Zakon o tržištu kapitala

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje o primjeni odredbi o vezanom zastupniku iz članka 93. do 99. Zakona o tržištu kapitala
 2. Mišljenje o revidiranim izvještajima o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
 3. Mišljenje o dostavi Agenciji revidiranog izvještaja o prikladnosti mjera iz članka 42. Zakona o tržištu kapitala i revidiranog izvještaja o adekvatnosti kapitala
 4. Mišljenje o primjeni odredbe članka 116. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala
Mišljenja su donesena na temelju Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17).
 1. Mišljenje Hanfe vezano za postupanje po predlošku/scenariju sukladno Pravilniku o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima (NN 83/12)

 2. Hanfino mišljenje vezano za izdavanje digitalne imovine utemeljenoj na Ethereum blockchainu
 3. Posrednici u osiguranju kao distributeri udjela u investicijskim fondovima

 4. Mišljenje Hanfe vezano za obavljanje usluga posredovanja u odnosu na investicijske usluge
 5. Službeno stajalište Hanfe vezano za pravnu prirodu naknade isplaćene vezanom zastupniku
Mišljenja su donesena na temelju Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18 i 17/2020).

Povratak na vrh

Pravilnici prema Zakonu o tržištu kapitala (NN, br. 65/18, 17/20, 83/21)

Investicijska društva

 1. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika i podružnice investicijskog društva iz države članice i treće zemlje (NN 150/2022)
 2. Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika (NN, br. 25/2019)
 3. Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava (NN, br. 110/2018)
 4. Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala, likvidnosti i korištenju mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) 2019/2033 (NN, br. 100/2022)
 5. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (NN, br. 96/18)
 6. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/2021)
 7. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (NN, br. 89/18)
 8. Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (NN, br. 83/18)
 9. Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima (NN, br. 83/18)
 10. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (NN, br. 83/18)
 11. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje (NN, br. 99/2019)
 12. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) br. 909/2014 (NN, br. 124/19)

Mjesta trgovanja

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (NN, br. 25/2019)
 2. Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta (NN, br. 25/2019)
 3. Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama (NN, br. 5/2020)
 4. Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN br. 87/20)
 5. Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (NN br. 87/20)
 6. Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (NN br. 87/20)
 7. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi(NN 98/20)
 8. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 36/21)

Povratak na vrh

Fond za zaštitu ulagatelja

 1. Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja (NN 66/2019)
 2. Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala (NN 66/2019)

Povratak na vrh

Središnje druge ugovorne strane

 1. Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane (NN 77/2019) 
  1. Napomena: odredbe ovog pravilnika kojima se uređuje izrada, sadržaj i dostava plana oporavka središnje druge ugovorne strane, donesene u skladu s člankom 555. stavkom 6. Zakona o tržištu kapitala su prestale važiti danom 12. veljače 2022. kada su se počele izravno primjenjivati odredbe Uredbe (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (OJ L 22, 22.1.2021.)
 2. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane (NN 77/2019)
 3. Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane  (NN 77/2019)
  1. Uputa za primjenu kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (SDUS)
  2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (NN, br. 155/22)
 4. Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane  (NN, br. 82/2019) 
  1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane ( NN 144/2021) 
  2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (NN, br. 146/2022)
 5. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN, br. 36/2021)
  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN, br. 48/22)
  2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN 142/22)

Povratak na vrh

Središnji depozitorij vrijednosnih papira

 1. Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija (NN, br. 107/2019)
 2. Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira (NN, br. 91/2019)
 3. Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice (NN, br. 91/2019)
 4. Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom (NN, br. 106/2020)
 5. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za operatera sustava poravnanja, te minimalnim standardima koji se primjenjuju na sustav upravljanja rizicima i informacijski sustav tog operatera (NN, br. 7/2021)
 6. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (NN, br. 36/2021)

Povratak na vrh

Pravilnici prema Zakonu o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17)

Investicijska društva

 1. Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava (NN, br. 26/15)
 2. Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 109/14 i 52/15)
 3. Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava (NN, br. 98/14)
 4. Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN, br. 31/14) (prvi put se primjenjuje za izvještaj na dan 30.09.2014.)
 5. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (NN, br. 31/14)
 6. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva (NN, br. 31/14)
 7. Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava (NN, br. 31/14) (prvi put se primjenjuje za dostavu Obrasca DL i Obrasca ML za travanj 2014.)
 8. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (NN, br. 117/13)
 9. Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga (NN, br. 42/13)
 10. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 30/11, 30/13 i 140/15)
 11. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti (NN, br. 05/09)
 12. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09)
 13. Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata (NN, br. 05/09)

Povratak na vrh

Fond za zaštitu ulagatelja

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16 i 128/17)
 2. Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa Članova Fonda za zaštitu ulagatelja (NN, br. 81/09)

Povratak na vrh

Mjesta trgovanja

 1. Odluka o obvezi prijavljivanja transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a
 2. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN, br. 32/14)
 3. Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN, br. 155/13)
 4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 117/13 i 32/14)
 5. Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi (NN, br. 85/13)
 6. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09)

Povratak na vrh

Depozitorij, poravnanje i namira

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16, 2/17 i 128/17)
 2. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN, br. 32/14)
 3. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09)
 4. Odluka o izvještavanju o neuspjelim namirama

Povratak na vrh

Transparentnost izdavatelja

 1. Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 114/2018 i 132/2020)
 2. Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 114/18, 27/2021, 26/2022 i 31/2023)

Povratak na vrh

SRPI

 1. Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija (NN, br. 114/18)
 2. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija (NN 12/2023)

Povratak na vrh

Korporativno upravljanje

 1. Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (NN 59/2020)
 2. Kodeks korporativnog upravljanja

Povratak na vrh

Zlouporaba tržišta

 1. Odluka o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba
 2. Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (NN, br. 60/16)
 3. Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja) – neslužbeni pročišćeni tekst (NN,  br. 05/09 i 85/13) - izvan snage
 4. Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta (NN, br. 05/09) - izvan snage
 5. Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama (NN, br. 05/09) - izvan snage

Povratak na vrh

Prospekti

 1. Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta (NN, br. 87/2020)
 2. Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN br. 67/16)

Povratak na vrh

Kratka prodaja

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (NN. br. 54/13)
 2. Odluka o načinu dostave obavijesti i mjestu javne objave informacija sukladno Uredbi (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza
 3. Odluka Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala od 16. ožujka 2020.

Povratak na vrh

EMIR

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (NN, br. 54/13)
 2. Odluka o načinu dostave obavijesti sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
 3. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
 4. Odluka o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 od 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj ugovornoj drugoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana
 6. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 7. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 za unutargrupne transakcije
 8. Popis članova kolegija regulatora SKDD-CCP-a iz članka 18. EMIR-a koji je osnovan 16. kolovoza 2021:
  1. Hanfa, kao nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (b), (d) i (f) EMIR-a
  2. ESMA (predsjednik ili koji od neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane iz članka 24.a stavka 2. točaka (a) i (b) EMIR-a), u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (a) EMIR-a
  3. Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (c) i (h) EMIR-a i
  4. Europska centralna banka, u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (c) EMIR-a.

Povratak na vrh

CSDR

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

 2. Odluka o dodatnoj dokumentaciji koja se prilaže uz podatke koje središnji depozitorij -podnositelj zahtjeva treba dostaviti u sklopu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u sklopu zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014
 3. Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri (NN, br. 47/18)
 4. Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (NN, br. 47/18)

Povratak na vrh

SFTR

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (NN, br. 12/18)

Povratak na vrh

Sekuritizacija

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (NN, br. 63/20)

Pravilnici

 1. Pravilnik o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama i mrežnim stranicama te izdavanju odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost (NN, br 88/2021)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice o prodajnim kanalima investicijskih proizvoda
 2. Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate
 3. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 4. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Transparentnost

 1. Smjernice za prikazivanje alternativnih mjera uspješnosti
 2. Smjernice o objavi informacija u vezi s predstečajnim postupkom
 3. Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja

Prospekt

 1. Smjernice o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište

Povratak na vrh

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

 1. Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 146/2020)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN br. 21/2022)

Pravilnici

 1. Pravilnik o sanaciji investicijskih društava (NN, br. 100/2022)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (NN, br. 119/2022)

Povratak na vrh

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

 1. Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 59/12)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 44/16)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/11 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (NN 57/18, 46/21 – neslužbeni pročišćeni tekst)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (NN 46/21)
 3. ESMA smjernice o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku  - Hanfa je 14. srpnja 2021. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica.

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

Pravilnici

 1. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014 (NN br. 132/2020)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (NN 144/21)
 2. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i zahtjeva za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja (NN, br. 150/22)
 3. Pravilnik o podnošenju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pritužbi na rad europskih pružatelja usluga skupnog financiranja i postupanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga po zaprimljenim pritužbama (NN, br. 146/22)
 4. Smjernice o promidžbenoj komunikaciji koja se odnosi na usluge skupnog financiranja

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

Markets in Financial Instruments Regulation - MiFIR

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 оd 1. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br.  648/2012 Europskog parlamenta i  Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (Tekst značajan za EGP)
 2. Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirani akti doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 (MiFIR)

Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1450 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji povezani s metodologijom za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1401 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodologije i načela o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 оd 23. ožujka 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/860 оd 4. veljače 2016.o dodatnom utvrđivanju okolnosti u kojima je potrebno isključenje iz primjene ovlasti otpisa ili konverzije u skladu s člankom 44. stavkom 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava
 5. Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2015/81 od 19. prosinca 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta primjene Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima jedinstvenom fondu za sanaciju
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 od 21.listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59 EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije

Capital requirements regulation and directive - CRD IV/CRR

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 оd 18. veljače 2016.o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 528/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku te o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 604/2014 o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 оd 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (Tekst značajan za EGP)
 5. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom /EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 оd 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (Tekst značajan za EGP)
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1423/2013 оd 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje vlastitog kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 8. Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2284 оd 10. prosinca 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i objava investicijskih društava

Transparentnost

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1437 оd 19. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pristup propisanim informacijama na razini Unije (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/761 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na većinske udjele Tekst značajan za EGP)
 4. Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1910 оd 28. listopada 2016. o jednakovrijednosti izvještajnih zahtjeva određenih trećih zemalja o plaćanjima državama sa zahtjevima iz poglavlja 10. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 5. Odluka Komisije od 12. prosinca 2008. o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda računovodstvenog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnica iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 8218), (Tekst značajan za EGP), (2008/961/EZ)
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 1569/2007 od 21. prosinca 2007. o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 7. Commission Recommendation of 11 October 2007 on the electronic network of officially appointed mechanisms for the central storage of regulated information referred to in Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council (Commission Recommendation 2007/657/EC)
 8. Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

Zlouporaba tržišta

 1. Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta I Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirani akti, provedbeni akti, regulatornim tehničkim standardi, provedbeni tehnički standardi i smjernice usvojene u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta

Prospekt

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/528 оd 16. prosinca 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja minimalnih informacija u dokumentu koji se objavljuje da se ostvari pravo na izuzeće od objave prospekta u vezi s preuzimanjem uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, spajanjem ili podjelom (Tekst značajan za EGP)

 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1272 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2019/979 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1273 оd 4. lipnja 2020. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2019/980 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu (Tekst značajan za EGP)
 4. UREDBA (EU) 2019/2115 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2014/65/EU te uredaba (EU) br. 596/2014 i (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta MSP-ova (Tekst značajan za EGP)
 5. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/979 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301(Tekst značajan za EGP)

 6. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/980 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Tekst značajan za EGP)

 7. Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Tekst značajan za EGP) 

European Market Infrastructure Regulation - EMIR

 1. Uredba (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 od 6. kolovoza 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 4. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 484/2014 оd 12. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na hipotetski kapital središnje druge ugovorne strane u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 667/2014 оd 13. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila postupanja u vezi s kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče trgovinskim repozitorijima uključujući pravila o pravu na obranu i vremenske odredbe (Tekst značajan za EGP)
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 285/2014 оd 13. veljače 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izravnom, značajnom i predvidljivom učinku ugovora unutar Unije i sprječavanju izbjegavanja propisa i obveza (Tekst značajan za EGP)
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1002/2013 оd 12. srpnja 2013. o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju vezano uz popis izuzetih subjekata (Tekst značajan za EGP)
 8. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 876/2013 оd 28. svibnja 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o kolegijima za središnje druge ugovorne strane (Tekst značajan za EGP)
 9. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EPG)
 10. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1248/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom zahtjeva za registraciju trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 11. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1249/2012 od 19. prosinca 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom evidencija koje čuvaju središnje druge ugovorne stranke u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 12. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP)
 13. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012.o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP)
 14. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (Tekst značajan za EGP)
 15. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (Tekst značajan za EGP)
 16. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP)
 17. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP)
 18. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 19. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/104 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP)

