Prospekti

Prava i obveze u vezi s ponudom vrijednosnih papira javnosti i uvrštenjem izdanih vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, kao i obveza objave prospekta i iznimke s tim u svezi, uređeni su odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Prospekt se obvezno objavljuje, izuzev kod iznimki izričito propisanim Zakonom o tržištu kapitala, u slučajevima:

 • javne ponude vrijednosnih papira na području Republici Hrvatskoj
 • uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Dana 30. lipnja 2017. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: nova Uredba o prospektu) te je stupila na snagu 20. srpnja 2017. godine.

Nova Uredba o prospektu predstavlja glavni dio plana Europske komisije za uspostavu unije tržišta kapitala te će ista od 21. srpnja 2019. u cijelosti zamijeniti dosadašnji prospektni regulatorni okvir koji trenutačno čine Direktiva o prospektu 2003/71/EZ i sve njezine naknadne izmjene i dopune, Uredba (EU) br. 809/2004 i sve njezine naknadne izmjene i dopune, uključujući i dva seta regulatornih tehničkih standarda (dalje: RTS) propisanih Delegiranom uredbom (EU) br. 382/2014 i Delegiranom uredbom (EU) br. 2016/301. Trenutačno važeća Direktiva o prospektu 2003/71/EZ transponirana je u hrvatsko zakonodavstvo kroz odredbe Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18) dok se odredbe Uredbe (EU) br. 809/2004 i RTS-ova izravno primjenjuju na području Republike Hrvatske od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU (od 1. srpnja 2013.). Također, odredbama Zakona o tržištu kapitala osigurava se provedba nove Uredbe o prospektu na području Republike Hrvatske.

Nova Uredba o prospektu u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Ono što je značajno kod nove Uredbe o prospektu je stupnjevita primjena pojedinih odredbi Uredbe, propisana člankom 49. nove Uredbe o prospektu.

I/ Od dana kada je nova Uredba o prospektu stupila na snagu, odnosno od 20. srpnja 2017. počele su se primjenjivati odredbe:

1. članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka a), b) i c) nove Uredbe o prospektu koje se odnose na iznimke od obveze objave prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište, cit.:

5. Obveza objave prospekta utvrđena u članku 3. stavku 3. ne primjenjuje se na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu za sljedeće:

(a) vrijednosne papire zamjenjive vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(b) dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima, ako su nastale dionice istog roda kao dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da nastale dionice u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, podložno drugom podstavku ovog stavka;

(c) vrijednosni papiri koji proizlaze iz konverzije ili zamjene drugih vrijednosnih papira, vlastitih sredstava ili prihvatljivih obveza od strane sanacijskog tijela zbog izvršenja ovlasti iz članka 53. stavka 2., članka 59. stavka 2. ili članka 63. stavka 1. ili 2. Direktive 2014/59/EU;…“, te

2. članka 1. stavka 5. drugog podstavka nove Uredbe o prospektu kojima je propisano da se zahtjev da nastale dionice, tijekom razdoblja od 12 mjeseci, čine manje od 20 % broja dionica istoga roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, kako je navedeno u prvom podstavku točki (b) stavka 1. članka 5. nove Uredbe o prospektu, ne primjenjuje na sljedeće slučajeve:

(a) ako je prospekt sastavljen u skladu s novom Uredbom o prospektu ili Direktivom 2003/71/EZ prilikom javne ponude ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira kojima se daje pristup dionicama;

(b) ako su vrijednosni papiri kojima se daje pristup dionicama izdani prije 20. srpnja 2017.;

(c) ako dionice ispunjavaju uvjete za stavke redovnog osnovnog kapitala kako je utvrđeno u članku 26. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća neke institucije kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 3. te Uredbe, i koje su nastale konverzijom instrumenata dodatnog osnovnog kapitala koje je ta institucija izdala zbog nastanka događaja koji je pokretač kako je utvrđeno u članku 54. stavku 1. točki (a) te Uredbe;

(d) ako dionice ispunjavaju uvjete kao prihvatljiva vlastita sredstva ili prihvatljiva osnovna vlastita sredstva kako su definirana u glavi I. poglavlju VI. odjeljku 3. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, i koje su nastale konverzijom drugih vrijednosnih papira koja je pokrenuta u svrhu ispunjavanja obveza u pogledu usklađivanja s potrebnim solventnim kapitalom ili minimalnim potrebnim kapitalom kako je utvrđeno u glavi I. poglavlju VI. odjeljcima 4. i 5. Direktive 2009/138/EZ ili solventnošću grupe kako je utvrđeno u glavi III. Direktive 2009/138/EZ.

Provedba prethodno navedenih odredbi nove Uredbe o prospektu u Republici Hrvatskoj omogućena je kroz odredbe članka 410. stavka 1., točaka 1., 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala.

II/ Odredbe nove Uredbe o prospektu koje su se počele primjenjivati nakon 12 mjeseci od stupanja na snagu iste (od 21. srpnja 2018.) su odredbe:

 1. članka 1. stavka 3. nove Uredbe o prospektu kojom je propisano da se nova Uredba o prospektu odnosno obveza objave prospekta ne primjenjuje na javnu ponudu vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji manje od 1.000.000,00 eura koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci iako države članice mogu na nacionalnoj razini predvidjeti druge zahtjeve za objavljivanjem do mjere u kojoj takvi zahtjevi ne predstavljaju nerazmjerno ili nepotrebno opterećenje, te
 2. članka 3. stavka 2. nove Uredbe o prospektu kojom je propisana mogućnost za države članice na nacionalnoj razini izuzeti javne ponude vrijednosnih papira od obveze objave prospekta u vezi s ponudom s time da su takve ponude izuzete od passporting-a te ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji mora biti manja od novčanog iznosa izračunatog tijekom razdoblja od 12 mjeseci, koji ne smije premašiti 8.000.000,00 eura.

Provedba prethodno navedenih odredbi nove Uredbe o prospektu u Republici Hrvatskoj omogućena je kroz odredbe članka 405. stavka 1. točke 9. i članka 409. stavka 1. točke 6., u vezi s člankom 738. Zakona o tržištu kapitala.

U skladu s navedenim, javne ponude vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji manje od 1.000.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti, koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci, izvan su primjene nove Uredbe o prospektu (članak 405. stavak 1. točka 9. Zakona o tržištu kapitala). Nadalje, ponude vrijednosnih papira s ukupnim iznosom naknade za vrijednosne papire koji se prikuplja u Europskoj uniji (s ukupnim iznosom naknade 1.000.000,00 eura i više) manjim od 5.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, koji se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci, nisu izuzete od primjene nove Uredbe o prospektu ali su izuzete od obveze objave prospekta u vezi s ponudom vrijednosnih papira (članak 409. stavak 1. točka 6. Zakona o tržištu kapitala) te se u odnosu na te ponude kao i u slučajevima ostalih iznimaka od obveze objave prospekta u svezi s izdanjem/ponudom, primjenjuje obveza obavještavanja Hanfe o namjeri korištenja iznimke od obveze prospekta sukladno odredbi članka 412. Zakona o tržištu kapitala.

III/ Odredbe koje se počinju primjenjivati nakon 24 mjeseca od stupanja na snagu nove Uredbe o prospektu (od 21. srpnja 2019.) u cijelosti će staviti izvan snage preostale odredbe Direktive 2003/71/EZ, kao i većinu preostalih odredbi dijela trećeg glave I. Zakona o tržištu kapitala kojima se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe navedene direktive.

Provedba preostalih odredbi nove Uredbe o prospektu u Republici Hrvatskoj koje se počinju primjenjivati 21. srpnja 2019., omogućit će se kroz izmjene i dopune relevantnih odredbi Zakona o tržištu kapitala.

Europska komisija i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zadužene su za izradu i donošenje propisa druge razine (delegirani i provedbeni akti) vezano uz pojedina područja iz nove Uredbe o prospektu i u tu svrhu će u narednom razdoblju biti pokrenute javne rasprave oko prijedloga navedenih propisa u kojima će sudionici tržišta kapitala imati priliku sudjelovati dostavljanjem komentara i prijedloga.

Radi razumijevanja primjene odredbi nove Uredbe o prospektu kao i stavljanja izvan snage pojedinih odredbi Direktive o prospektu 2003/71/EZ odnosno prestanka primjene odgovarajućih odredbi Zakona o tržištu kapitala kojima su transponirane odredbe Direktive o prospektu 2003/71/EZ, upućujemo javnost proučiti odredbe članka 46. nove Uredbe o prospektu kao i korelacijsku tablicu iz Priloga VI. novoj Uredbi o prospektu.

Za eventualna pitanja vezano uz primjenu nove Uredbe o prospektu moguće se obratiti Hanfi putem e-mail adrese: capital.markets@hanfa.hr.

Obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta

O namjeri korištenja iznimke od obveze objave prospekta iz članka 412. Zakona o tržištu kapitala, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je podneskom obavijestiti Hanfu i to:

 • u slučajevima korištenja iznimke od obveze objave prospekta u vezi s izdanjem/ponudom (članak 409. Zakona o tržištu kapitala), odmah nakon donošenja odluke nadležnog organa izdavatelja odnosno ponuditelja o izdanju odnosno ponudi vrijednosnih papira, a najkasnije tri radna dana prije početka ponude koja se provodi u Republici Hrvatskoj odnosno prije upisa ili dodjele vrijednosnih papira
 • u slučajevima korištenja iznimke od obveze objave prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište (članci 410. i 411. Zakona o tržištu kapitala), najkasnije tri radna dana prije podnošenja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Podnošenje zahtjeva za odobrenjem prospekta

Tehničkom uputom za izradu i dostavu elektroničkim putem zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku (dalje: Tehnička uputa) propisuje se izrada i podnošenje zahtjeva za odobrenjem prospekta u skladu s odredbama Dijela Trećeg Glave I. Zakona o tržištu kapitala o prospektu, kao i format i način dostave istog u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2016/301 o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba (EU) br. 2016/301).

Napominje se da se Tehnička uputa za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem od 1. srpnja 2016., primjenjuje na odgovarajući način uz primjenu relevantnih odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18) sve do trenutka donošenja nove tehničke upute.

Više o podnošenju zahtjeva za odobrenjem prospekta možete pročitati ovdje.

Sadržaj prospekta

Prospekt mora sadržavati sve informacije koje su, uvažavajući narav izdavatelja i vrijednosnih papira koji se nude javnosti odnosno za koje se zahtijeva uvrštenje na uređeno tržište, potrebne ulagatelju za informiranu procjenu:

 1. imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, očekivanja i razvojnih mogućnosti izdavatelja i jamca i
 2. prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira.

Informacije sadržane u prospektu moraju biti točne i potpune, a prospekt dosljedan. Prospekt mora biti pregledan i razumljiv, a informacije u prospektu moraju biti prikazane tako da ih se razumije i da ih se može jednostavno analizirati.

Ulagatelj koji je stekao vrijednosne papire na temelju prospekta u vezi s izdanjem, ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište može zahtijevati popravljanje štete koju je pretrpio zbog toga što su informacije u prospektu bitne za procjenu vrijednosnih papira netočne ili nepotpune, od sljedećih osoba:

 1. izdavatelja ako je riječ o izdanju novih vrijednosnih papira ili ponuditelja ako je riječ o ponudi postojećih vrijednosnih papira
 2. osoba koje preuzmu odgovornost za točnost i potpunost informacija u prospektu ili dijelovima prospekta i
 3. jamca, ako postoji, ali samo u dijelu prospekta koji se odnosi na jamca.

Ove osobe moraju biti jasno navedene u prospektu osobnim imenom i funkcijom, ako je riječ o fizičkoj osobi, te tvrtkom i registriranim sjedištem, ako je riječ o pravnoj osobi.

Više o sadržaju prospekta možete pročitati ovdje.

Osnovne informacije o jeziku prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište i o jeziku objave propisanih informacija možete pronaći u Uputi o jeziku prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište i o jeziku objave propisanih informacija

Struktura prospekta

Prospekt se može izraditi kao:

 • jedinstveni prospekt (sadrži sve informacije u jednom dokumentu)
 • podijeljeni prospekt (sve informacije su navedene u više odvojenih dokumenata) koji sadrži:
  • registracijski dokument (sadrži informacije o izdavatelju)
  • obavijest o vrijednosnom papiru (sadrži informacije o vrijednosnim papiru koji će biti ponuđeni javnosti, odnosno uvršteni na uređeno tržište), i
  • sažetak prospekta (u njemu se ukratko i uporabom uobičajenih pojmova prikazuju ključne informacije koje ulagatelju omogućavaju razumijevanje osobina i rizika povezanih s izdavateljem, jamcem i vrijednosnim papirima).

Kod dužničkih vrijednosnih papira, uključujući i varante u bilo kojem obliku, koji se izdaju u ponudbenom programu te dužničke vrijednosne papire koje kreditne institucije stalno ili ponavljajuće izdaju, u skladu s uvjetima propisanim člankom 414. Zakona o tržištu kapitala, moguće je izraditi osnovni prospekt.

Odobrenje prospekta

Hanfa je nadležna za donošenje odluke o zahtjevu za odobrenje prospekta i dopune prospekta, registracijskog dokumenta, obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta, u vezi s vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti ili za koje se zahtijeva uvrštenje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, kada je Republika Hrvatska matična država članica.

Prospekt je valjan 12 mjeseci od dana njegovog odobrenja, pod uvjetom da su informacije u prospektu, po potrebi, dopunjene novim informacijama o izdavatelju i vrijednosnim papirima koji se nude javnosti ili za koje se zahtijeva uvrštenje na uređeno tržište.

Konačni uvjeti osnovnog prospekta (kada je Republika Hrvatska matična država članica)

Sukladno odredbi članka 414. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala, ako u osnovnom prospektu ili dopuni prospekta nisu uključeni konačni uvjeti ponude, isti moraju biti stavljeni na raspolaganje ulagateljima i dostavljeni Hanfi putem elektroničke adrese: capital.markets@hanfa.hr, koja ih dostavlja ESMA-i te, u slučaju osnovnog prospekta notificiranog drugoj državi članici sukladno članku 442. Zakona o tržištu kapitala radi provođenja prekogranične ponude ili uvrštenja vrijednosnih papira, nadležnom tijelu države članice domaćina. Hanfa ne odobrava konačne uvjete osnovnog prospekta, a isti se izrađuju sukladno odredbama Uredbe 809/2004 i dostavljaju se Hanfi u skladu s procedurom koja je dostupna ovdje.

Objava prospekta, dopune prospekta, konačnih uvjeta prospekta i oglašavanje (promidžba) u vezi s ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište

Nakon što je prospekt odobren, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, obvezan je prospekt objaviti na jedan od načina propisanih Zakonom o tržištu kapitala, i to najkasnije na početku javne ponude ili s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište, odnosno u slučaju kada se prospekt odnosi na prvu javnu ponudu dionica određenog roda koji još nije uvršten na uređeno tržište i koji se uvrštava po prvi puta, obveza objave prospekta mora biti izvršena najkasnije šest radnih dana prije isteka roka za prihvat ponude.

Više o objavi prospekta, dopune prospekta, konačnih uvjeta prospekta i oglašavanje u vezi s ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište možete pročitati ovdje.

Notifikacija odobrenog prospekta drugoj državi članici kada je Republika Hrvatska matična država članica (tzv. passporting out)

Izdavatelj koji namjerava prospekt koji je odobrila Hanfa kao nadležno tijelo matične države članice, koristiti za izdanje/ponudu vrijednosnih papira ili za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u drugoj državi članici, obvezan je Hanfi podnijeti zahtjev za slanjem obavijesti o odobrenju prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina sukladno odredbi članka 442. Zakona o tržištu kapitala te na način propisan Delegiranom uredbom (EU) br. 2016/301 i Tehničkom uputom.

Više o notifikaciji odobrenog prospekta drugoj državi članici kada je Republika Hrvatska matična država članica (tzv. passporting out) možete pročitati ovdje.

Notifikacija odobrenog prospekta Hanfi kada je Republika Hrvatska država članica domaćin (tzv. passporting in)

Kad je Republika Hrvatska država članica domaćin, prospekt i dopuna prospekta odobreni od nadležnog tijela matične države članice imaju učinak kao prospekt i dopuna prospekta odobreni od Hanfe u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, ako je nadležno tijelo matične države članice dostavilo Hanfi i ESMA-i obavijest o odobrenju prospekta i ostalu propisanu dokumentaciju. Hanfa putem elektroničke pošte potvrđuje nadležnom tijelu matične države članice primitak prospekta, certifikata o odobrenju prospekta i prijevoda sažetka prospekta koje je zaprimila od nadležnog tijela matične države članice te poveznicu (kada je to primjenjivo) na te dokumente objavljene na internetskim stranicama nadležnog tijela matične države članice, na internetskim stranicama izdavatelja ili na internetskim stranicama uređenog tržišta.

Više o notifikaciji odobrenog prospekta Hanfi kada je Republika Hrvatska država članica domaćin (tzv. passporting in) možete pronaći ovdje.