Agregirani statistički podaci

Ovo poglavlje sadrži agregirane statističke podatke o najvažnijim aspektima uvođenja bonitetnog okvira za investicijska društva u Republici Hrvatskoj na temelju odredbi članka 143. stavka 1. točke d) Direktive 2013/36/EU koje su prenesene u članku 567. stavku 1. točki 4. Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15). Navedeno se odnosi na statističke podatke o investicijskim društvima te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na investicijska društva u Republici Hrvatskoj.

Podaci se objavljuju na osnovi definicija iz Uputa za nadzornu javnu objavu Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Navedeni statistički podaci odnose se na investicijska društva pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Podaci se iskazuju u milijunima kuna.

Podaci se iskazuju sa stanjem na dan 31. prosinca. Ažuriranje se obavlja jednom godišnje, do kraja srpnja tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nijedna povjerljiva informacija koju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primila u tijeku obavljanja poslova iz svoje nadležnosti neće biti otkrivena na način kojim bi se omogućio uvid u poslovanje pojedinačnog investicijskog društva. Dobivene informacije prikazuju se isključivo u sažetom ili agregiranom obliku. Nadalje, objavljivanje agregiranih statističkih podataka ne obavlja se u slučajevima kada bi njihovo iznošenje rezultiralo otkrivanjem povjerljivih podataka na pojedinačnoj razini.

Agregirani statistički podaci:

  1. Konsolidirani podaci o nacionalnom financijskom sektoru prema nadležnom tijelu - list 2
  2. Podaci o kreditnom riziku (za godinu 2020) - list 3
  3. Podaci o tržišnom riziku (za godinu 2020) – list 4
  4. Podaci o operativnom riziku (za godinu 2020) - list 5
  5. Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama (za godinu 2020) - list 6
  6. Podaci o izuzećima (za godinu 2020) - list 7