Uredba o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (CCP RR)

 1. Uredba (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (Tekst značajan za EGP)

Markets in Financial Instruments Directive - MiFID

 1. Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive (Tekst značajan za EPG)

Kratka prodaja

 1. Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Tekst značajan za EPG)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata (Tekst značajan za EPG)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, likvidnosnim pragovima za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima (Tekst značajan za EPG)
 4. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima javne objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstom sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Tekst značajan za EPG)
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za zahtjeve koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija i pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metodom izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica (Tekst značajan za EPG)

CSDR

 1. Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (Tekst značajan za EGP) 
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/389 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu parametara za izračun novčanih kazni za neuspjele namire i djelatnosti CSD-ova u državi članici domaćinu
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/390 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o određenim bonitetnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira i imenovane kreditne institucije koje pružaju pomoćne usluge bankovnog tipa
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/391 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje sadržaj izvješćivanja o internaliziranim namirama
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira
 6. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/393 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu predložaka i postupaka za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranim namirama u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 оd 25. svibnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire

SFTR

 1. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP.)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP.)
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima (Tekst značajan za EGP.)
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskog repozitorija (Tekst značajan za EGP.)
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP.)
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (Tekst značajan za EGP.)
 8. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/364 оd 13. prosinca 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)
 9. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/365 оd 13. prosinca 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija o sankcijama, mjerama i istragama u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)
 10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/463 оd 30. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata (Tekst značajan za EGP.)

Uredba o sekuritizaciji

 1. Uredba o sekuritizaciji -Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 оd 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje
 3. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1225 оd 29. listopada 2019. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata i standardiziranih obrazaca putem kojih inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje informacije i pojedinosti o sekuritizaciji
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 оd 12. studenoga 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća i utvrđivanju regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću
 5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1227 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu obrazaca za pružanje informacija u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 оd 5. veljače 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1229 оd 29. studenoga 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na operativne standarde sekuritizacijskih repozitorija za prikupljanje, agregiranje i usporedbu podataka, pristup podacima te provjeru njihove potpunosti i dosljednosti
 8. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1228 оd 29. studenoga 2019. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija ili za proširenje registracije trgovinskog repozitorija u skladu s Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća
 9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1230 оd 29. studenoga 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija i pojedinosti pojednostavnjenog zahtjeva za proširenje registracije trgovinskog repozitorija

Uredba o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1904 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (Tekst značajan za EGP
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 оd 3. srpnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka (Tekst značajan za EGP)
 5. Komunikacija Komisije – Smjernice o primjeni Uredbi (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP. )

UREDBA (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 – Crowdfunding uredba

 1. Uredba (EU) 2020/ Europskog parlamenta I Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (europa.eu)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2111 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu sukoba interesa za pružatelje usluga skupnog financiranja
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2112 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2113 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2114 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju ulazna provjera znanja i simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka za potencijalne nesofisticirane ulagatelje u projekte skupnog financiranja
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje metodologija za izračun stopa neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2116 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja
 8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2117 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi, standardni formati i postupci rješavanja pritužbi
 9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2118 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o portfeljima zajmova kojima na pojedinačnoj osnovi upravljaju pružatelji usluga skupnog financiranja, kojima se utvrđuju elementi metode procjene kreditnog rizika, informacije o svakom pojedinačnom portfelju koje se obznanjuju ulagateljima te obvezne politike i postupci u pogledu fondova za nepredviđene izdatke
 10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju
 11. Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2120 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda i formata podataka, predložaka i postupaka za izvješćivanje o informacijama u vezi s projektima koji se financiraju putem platformi za skupno financiranje
 12. Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2121 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela i ESMA-e o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća
 13. Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2122 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća
 14. Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2123 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka koje nadležna tijela koriste za slanje obavijesti ESMA-i o nacionalnim zahtjevima za promidžbu primjenjivima na pružatelje usluga skupnog financiranja

Uredba 2022/858 o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU – Uredba o DLT režimu

 1. UREDBA (EU) 2022/858 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD

 1. Guidelines on the application of simplified obligations under Article 4(5) of Directive 2014/59/EU

Capital requirements regulation and directive - CRD IV/CRR

 1. Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities
 2. Guidelines - Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of CRR)
 3. Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013
 4. ESMA je 11.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i dokument Final report_ Amendment to Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 12 2019

Markets in Financial Instruments Directive - MiFID/MIFIR

 1. Smjernice o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II, Hanfa je 1. kolovoza 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 2. Smjernice o upravljačkom tijelu tržišnih operatera i pružatelja usluga dostave podataka, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 3. Smjernice Kalibracija sustava za prekid trgovanja i objava privremenog zaustavljanja trgovanja iz MiFID -a II, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 4. Smjernice o praksi međusektorske prodaje, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 5. Smjernice o zahtjevima za upravljanje proizvodima u skladu s Direktivom MiFID II, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 6. Smjernice za procjenu znanja i stručnosti, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 7. Smjernice o složenim dužničkim instrumentima i strukturiranim depozitima, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 8. Smjernice - Izvješćivanje o  transakcijama,  vođenje  evidencije  o  nalozima  i  usklađivanje satova
 9. Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA)
 10. Smjernice - Sustavi i kontrole u okruženju automatiziranog trgovanja za trgovinske platforme, investicijska društva i nadležna tijela
 11. Smjernice o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz funkciju praćenja usklađenosti
 12. Politike i prakse primitaka (MiFID-a)
 13. Smjernice o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz primjerenost
 14. Smjernice o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II, Hanfa je dana 1. kolovoza 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

 15. ESMA je na svojim stranicama objavila informaciju i ažurirani dokument Q&A on MIFIR data reporting - 07.10.2019.

 16. ESMA je na svojim stranicama objavila informaciju i ažurirani dokument Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics - 03.10.2019.

 17. ESMA je 08.10.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i ažuriranu listu pitanja MIFID i MIFIR Q&A pitanja transparentnosti i Q&A povezanih uz tržišne strukture
 18. ESMA je 04.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i ažuriranu listu Q&A relating MIFID and MIFIR investor protection and intermediaries topics 12 2019 Navedeni Q&A daju informacije o troškovima i naknadama prilikom upravljanja portfeljima, u vezi članaka 50.(9) i 60. Delegirane uredbe vezano uz upravljanje portfeljima te primjeni nacionalnih mjera za sprečavanje distribucije proizvoda nuđenih putem prekograničnog pružanja usluga (tzv. product intervention measures)

 19. ESMA je 06.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i ažuriranu listu Q&A on MIFIR data reporting 12 2019
 20. ESMA objavljuje konačne smjernice vezane uz MIFID II zahtjeve prema funkciji usklađenosti (compliance)

 21. ESMA ažurira Q&As vezane uz zaštitu ulagatelja prema MiFID II
 22. MIFIR Q&Asizvještavanje - ažurirano srpanj 2020.
 23. MIFID i MIFIR Q&As – područje transparentnosti - ažurirano srpanj 2020.
 24. ESMA Q&A  MIFID i MIFIR u vezi s tržišnim strukturama ažurirana 06.04.2021.
 25. Smjernice o  određenim aspektima MiFID zahtjeva vezanih uz funkciju praćenja usklađenosti - Hanfa se 21. svibnja 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica.
 26. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 27. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 28. ESMA smjernice o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku  - Hanfa je 14. srpnja 2021. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica.

 29. ESMA Q&A ažurirani 08.07.2021.
 30. ESMA Konačne smjernice o obvezama iz Direktive MiFID II/ Uredbe MiFIR u pogledu tržišnih podataka (ESMA 70-156-4263 HR) - Hanfa se 08. listopada 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica
 31. ESMA Q&A ažurirani 30.09.2021.

 32. ESMA ažurirani Q&A 19.11.2021.
 33. Zajedničke EBA i ESMA Smjernice za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/202106 i ESMA 35-36-2319) - Hanfa se 17. siječnja 2022. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica.
 34. Q&A ažurirani 25.01.2022.
 35. Q&A ažurirani 01.04.2022.

 36. Q&A u vezi primjene MIFID/MIFIR odredbi ažurirani 20.05.2022.
 37. Smjernice o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006) - Hanfa se 9. lipnja 2022. očitovala da će se u cijelosti pridržavati odredbi navedenih Smjernica.
 38. Q&A MIFID/MIFIR odredbe u vezi tržišnih struktura - ažurirano 15. 07.2022.

 39. Q&A primjene MIFIR odredbi u vezi izvještavanja  - ažurirano 19.07.2022.
 40. Q&A  u vezi robnih izvedenica- ažurirano 23.9.2022
 41. Q&A  u vezi pitanja transparentnosti- ažurirano 5.9.2022
 42. Q&A  u vezi pitanja tržišnih struktura- ažurirano 16.12.2022
 43. Smjernice o određenim aspektima zahtjeva vezanih uz primjerenost iz Direktive MiFID II  - Hanfa je 24. svibnja 2023. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

  Navedene smjernice se primjenjuju od 03. listopada 2023. Prethodne smjernice ESMA-e koje su izdane u skladu s Direktivom MiFID II, prestat će se primjenjivati istog datuma
 44. Smjernice o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu primitaka od rada (ESMA35-43-3565)- Hanfa je 24. svibnja 2023. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

  Navedene smjernice se primjenjuju od 03. listopada 2023. Prethodne smjernice ESMA-e koje su izdane u skladu s Direktivom MiFID I, prestat će se primjenjivati istog datuma

Transparentnost

 1. Smjernice ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije, Hanfa se obvezala na primjenu predmetnih Smjernica od 01.07.2020.
 2. Smjernice: Alternativne mjere uspješnosti, Hanfa se obvezala na primjenu predmetnih Smjernica od 01.07.2020.
 3. Questions and Answers on Transparency Directive (2004/109/EC)
 4. Indicative list of financial instruments that are subject to notification requirements according to Article 13(1b) of the revised Transparency Directive
 5. Q&A on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures
 6. Practical Guide on notifications of major holdings under the Transparency Directive
 7. ESEF Reporting Manual - Preparation of Annual Financial Reports in Inline XBRL
 8. Report on the use of Alternative Performance Measures and on the compliance with ESMA’s APM Guidelines_12 2019.
 9. Q&As objavljeni 9.11.2020.
 10. Izmjene Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice ESMA 32-50-218 HR) Hanfa se 29.10.2021. obvezala na primjenu predmetnih Smjernica od 01.01.2022.
 11. Q&A ažurirani 01.04.2022.

Zlouporaba tržišta

 1. Market Abuse Directive - Level 3 - first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive
 2. Market Abuse Directive - Level 3 - second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market
 3. Market Abuse Directive - Level 3 - third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market
 4. Smjernice povezane s Uredbom o zlouporabi tržišta - Odgoda objave povlaštenih informacija
 5. Smjernice povezane s Uredbom o zlouporabi tržišta - Osobe koje su podvrgnute istraživanjima tržišta
 6. Smjernice  o  Uredbi  o  zlouporabi tržišta - Informacije o tržištima robnih izvedenica ili povezanim promptnim tržištima za potrebe definiranja povlaštenih informacija o robnim izvedenicama
 7. Questions and Answers – Market Abuse Regulation
 8. ESMA je 13.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i dokument Report to the Commission on the application of accepted market practices (AMPs) _12 2019.
 9. ESMA je 12.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i dokument Annual report on administrative and criminal sanctions and other administrative measures under MAR _12 2019.
 10. Smjernice o Uredbi o zlouporabi -Odgoda objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966) - Hanfa se 7. lipnja 2022. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica
 11. Q&A  - ažurirano 25.11.2022

Prospekt

 1. Smjernice o zahtjevima za objavljivanje u skladu s Uredbom o prospektu - Hanfa se obvezala na primjenu predmetnih Smjernica od 5.5.2021.
 2. Smjernice o čimbenicima rizika u skladu s Uredbom o prospektu
 3. Q&As relating to the Prospectus Regulation
 4. Questions and Answers - Prospectus relating topics 2019 
  1. Public statement - Update on the process of revising the guidance published under the Prospectus Directive and applicability of the CESR recommendations concerning specialist issuers
 5. ESMA update of the CESR recommendations on the consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive
 6. Smjernice - Alternativne mjere uspješnosti (primjenjuje se na prospekte koji se objavljuju nakon 3.7.2016.)
 7. Questions and Answers on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures
 8. Opinion -  Format of the base prospectus and consistent application of Article 26(4) of the Prospectus Regulation
 9. Opinion - Framework for the assessment of third country prospectuses under Article 20 of the Prospectus Directive
 10. Opinion - ESMA assessment of Israeli laws and regulations on prospectuses
 11. Opinion - ESMA assessment of Turkish laws and regulations on prospectuses
 12. Ažurirana pitanja i odgovori 31.3.2021.
 13. ESMA Q&A ažurirani 31. 03. 2021.
 14. ESMA Q&A ažurirani 08.07.2021
 15. Q&A ažurirano 12.10.2022
 16. Q&A – ažurirano 03.02.2023.

