Investicijska društva

Ispunjavanje NI-VP obrasca (izvještavanja o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju)

 1. Što se očekuje pod "knjigovodstveni iznos financijskih instrumenata" - knjigovodstvena vrijednost glavnice sa ili bez kamata (npr. kod obveznica)?
  • Podatak "knjigovodstveni iznos financijskih instrumenata" ne uključuje obračunate kamate po obveznicama. Iste se iskazuju kao prihod od vlastitog trgovanja u NI-PR Obrascu.
 2. U slučaju financijskih instrumenata kod kojih postoji evidentirano umanjenje vrijednosti da li se iskazuje bruto ili neto vrijednost?
  • U slučaju financijskih instrumenta kod kojih, sukladno primijenjenom računovodstvenom okviru, postoji evidentirano umanjenje vrijednosti iskazuje se neto vrijednost.
 3. Da li je u izvještaj potrebno uključiti ulaganja u trgovačka društva koja nisu dionička (udjeli u d.o.o.) i u koju poziciju?
  • U VP Obrascu se ne iskazuju ulaganja u trgovačka društva koja nisu dionička (udjeli u d.o.o.) ako nisu klasificirana niti u jednu skupinu financijskih instrumenata iz djelokruga MRS-a 39.
 4. Da li komercijalne zapise iskazati u skupinu dužničkih vrijednosnih papira ili u instrumente tržišta novca?
  • Komercijalne zapise je potrebno iskazati u skupinu instrumenti tržišta novca.
 5. Da li bi u financijske instrumente u vlastitom portfelju pravne osobe, pod točku 4. Ostali financijski instrumenti  trebalo uključiti i ulaganja u kapital supsidijara, a koja se ne nalaze ni u jednom portfelju klasificiranom prema prema MRS-39.?
  • Ulaganja u povezana i pridružena društva, koja ne spadaju u opseg primjene MRS-a 39., se ne iskazuju u VP-Obrascu.
 6. U kojim slučajevima se portfelj zajmovi i potraživanja uključuje u VP Obrazac. Ukoliko u tom portfelju imamo obveznice (od npr. MINFIN, HEP-a, Grada Osijeka itd.) da li iste trebamo uključiti u VP Obrazac i gdje ih iskazati?
  • Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 5. ZTK (obveznice, komercijalni zapisi, trezorski zapisi i sl.) ako su interno za potrebe kreditne institucije klasificirani u skupinu „zajmovi i potraživanja“ iskazuju se pod brojem 4. Ostali financijski instrumenti u VP Obrascu.
 7. Da li pod stavkom 5.1. Nominalni (ugovoreni) iznos iskazati ukupno nominalni iznos svih izvedenica ili sve osim 5.3. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos) i 5.4. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos), koje su iskazane posebno u obrascu?
  • Pod točkom 5.1. treba iskazati ukupan nominalni iznos izvedenica uključujući izvedenice trgovački portfelj, izvedenice instrumenti zaštite i izvedenice ugrađeni derivativi.
 8. Vezano za Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (NN. br. 30/11, 30/13 i 140/15), da li se propisan novi obrazac (VP), sa stanjem na 31.3.2016. dostavlja u xml datoteci zajedno s obrascima PR i US ili kao zasebna xml datoteka? Također, ako se dostavlja kao posebna xml datoteka je li potrebno u Hanfu poslati popunjenu Pristupnicu kako bi zaposlenik kreditne institucije dobio pristup za slanje obrasca VP?
  • VP obrazac će se slati u zasebnoj xml datoteci. Radi olakšavanja postupka dostave navedenog izvještaja, osobe koje su unutar obveznika dostave izvještaja ovlaštene dostavljati OP/PR/US izvještaj (odnosno NI-PR obrazac) Hanfi, moći će dostaviti i VP obrazac bez dostave Pristupnice za korištenje servisa unosa nadzornih izvještaja za pravne osobe za navedeni VP izvještaj. U slučaju da će VP izvještaj Hanfi dostavljati druga osoba, o tome je potrebno obavijestiti Hanfu putem Pristupnice koja se nalazi na sljedećem linku.

Povratak na vrh

Izvješća o transakcijama investicijskih društava

Uputa za popunjavanje izvještaja o izvršenim transakcijama

Povratak na vrh

Adekvatnost kapitala investicijskih društava

Pitanja i odgovori:

 1. Uključuje li se rezultat (dobit/gubitak) za izvještajna razdoblja tijekom godine u izračun regulatornog kapitala investicijskog društva?
  • Dobit na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine uključuje se u izračun kapitala samo u slučaju ako je potvrđena od revizora, te neopterećena bilo kojim budućim obvezama i sukladno odluci članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine investicijskog društva o upotrebi dobiti raspoređena u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine.
   Gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine obvezno se uključuje u izračun kapitala bez obzira da li je revidiran.
 2. Prikazuju li se negativne revalorizacijske rezerve u polju 1.1.1.3. - Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit? Da li se u okviru navedene stavke prikazuju i pozitivne revalorizacijske rezerve ili samo negativne? Da li akumulirana ostala sveobuhvatna dobit podrazumijeva pozitivne i negativne revalorizacijske rezerve od trenutka stjecanja ili početka kalendarske godine?
  • Negativne revalorizacijske rezerve prikazuju se u polju 1.1.1.3. Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit. U okviru navedene stavke prikazuju se samo negativne revalorizacijske rezerve (izračunavaju se zbrajanjem pojedinačnih nerealiziranih gubitaka bez prethodnog netiranja s nerealiziranim dobicima). Negativne revalorizacijske rezerve prikazuju se od trenutka stjecanja.
 3. Prikazuje li  se odgođena porezna imovina na temelju pozitivnih i negativnih revalorizacijskih rezervi prikazuje u polju 1.1.1.23 - Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika?
  • Odgođena porezna imovina prikazuje se pod stavkom 1.1.1.12. - Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika.
 4. Kod izračuna viška/manjka redovnog osnovnog, osnovnog i ukupnog kapitala (sheet 3), da li se od kapitala oduzima ukupni iznos izloženosti riziku ili se od kapitala oduzima iznos minimalno propisanog kapitala za društvo u iznosu od 1 mil. kn?
  • Kod izračuna viška/manjka redovnog osnovnog kapitala o obrascu C 03.00 Stope kapitala i razine kapitala CA3 (red 020) u slučaju kad je iznos redovnog osnovnog kapitala koji pokriva 4,5% kapitalnih zahtjeva manji od minimalnog propisanog kapitala oduzima se iznos minimalnog propisanog kapitala. Ako je iznos redovnog osnovnog kapitala koji pokriva 4,5% kapitalnih zahtjeva veći od minimalnog propisanog kapitala oduzima se iznos redovnog osnovnog kapitala koji pokriva 4,5% kapitalnih zahtjeva.
   Isti princip primjenjuje se na izračun viška/manjka osnovnog kapitala (red 040) i ukupnog kapitala (red 060) iz obrasca C.
 5. Hoće li se u novom obrascu i dalje, što se tiče nematerijalne imovine, kao odbitne stavke prikazivati licence, patenti i koncesije, kako je to bilo pojašnjeno kroz pitanja i odgovore HANFA-e ili navedena stavka mora odgovarati ukupnoj nematerijalnoj imovini prikazanoj u bilanci?
  • Prilikom izračuna regulatornog kapitala, ukupna nematerijalna imovina prikazana u bilanci predstavlja odbitnu stavku (sukladno članku 36. stavku 1. Uredbe 575/2013), pri čemu je potrebno uzeti u obzir i odredbe članka 37. Uredbe 575/2013.

Povratak na vrh

Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava (NLS)

Pitanja i odgovori

 1. Koja se sve potraživanja mogu uključiti u stavku Ostala likvidna sredstva s dospijećem do (5) dana (novac i potraživanja koja dospijevaju u roku od pet (5) dana) (članak 7. stavak 1. točka 8. Pravilnika o likvidnosti investicijskih društava)?
  • Kratkoročna potraživanja koja dospijevaju u roku od pet dana osim: potraživanja od relevantnih osoba i osoba s kojom je relevantna osoba u rodbinskoj vezi (definirano člankom 4. točkama 11. i 12. Zakona o tržištu kapitala), potraživanja koja nisu vezana uz pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (smiju se prikazati isključivo potraživanja vezana za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti), potraživanja po kamatama, svih potraživanja kojima je prošao rok dospijeća.
 2. Na kojoj se poziciji Obrasca 1. Dnevni izračun pokazatelja likvidnosti investicijskog društva prikazuje iznos Obveza investicijskog društva iz financiranja i pružanja i/ili obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti za račun klijenta u slučaju da klijent nije doznačio sredstva za pokriće tih obveza ako iste dospijevaju u roku od pet (5) dana?
  • Gore navedene obveze prikazuju se unutar stavke O2.1. Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima koje dospijevaju u roku od pet (5) dana.
 3. U slučaju da Društvo odobrava revolving margin zajmove treba li čitav iznos zajma prikazivati kao potencijalnu obvezu koja dospijeva u roku od pet (5) dana?
  • Kao potencijalna obveza prikazuje se cijeli odobreni iznos zajma, bez obzira koliki dio zajma je u kojem trenutku iskorišten.
 4. Klijentu se odobri margin zajam od 100.000 kn. Klijent potroši cijeli zajam. Kod nastupa margin calla (smanjenja vrijednosti kolaterala ispod ugovorene razine) Društvo smanjuje raspoloživi zajam za npr. 30.000 kn. Kad ponovo vrijednost kolaterala dosegne definiranu razinu, Društvo klijentu vraća na raspolaganje 30.000 kn. Treba li u periodu dok vrijednost portfelja ne dosegne ugovorenu razinu kao obvezu koja dospijeva u roku 5 dana evidentirati spomenutih 30.000 kn?
  • Kao potencijalna obveza prikazuje se cjelokupan odobreni iznos zajma od 100.000 kn bez obzira što je u nekom trenutku raspoloživi zajam smanjen.
 5. Ulaze li garancije koje je Društvo dalo SKDD-u, za pokriće gornje granice namire, u NLS ako im je dospijeće do 5 dana?
  • Ne ulaze.
 6. Objašnjenje članka 12. Izvještavanje o nemogućnosti izvršenja dospjelih novčanih obveza u/po njihovom dospijeću Pravilnika o likvidnosti investicijskih društava?
  • Investicijsko društvo dužno je hanfu obavijestiti u roku od 24 sata od nastupa svakog zakašnjenja plaćanja dospjelih obveza na e-mail adresu:investment.firms@hanfa.hr. Kratka obavijest mora sadržavati sljedeće informacije: temeljem čega je obveza nastala, drugu ugovornu stranu, iznos obveze, datum dospijeća i razlog kašnjenja. U istom e-mail-u potrebno je dostaviti i izračun opsega likvidnosti i pokazatelja likvidnosti za taj dan.

Povratak na vrh