Agregirani statistički podaci

Ovo poglavlje sadrži agregirane statističke podatke o najvažnijim aspektima uvođenja bonitetnog okvira za investicijska društva u Republici Hrvatskoj na temelju odredbi članka 57. stavka 1. točke d) Direktive (EU) 2019/2034 koje su prenesene u članku 403. stavku 1. točki 4. Zakona o tržištu kapitala (NN, br.65/18, 17/20, 83/21). Navedeno se odnosi na statističke podatke o investicijskim društvima te sastavu regulatornog kapitala u odnosu na kapitalne zahtjeve, kapitalnim zahtjevima, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na investicijska društva u Republici Hrvatskoj.

Podaci se objavljuju na osnovi definicija iz Uputa za nadzornu javnu objavu Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Navedeni statistički podaci odnose se na investicijska društva pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Podaci se iskazuju u milijunima kuna.

Podaci se iskazuju sa stanjem na dan 31. prosinca. Ažuriranje se obavlja jednom godišnje, do kraja lipnja tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Iznimno, prva supervizorska javna objava po IFD/IFR zahtjevima sadrži agregirane statističke podatke za 31.3.2022. godine, a podatke o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama za razdoblje od 26.6.2021. do 31.12.2021. godine.

Nijedna povjerljiva informacija koju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga primila u tijeku obavljanja poslova iz svoje nadležnosti neće biti otkrivena na način kojim bi se omogućio uvid u poslovanje pojedinačnog investicijskog društva. Dobivene informacije prikazuju se isključivo u sažetom ili agregiranom obliku. Nadalje, objavljivanje agregiranih statističkih podataka ne obavlja se u slučajevima kada bi njihovo iznošenje rezultiralo otkrivanjem povjerljivih podataka na pojedinačnoj razini.

Podaci: