Obavijesti

Obavijest o objavi skupa delegiranih uredbi koje dopunjuju Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (Uredba o crowdfundingu)

Objavljeno: 14. studenog 2022.

Dana 8. studenoga 2022. u Službenom listu Europske unije SL L 287 objavljen je niz delegiranih uredbi koje dopunjuju Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.

Navedenim uredbama detaljnije se razrađuju načini na koji se primjenjuju obveze iz te uredbe.  

Delegirane uredbe stupaju na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu Europske unije.

U nastavku se nalazi popis delegiranih uredbi koji uključuje poveznicu na EUR-Lex te kratki pregled njihova sadržaja.

Uređena je uspostava i primjena internih pravila za sprječavanje sukoba interesa za pružatelje usluga skupnog financiranja, koraci za sprječavanje i utvrđivanje sukoba interesa i upravljanje njima te objave općeg karaktera i izvora sukoba interesa te mjera ublažavanja.

Detaljnije je propisan sadržaj standardnog obrasca putem kojeg potencijalni pružatelji usluga skupnog financiranja podnose zahtjev za odobrenje za rad.

Detaljnije su propisane informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja i o trećim stranama povezanim sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja, a koje razmjenjuju nadležna tijela.

Detaljnije su propisane informacije koje pružatelji usluga skupnog financiranja zahtijevaju od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja o njihovu iskustvu i osnovnom razumijevanju rizika povezanih s ulaganjem (procjena primjerenosti usluga), propisan je sadržaj i pravila u vezi s upozorenjem o rizicima i metode simulacije sposobnosti podnošenja gubitaka te su definirani izračuni vrijednosti neto imovine potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja i pojmovi u vezi s time.

Definirano je kada se smatra da je došlo do neispunjavanje obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje, metodologija za izračun stope neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje, metodologija za izračun stvarne stope neispunjavanja obveza po zajmovima prema kategoriji rizika, metodologija za izračun očekivane stope neispunjavanja obveza po zajmovima prema kategoriji rizika te raspoređivanje u kategorije rizika.

Utvrđen je minimalni sadržaj mjera i postupaka za plan kontinuiteta poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja.

Pružatelji usluga skupnog financiranja moraju na svojim internetskim stranicama svojim klijentima osigurati jednostavan pristup jasnom, razumljivom i ažuriranom opisu postupaka za rješavanje pritužbi. Propisani su standardni obrazac i jezik za podnošenje pritužbi te ostali zahtjevi i postupci u vezi s time.

Definirani su elementi, uključujući format, koje treba uključiti u opis metode procjene kreditnog rizika, informacije koje treba dostaviti o svakom pojedinačnom portfelju zajmova te obvezne politike, postupci i organizacijski aranžmani za svaki fond za nepredviđene izdatke.

Kako bi se osigurala usporedivost brošura s ključnim informacijama o ulaganju za različite ponude za skupno financiranje i vlasnicima projekata olakšala izrada tih brošura, utvrđen je zajednički obrazac za prikaz relevantnih informacija.

Propisani su standardi i formati podataka te predložak i postupci za izvješćivanje nadležnih tijela i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) o određenim informacijama.

Kako bi se nadležnim tijelima i ESMA-i omogućila učinkovita i pravovremena suradnja i razmjena informacija za potrebe Uredbe (EU) 2020/1503, utvrđeni su standardni obrasci, predlošci i postupci koje će nadležna tijela i ESMA upotrebljavati za tu suradnju i razmjenu informacija.

Regulatorne razlike među državama članicama u pogledu nacionalnih zahtjeva za promidžbene sadržaje mogu biti prepreka za pružatelje usluga skupnog financiranja koji posluju širom Unije. Standardni obrasci, predlošci i postupci koje nadležna tijela primjenjuju u obavješćivanju ESMA-e osiguravaju da su objave koje ESMA treba provesti u skladu s člankom 28. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/1503 jasne i smanjuju pravnu nesigurnost. Kako bi se olakšala obrada tih obavijesti i pomoglo ESMA-i pri ispunjavanju zahtjeva za objavu iz članka 28. stavka 6. Uredbe (EU) 2020/1503, od nadležnih tijela zahtijeva se da putem posebne adrese obavijeste ESMA-u u određenom roku i upotrebom standardnih obrazaca i predložaka.

08.07.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 08. srpnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR (ESMA70-151-3374 HR) koje se primjenjuju od 11.05.2022.

Pročitaj više...

15.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006) koje se primjenjuju od 12. listopada 2022.

Pročitaj više...

07.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966) koje se primjenjuju od 13. lipnja 2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti