Multilateralna trgovinska platforma (MTP)

Multilateralna trgovinska platforma (MTP) je multilateralni sustav koji spaja ponudu i potražnju za financijskim instrumentima više zainteresiranih trećih strana. MTP-om može upravljati investicijsko društvo ili tržišni operater koji za to dobije odobrenje Hanfe. Osnovna značajka MTP-a su niži zahtjevi transparentnosti u odnosu na uređeno tržište i, s tim povezan, veći rizik ulaganja u financijske instrumente kojima se trguje na MTP-u.

Operater MTP-a dužan je propisati i primjenjivati transparentna pravila i postupke koja uređuju:

  • pristup sustavu kojim upravlja
  • kriterije za uvrštenje financijskih instrumenata u trgovanje
  • trgovanje financijskim instrumentima
  • namiru transakcija.

S ciljem osiguranja fer, korektnog i transparentnog trgovanja financijskim instrumentima u sustavu MTP-a, operater MTP-a dužan je:

  • osigurati, kada je to moguće, da prilikom uvrštenja financijskog instrumenta u trgovanje, kao i tijekom trgovanja predmetnim financijskim instrumentom, postoji dovoljno javno dostupnih podataka o financijskim instrumentima kojima se trguje unutar sustava kojim upravlja, kako bi korisnicima sustava kojim upravlja omogućio donošenje investicijskih odluka (pri tome uzevši u obzir prirodu i vrstu financijskih instrumenata kojima se trguje unutar sustava kojim upravlja, kao i vrstu korisnika sustava kojim upravlja);
  • osigurati korektno i uredno trgovanje i određivanje cijena, uključujući i referentne cijene te učinkovito provođenje naloga (pri čemu pravila o trgovanju i određivanju cijena operateru MTP-a ne smiju dati mogućnost slobodne procjene);
  • propisati i primjenjivati mjere i postupke za redovito praćenje aktivnosti svojih korisnika u svrhu utvrđivanja mogućeg kršenja pravila, neurednih uvjeta trgovanja ili ponašanja koje u sebi sadrži indicije na zlouporabu tržišta;
  • osigurati mehanizme za učinkovitu namiru transakcija zaključenih unutar sustava MTP-a te transparentno obavijestiti svoje korisnike o obvezama glede namire transakcija zaključenih unutar sustava.

U Republici Hrvatskoj postoji jedan MTP kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. kao operater MTP-a. Detaljniji podaci dostupni su na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d.