European Market Infrastructure Regulation - EMIR

 1. ESMA Smjernice o pisanim sporazumima između članova kolegija središnjih drugih ugovornih strana (ESMA70-151-3431 HR) - Hanfa je 14. srpnja 2021. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 2. Smjernice i preporuke za uspostavu dosljedne, učinkovite i uspješne procjene sporazuma o interoperabilnosti (ESMA/2013/322)
 3. Smjernice o upravljanju sukobima interesa središnje druge ugovorne strane (ESMA70-151-1439 HR)
 4. Smjernice i preporuke o provedbi načela Odbora za platni sustav i sustav namire (CPSS) i Međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire (IOSCO) za infrastrukture financijskih tržišta u pogledu središnjih drugih ugovornih strana (ESMA/2014/1133)
 5. Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u (ESMA70-151-1496 HR), Hanfa je s danom 13. lipnja 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 6. Q&A Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) 19.11.2021.
 7. Final report_ Supervisory measures and Penalties under Articles 4, 9, 10 and 11 of EMIR (ESMA70-156-4563), 8.7.2021.
 8. Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR  - Hanfa se 8. srpnja 2022. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica

Kratka prodaja

 1. Smjernice - Izuzeće za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu u skladu s Uredbom (EU) 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

CSDR

 1. Smjernice o izvješćivanju o internaliziranim namirama u skladu s člankom 9. CSDR-a, Hanfa je dana 28. lipnja 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 2. Odluka o obvezi primjene Smjernica o izvješćivanju o internaliziranim namirama u skladu s člankom 9. CSDR-a (ESMA 70-151-367)
 3. Smjernice o postupku izračuna pokazatelja za određivanje najvažnijih valuta u kojima se namira izvršava –Hanfa je dana 23.7.2020. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica od 1.srpnja 2020.
 4. Smjernice o postupku izračuna pokazatelja za određivanje velikog značaja CSD-a za državu članicu domaćina Hanfa je dana 23.7.2020. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica od 1.srpnja 2020.
 5. Smjernice o standardiziranim postupcima i protokolima razmjene poruka u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 (ESMA70-151-2906) - Hanfa se 26. siječnja 2022. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica
 6. ESMA Q&A ažurirani 17.12.2021
 7. Q&A u vezi primjene CSDR-a ažurirani 20.05.2022.
 8. Q&A – ažurirano 17.11.2022.

Benchmarks

 1. Smjernice o neznačajnim referentnim vrijednostima na temelju Uredbe o referentnim vrijednostima, Hanfa je dana 8. kolovoza 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica i donijela posebnu Odluku o obvezi primjene Smjernica
 2. Odluka o obvezi primjene Smjernica o neznačajnim referentnim vrijednostima na temelju Uredbe o referentnim vrijednostima (ESMA 70-145-1209)
 3. Q&A objavljeni 6.11.2020.
 4. ESMA Q&A u vezi s Uredbom o referentnim vrijednostima (BMR uredba) ažurirani 31.03.2021.
 5. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 6. ESMA Q&A ažurirani 08.07.2021.
 7. ESMA ažurirani Q&A 19.11.2021.

 8. Smjernice o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288) - Hanfa se 01. veljače 2022. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica s početkom primjene od 31. svibnja 2022.
 9. Q&A  ažurirani 25.01.2022.

 10. Q&A  ažurirani 01.04.2022.

Uredba o sekuritizaciji

 1. Informacija o sekuritizaciji koja uključuje tehničke upute za izvješćivanje
 2. Smjernice o pragovima u pogledu potpunosti i dosljednosti podataka sekuritizacijskih repozitorija
 3. Q&A vezano za Uredbu o sekuritizaciji
 4. Q&A Zajedničkog odbora Europskih nadzornih tijela objavljen 26.03.2021.
 5. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 6. ESMA ažurirani Q&A 19.11.2021.

SFTR

 1. Q&As on SFTR data reporting ažurirani 28.01.2021.
 2. Smjernice o izvještavanju sukladno člancima 4. i 12. SFTR-a
 3. Informacije ESMA-e vezane za izvještavanje prema SFTR-u
 4. ESMA Q&A ažurirani 26.03.2021.
 5. Smjernice za izvješćivanje u skladu s člancima 4. i 12 Uredbe o transakcijama financiranja vrijednosnih papira - Hanfa se 28. svibnja 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica.
 6. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 7. ESMA Q&A ažurirani 30.09.2021.

 8. ESMA ažurirani Q&A 17.12.2021.
 9. Q&A  ažurirani 25.01.2022.

 10. Q&A  ažurirani 01.04.2022.

 11. Q&A u vezi primjene SFTR odredbi- ažurirano 19.07.2022.

Uredba o pružateljima skupnog financiranja (crowdfunding)

 1. Q&As objavljeno 25.02.2021.
 2. ESMA ažurirani Q&A 19.11.2021.
 3. Q&A ažurirani 25.01.2022.

 4. Q&A u vezi primjene CFR uredbe ažurirani 20.05.2022.
 5. Q&A - ažurirano 23 09.2022.

 6. Q&A - ažurirano 16.12.2022.
 7. Q&A - ažurirano 16.12.2022.

Uredba o DLT režimu

 1. Q&A o primjeni Uredbe o DLT režimu - objavljeno 16.12.2022.
 2. Q&A – ažurirano 03.02.2023.

CCPRRR

 1. Smjernice o scenarijima planova oporavka središnjih drugih ugovornih strana (članak 9. stavak 12. Uredbe o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana) ESMA91-372-1701 - Hanfa je 24. svibnja 2023. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

  Navedene smjernice se primjenjuju od 24 svibnja 2023.
 2. Smjernice o pokazateljima planova oporavka središnjih drugih ugovornih strana (članak 9. stavak 5. Uredbe o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana) ESMA91-372-1702  - Hanfa je 24. svibnja 2023. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

  Navedene smjernice se primjenjuju od 24 svibnja 2023.

Povratak na vrh

Dokumenti EBA-e

Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD

 1. Konačne smjernice o postupanju prema dioničarima pri bail-inu ili otpisu i konverziji instrumenata kapitala
 2. Konačne smjernice o stopi konverzije duga u vlasnički kapital pri primjeni bail-in instrumenta
 3. Smjernice o primjeni pojednostavljenih obveza temeljem članka 4. stavka 5. Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/16)

Capital requirements regulation and directive - CRD IV/CRR

 1. Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2015/08)
 2. Smjernice o ograničenju izloženosti prema subjektima bankarstva u sjeni koji obavljaju bankarske djelatnosti izvan reguliranog okvira prema članku 395. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2015/20)

Outsourcing

 1. Smjernice za eksternalizaciju (EBA/GL/2019/02)

IFD/IFR

 1. Smjernice o dobrim politikama primitaka na temelju Direktive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13) Hanfa je dana 5. svibnja 2022. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 2. Smjernicama o internom upravljanju na temelju Direktive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14) Hanfa je dana 5. svibnja 2022. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 3. Smjernice o provedbi prikupljanja podataka o radnicima s visokim primitcima na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive (EU) 2019/2034 - Hanfa je 14.11.2022 je donijela Odluku o usklađenju s navedenim Smjernicama
 4. Smjernice o kriterijima za izuzeće investicijskih društava od likvidnosnih zahtjeva u skladu s člankom 43. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/2033 – Hanfa je 30.11.2022 je donijela Odluku o usklađenju s navedenim Smjernicama
 5. Smjernice o postupcima određivanja referentnih vrijednosti u pogledu praksi primitaka i razlika u plaći između spolova na temelju Direktive (EU) 2019/2034 - Hanfa je 8.12.2022 je donijela Odluku o usklađenju s navedenim Smjernicama

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA, EBA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu , EBA-inoj internetskoj stranici www.eba.europa.eu i internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh

Dokumenti Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela

 1. Q&A vezano za PRIIPs KID ažurirano 4. travnja 2019.
 2. Zajednička izjava europskih nadležnih tijela po pitanju scenarija uspješnosti, 8. veljače 2019.
 3. Hanfa se 29. listopada 2021. očitovala da se u cijelosti pridržava odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA, EBA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu , EBA-inoj internetskoj stranici www.eba.europa.eu i internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh