Prospekti

Prava i obveze u vezi s ponudom vrijednosnih papira javnosti i uvrštenjem izdanih vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, kao i obveza objave prospekta i iznimke s tim u svezi, uređeni su odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Prospekt se obvezno objavljuje, izuzev kod iznimki izričito propisanim Zakonom o tržištu kapitala, u slučajevima:

 • javne ponude vrijednosnih papira na području Republici Hrvatskoj
 • uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Dana 30. lipnja 2017. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: nova Uredba o prospektu) te stupa na snagu 20. srpnja 2017. godine.

Nova Uredba o prospektu predstavlja glavni dio plana Europske komisije za uspostavu unije tržišta kapitala te će ista od 21. srpnja 2019. u cijelosti zamijeniti dosadašnji prospektni regulatorni okvir koji trenutačno čine Direktiva o prospektu 2003/71/EZ i sve njezine naknadne izmjene i dopune, Uredbu (EU) br. 809/2004 i sve njezine naknadne izmjene i dopune, uključujući i dva seta regulatornih tehničkih standarda (dalje: RTS) propisanih Delegiranom Uredbom (EU) br. 382/2014 i Delegiranom Uredbom (EU) br. 2016/301. Trenutačno važeća Direktiva o prospektu 2003/71/EZ transponirana je u hrvatsko zakonodavstvo kroz odredbe Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16) dok se odredbe Uredbe (EU) br. 809/2004 i RTS-ova izravno primjenjuju na području Republike Hrvatske od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU (od 1. srpnja 2013.).

Nova Uredba o prospektu u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Ono što je značajno kod nove Uredbe o prospektu je stupnjevita primjena pojedinih odredbi Uredbe, propisana člankom 49. nove Uredbe o prospektu.

I/ Od dana kada nova Uredba o prospektu stupi na snagu, odnosno od 20. srpnja 2017. počinju se primjenjivati odredbe:

1. članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka a), b) i c) nove Uredbe o prospektu koje se odnose na iznimke od obveze objave prospekta u svezi uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, cit.:

5. Obveza objave prospekta utvrđena u članku 3. stavku 3. ne primjenjuje se na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu za sljedeće:

(a) vrijednosne papire zamjenjive vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(b) dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima, ako su nastale dionice istog roda kao dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da nastale dionice u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, podložno drugom podstavku ovog stavka;

(c) vrijednosni papiri koji proizlaze iz konverzije ili zamjene drugih vrijednosnih papira, vlastitih sredstava ili prihvatljivih obveza od strane sanacijskog tijela zbog izvršenja ovlasti iz članka 53. stavka 2., članka 59. stavka 2. ili članka 63. stavka 1. ili 2. Direktive 2014/59/EU;…“, te

2. članka 1. stavka 5. drugog podstavka nove Uredbe o prospektu kojom se propisuju slučajevi u kojima se zahtjev da nastale dionice koje se namjeravaju uvrstiti na uređeno tržište, tijekom razdoblja od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20% broja dionica istog roda koje su već uvrštene na istom uređenom tržištu, propisan člankom 1. stavkom 5. prvim podstavkom točkom b) nove Uredbe o prospektu, ne primjenjuje. Primjerice, kada su vrijednosni papiri kojima se daje pristup dionicama u skladu s člankom 1. stavkom 5. prvim podstavkom točkom b) nove Uredbe o prospektu, izdani prije 20. srpnja 2017., za potrebe uvrštenja nastalih dionica na uređeno tržište nema obveze objave prospekta.

Napominje se da se početkom primjene odredbi članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka a), b) i c) i članka 1. stavka 5. drugog podstavka nove Uredbe o prospektu, od 20. srpnja 2017., stavljaju izvan snage odredbe članka 4. stavka 2. točaka a) i g) Direktive 2003/71/EZ, te se prestaju primjenjivati odredbe članka 352. točaka 1. i 7. Zakona o tržištu kapitala.

II/ Odredbe Uredbe o prospektu koje se počinju primjenjivati nakon 12 mjeseci od stupanja na snagu iste (od 21. srpnja 2018.) su odredbe:

 1. članka 1. stavka 3. nove Uredbe o prospektu kojom je propisano da se nova Uredba o prospektu odnosno obveza objave prospekta ne primjenjuje na javnu ponudu vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji manje od 1 000 000 EUR-a koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci iako države članice mogu na nacionalnoj razini predvidjeti druge zahtjeve za objavljivanjem do mjere u kojoj takvi zahtjevi ne predstavljaju nerazmjerno ili nepotrebno opterećenje, te
 2. članka 3. stavka 2. nove Uredbe o prospektu kojom jer propisana mogućnost za države članice na nacionalnoj razini izuzeti javne ponude vrijednosnih papira od obveze objave prospekta u svezi s ponudom s time da su takve ponude izuzete od passporting-a te ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji mora biti manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci, koji ne smije premašiti 8 000 000 EUR-a.

Napominje se da se početkom primjene odredbi članka 1. stavka 3. i članka 3. stavka 2. nove Uredbe o prospektu, od 21. srpnja 2018., stavljaju izvan snage odredbe članka 1. stavka 2. točke h) i članka 3. stavka 2. točke e) Direktive 2003/71/EZ, te se prestaju primjenjivati odredbe članka 342. stavka 1. točke 7. i članka 351. stavka 1. točke 5. Zakona o tržištu kapitala.

III/ Odredbe koje se počinju primjenjivati nakon 24 mjeseca od stupanja na snagu nove Uredbe o prospektu (od 21. srpnja 2019.) u cijelosti će staviti izvan snage preostale odredbe Direktive 2003/71/EZ, kao i preostale odredbe dijela trećeg glave I. Zakona o tržištu kapitala, koje prethodno nisu navedene, te čine najveći dio odredbi nove Uredbe o prospektu.

Europska komisija i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zadužene su za izradu i donošenje propisa druge razine (delegirani i provedbeni akti) vezano uz pojedina područja iz nove Uredbe o prospektu i u tu svrhu će u narednom razdoblju biti pokrenute javne rasprave oko prijedloga navedenih propisa u kojima će sudionici tržišta kapitala imati priliku sudjelovati dostavljanjem komentara i prijedloga.

Radi razumijevanja primjene odredbi nove Uredbe o prospektu kao i stavljanja izvan snage pojedinih odredbi Direktive o prospektu 2003/71/EZ odnosno prestanka primjene odgovarajućih odredbi Zakona o tržištu kapitala kojima su transponirane odredbe Direktive o prospektu 2003/71/EZ, upućujemo javnost proučiti odredbe članka 46. nove Uredbe o prospektu kao i korelacijsku tablicu iz Priloga VI. novoj Uredbi o prospektu.

Za eventualna pitanja vezano uz primjenu nove Uredbe o prospektu moguće se obratiti Hanfi putem e-mail adrese: capital.markets@hanfa.hr.

Obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta

O namjeri korištenja iznimke od obveze objave prospekta iz članka 351. Zakona o tržištu kapitala, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je obavijestiti Hanfu i to najkasnije tri radna dana prije početka javne ponude koja se provodi u Republici Hrvatskoj ili, kada se radi o kojoj od iznimaka od obveze objave prospekta uvrštenja iz članaka 352. i 353. Zakona o tržištu kapitala, tri radna dana prije podnošenja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Više o podnošenju Obavijesti o korištenju iznimke od obveze objave prospekta možete pročitati ovdje.

Podnošenje zahtjeva za odobrenjem prospekta

Tehničkom uputom za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem (dalje: Tehnička uputa) propisuje se izrada zahtjeva za odobrenjem prospekta u skladu s odredbama Dijela Trećeg Glave I. Zakona o tržištu kapitala o prospektu, kao i format i način dostave istog u skladu s Delegiranom Uredbom (EU) 2016/301 o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Uredba 2016/301).

Više o podnošenju zahtjeva za odobrenjem prospekta možete pročitati ovdje.

Sadržaj prospekta

Prospekt mora sadržavati sve informacije koje su, uvažavajući prirodu izdavatelja i vrijednosnog papira koji će biti predmet ponude javnosti, odnosno uvrštenja na uređeno tržište, potrebne ulagatelju za procjenu: imovine i dugova, financijskog položaja, dobiti i gubitka, razvojnih mogućnosti izdavatelja i jamca te prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira.

Osobe odgovorne za točnost i potpunost informacija u prospektu sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala su:

 • izdavatelj i njegovi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora,
 • ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, ako su te osobe različite od izdavatelja,
 • jamac u vezi s izdavanjem, kad je to primjenjivo, i
 • osobe koje preuzmu odgovornost za točnost i potpunost informacija u prospektu ili dijelovima prospekta.

Više o sadržaju prospekta možete pročitati ovdje.

Osnovne informacije o jeziku prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište i o jeziku objave propisanih informacija možete pronaći u Uputi o jeziku prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište i o jeziku objave propisanih informacija

Struktura prospekta

Prospekt se može izraditi kao:

 • jedinstveni prospekt (sadrži sve informacije u jednom dokumentu)
 • podijeljeni prospekt (sve informacije su navedene u više odvojenih dokumenata) koji sadrži:
  • registracijski dokument (sadrži informacije o izdavatelju)
  • obavijest o vrijednosnom papiru (sadrži informacije o vrijednosnim papiru koji će biti ponuđeni javnosti, odnosno uvršteni na uređeno tržište), i
  • sažetak prospekta (u njemu se ukratko i uporabom uobičajenih pojmova prikazuju ključne informacije koje ulagatelju omogućavaju razumijevanje osobina i rizika povezanih s izdavateljem, jamcem i vrijednosnim papirima).

