjavanje nadzornih izvještaja za središnje druge ugovorne strane: obrasci RPN-SDUS, UK-SDUS, TEST-SDUS i LI-SDUS
 14. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja za središnje druge ugovorne strane: Obrazac AK-SDUS
 15. Odluka o načinu i vrsti datoteka u kojima se dostavljaju podaci o kojima druga središnja ugovorna strana vodi evidencije sukladno člancima 12. do 16. delegirane uredbe komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni uredbe (EU) br. 648/2012 europskog parlamenta i vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane
 16. Obrazac ESMA_CCP data reporting
 17. Obrasci prema Pravilniku o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane (NN, br. 77/19):
  Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane (Prilog I.)
  Obrazac samoprocjene (Prilog II.)
 18. Obrasci vezano uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave središnje druge ugovorne strane prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21 i 48/22)
 19. Obrasci vezano uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21 i 48/22)

Povratak na vrh

Transparentnost izdavatelja

NOVO - početno s godišnjim izvještajnim razdobljem koje je započelo od 1. siječnja 2020.

 1. Obrazac GFI-POD (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 2. Obrazac GFI-KI (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 3. Obrazac GFI-AIF (Dostaviti u XLS)
 4. Obrazac GFI-OS (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 5. Obrazac GFI-ZSE (Dostaviti u XLS)

NOVO - početno s polugodišnjim izvještajnim razdobljem koje je započelo od 1. siječnja 2021.

 1. Obrazac PFI-POD (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 2. Obrazac PFI-KI (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 3. Obrazac PFI-AIF (Dostaviti u XLS)
 4. Obrazac PFI-OS (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 5. Obrazac PFI-ZSE (Dostaviti u XLS i XML formatu)

NOVO - početno s tromjesečnim izvještajnim razdobljem koje je započelo od 1. siječnja 2021.

 1. Obrazac TFI-POD (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 2. Obrazac TFI-KI (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 3. Obrazac TFI-AIF (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 4. Obrazac TFI-OS (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 5. Obrazac TFI-ZSE (Dostaviti u XLS i XML formatu)

 

 1. Uputa za izradu XML sheme iz XLS datoteke

 

Povratak na vrh

SRPI

 1. Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
 2. SRPI - pojašnjenje pojedinih kategorija 

Povratak na vrh

Korporativno upravljanje

 1. Pomoćno sučelje za izradu GIKU-UOP-DION u obliku XML datoteke - Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje dionica
 2. Pomoćno sučelje za izradu GIKU-UOU-DION u obliku XML datoteke - Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje dionica
 3. Pomoćno sučelje za izradu GIKU-UOP-OBV u obliku XML datoteke - Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje obveznica

 

 1. Uputa za izradu XML sheme iz XLS datoteke

Povratak na vrh

Prospekt

 1. Tehnička uputu za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište

Povratak na vrh

Kratka prodaja

 1. Obavijest o značajnim neto kratkim pozicijama  u dionicama
 2. Obavijest o značajnim neto kratkim pozicijama  u državnim dužničkim instrumentima
 3. Obavijest o nepokrivenim pozicijama u CDS-ovima iz državnih dužničkih instrumenata
 4. Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama  u dionicama
 5. Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama  u državnim dužničkim instrumentima
 6. Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o nepokrivenim pozicijama u CDS-ovima iz državnih dužničkih instrumenata
 7. Obavijest o sumljivim transakcijama

Povratak na vrh

EMIR

 1. Obavijest o premašivanju praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ( obrazac rb.1.)
 2. Obavijest o padu ispod praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (obrazac rb2.)
 3. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane
 4. Prilog I - Obrazac samoprocjene središnje druge ugovorne strane
 5. Prilog II - Podaci o predloženom članu višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane
 6. Prilog III - Upitnik za predloženog člana višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane
 7. Obrazac - Obavijest o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili obavijest iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2205
 8. Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15 (2) Uredbe (EU) br. 149/2013
 9. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. uredbe (EU) br. 149/2013
 10. Pristupnica za korištenje servisa unosa obavijesti o namjeri korištenja unutargrupnog izuzetka
 11. Obrazac IGT-IM-VM-EMIR
 12. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 13. Obrazac i predložak za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjih depozitorija – podnositelja zahtjeva u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394
 14. Obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja za unutargrupne transakcije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
 15. Obavijest o premašivanju praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
 16. Obavijest o padu ispod praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
 17. Uputa za popunjavanje nadzornih izvještaja za središnje druge ugovorne strane: obrasci RPN-SDUS, UK-SDUS, TEST-SDUS i LI-SDUS 

 18. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja za središnje druge ugovorne strane: Obrazac AK-SDUS

 19. Tehnička uputa za izradu i dostavu nadzornih izvještaja, financijskih izvještaja i obavijesti središnjih drugih ugovornih strana
 20. Odluka o načinu i vrsti datoteka u kojima se dostavljaju podaci o kojima druga središnja ugovorna strana vodi evidencije sukladno člancima 12. do 16. delegirane uredbe komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni uredbe (EU) br. 648/2012 europskog parlamenta i vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane
 21. Obrazac ESMA_CCP data reporting
 22. Uputa za primjenu kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (SDUS)

Povratak na vrh