Kod dužničkih vrijednosnih papira, uključujući i varante u bilo kojem obliku, koji se izdaju u ponudbenom programu te dužničke vrijednosne papire koje kreditne institucije stalno ili ponavljajuće izdaju, u skladu s uvjetima propisanim člankom 358. Zakona o tržištu kapitala, moguće je izraditi osnovni prospekt, koji ne može biti izrađen kao podijeljeni prospekt.

Odobrenje prospekta

Hanfa je nadležna za donošenje odluke o zahtjevu za odobrenje prospekta i dopune prospekta, registracijskog dokumenta, obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta, u vezi s vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti ili za koje se zahtijeva uvrštenje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, kada je Republika Hrvatska matična država članica.

Prospekt je valjan 12 mjeseci od dana njegovog odobrenja, pod uvjetom da su informacije u prospektu, po potrebi, dopunjene novim informacijama o izdavatelju i vrijednosnim papirima koji se nude javnosti ili za koje se zahtijeva uvrštenje na uređeno tržište.

Konačni uvjeti osnovnog prospekta (kada je Republika Hrvatska matična država članica)

Sukladno odredbi članka 358. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala, ako u osnovnom prospektu ili dopuni prospekta nisu uključeni konačni uvjeti ponude, isti moraju biti stavljeni na raspolaganje ulagateljima i dostavljeni Hanfi putem elektroničke adrese: capital.markets@hanfa.hr, koja ih dostavlja ESMA-i te, u slučaju osnovnog prospekta notificiranog drugoj državi članici sukladno članku 381. Zakona o tržištu kapitala radi provođenja prekogranične ponude ili uvrštenja vrijednosnih papira, nadležnom tijelu države članice domaćina. Hanfa ne odobrava konačne uvjete osnovnog prospekta, a isti se izrađuju sukladno odredbama Uredbe 809/2004 i dostavljaju se Hanfi u skladu s procedurom koja je dostupna ovdje.

Objava prospekta, dopune prospekta, konačnih uvjeta prospekta i oglašavanje u vezi s ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište

Nakon što je prospekt odobren, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, obvezan je prospekt objaviti na jedan od načina propisanih Zakonom o tržištu kapitala, i to najkasnije do početka ponude ili do uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, odnosno u slučaju kada se prospekt odnosi na prvu javnu ponudu dionica koje još nisu uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu, a čije se uvrštenje zahtijeva prvi put, najkasnije šest radnih dana prije isteka roka za prihvat ponude.

Više o objavi prospekta, dopune prospekta, konačnih uvjeta prospekta i oglašavanje u vezi s ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište možete pročitati ovdje.

Notifikacija odobrenog prospekta drugoj državi članici kada je Republika Hrvatska matična država članica (tzv. passporting out)

Izdavatelj koji namjerava prospekt koji je odobrila Hanfa kao nadležno tijelo matične države članice, koristiti za izdanje vrijednosnih papira ili za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u drugoj državi članici, obvezan je Hanfi podnijeti zahtjev za slanjem obavijesti o odobrenju prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina sukladno odredbi članka 381. Zakona o tržištu kapitala te na način propisan Uredbom 2016/301 i Tehničkom uputom.

Više o notifikaciji odobrenog prospekta drugoj državi članici kada je Republika Hrvatska matična država članica (tzv. passporting out) možete pročitati ovdje.

Notifikacija odobrenog prospekta Hanfi kada je Republika Hrvatska država članica domaćin (tzv. passporting in)

Kad je Republika Hrvatska država članica domaćin, prospekt i dopuna prospekta odobreni od nadležnog tijela matične države članice imaju učinak kao prospekt i dopuna prospekta odobreni od Hanfe u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, ako je nadležno tijelo matične države članice dostavilo Hanfi i ESMA-i obavijest o odobrenju prospekta i ostalu propisanu dokumentaciju. Hanfa putem elektroničke pošte potvrđuje nadležnom tijelu matične države članice primitak prospekta, certifikata o odobrenju prospekta i prijevoda sažetka prospekta koje je zaprimila od nadležnog tijela matične države članice te poveznicu (kada je to primjenjivo) na te dokumente objavljene na internetskim stranicama nadležnog tijela matične države članice, na internetskim stranicama izdavatelja ili na internetskim stranicama uređenog tržišta.

Više o notifikaciji odobrenog prospekta Hanfi kada je Republika Hrvatska država članica domaćin (tzv. passporting in) možete pronaći ovdje.