Investicijska društva

Ispunjavanje NI-VP obrasca (izvještavanja o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju)

 1. Što se očekuje pod "knjigovodstveni iznos financijskih instrumenata" - knjigovodstvena vrijednost glavnice sa ili bez kamata (npr. kod obveznica)?
  • Podatak "knjigovodstveni iznos financijskih instrumenata" ne uključuje obračunate kamate po obveznicama. Iste se iskazuju kao prihod od vlastitog trgovanja u NI-PR Obrascu.
 2. U slučaju financijskih instrumenata kod kojih postoji evidentirano umanjenje vrijednosti da li se iskazuje bruto ili neto vrijednost?
  • U slučaju financijskih instrumenta kod kojih, sukladno primijenjenom računovodstvenom okviru, postoji evidentirano umanjenje vrijednosti iskazuje se neto vrijednost.
 3. Da li je u izvještaj potrebno uključiti ulaganja u trgovačka društva koja nisu dionička (udjeli u d.o.o.) i u koju poziciju?
  • U VP Obrascu se ne iskazuju ulaganja u trgovačka društva koja nisu dionička (udjeli u d.o.o.) ako nisu klasificirana niti u jednu skupinu financijskih instrumenata iz djelokruga MRS-a 39.
 4. Da li komercijalne zapise iskazati u skupinu dužničkih vrijednosnih papira ili u instrumente tržišta novca?
  • Komercijalne zapise je potrebno iskazati u skupinu instrumenti tržišta novca.
 5. Da li bi u financijske instrumente u vlastitom portfelju pravne osobe, pod točku 4. Ostali financijski instrumenti  trebalo uključiti i ulaganja u kapital supsidijara, a koja se ne nalaze ni u jednom portfelju klasificiranom prema prema MRS-39.?
  • Ulaganja u povezana i pridružena društva, koja ne spadaju u opseg primjene MRS-a 39., se ne iskazuju u VP-Obrascu.
 6. U kojim slučajevima se portfelj zajmovi i potraživanja uključuje u VP Obrazac. Ukoliko u tom portfelju imamo obveznice (od npr. MINFIN, HEP-a, Grada Osijeka itd.) da li iste trebamo uključiti u VP Obrazac i gdje ih iskazati?
  • Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 5. ZTK (obveznice, komercijalni zapisi, trezorski zapisi i sl.) ako su interno za potrebe kreditne institucije klasificirani u skupinu „zajmovi i potraživanja“ iskazuju se pod brojem 4. Ostali financijski instrumenti u VP Obrascu.
 7. Da li pod stavkom 5.1. Nominalni (ugovoreni) iznos iskazati ukupno nominalni iznos svih izvedenica ili sve osim 5.3. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos) i 5.4. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos), koje su iskazane posebno u obrascu?
  • Pod točkom 5.1. treba iskazati ukupan nominalni iznos izvedenica uključujući izvedenice trgovački portfelj, izvedenice instrumenti zaštite i izvedenice ugrađeni derivativi.
 8. Vezano za Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (NN. br. 30/11, 30/13 i 140/15), da li se propisan novi obrazac (VP), sa stanjem na 31.3.2016. dostavlja u xml datoteci zajedno s obrascima PR i US ili kao zasebna xml datoteka? Također, ako se dostavlja kao posebna xml datoteka je li potrebno u Hanfu poslati popunjenu Pristupnicu kako bi zaposlenik kreditne institucije dobio pristup za slanje obrasca VP?
  • VP obrazac će se slati u zasebnoj xml datoteci. Radi olakšavanja postupka dostave navedenog izvještaja, osobe koje su unutar obveznika dostave izvještaja ovlaštene dostavljati OP/PR/US izvještaj (odnosno NI-PR obrazac) Hanfi, moći će dostaviti i VP obrazac bez dostave Pristupnice za korištenje servisa unosa nadzornih izvještaja za pravne osobe za navedeni VP izvještaj. U slučaju da će VP izvještaj Hanfi dostavljati druga osoba, o tome je potrebno obavijestiti Hanfu putem Pristupnice koja se nalazi na sljedećem linku.

Povratak na vrh

Izvješća o transakcijama investicijskih društava

Uputa za popunjavanje izvještaja o izvršenim transakcijama

Povratak na vrh

Adekvatnost kapitala investicijskih društava

Pitanja i odgovori:

 1. Uključuje li se rezultat (dobit/gubitak) za izvještajna razdoblja tijekom godine u izračun regulatornog kapitala investicijskog društva?
  • Dobit na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine uključuje se u izračun kapitala samo u slučaju ako je potvrđena od revizora, te neopterećena bilo kojim budućim obvezama i sukladno odluci članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine investicijskog društva o upotrebi dobiti raspoređena u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine.
   Gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine obvezno se uključuje u izračun kapitala bez obzira da li je revidiran.
 2. Prikazuju li se negativne revalorizacijske rezerve u polju 1.1.1.3. - Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit? Da li se u okviru navedene stavke prikazuju i pozitivne revalorizacijske rezerve ili samo negativne? Da li akumulirana ostala sveobuhvatna dobit podrazumijeva pozitivne i negativne revalorizacijske rezerve od trenutka stjecanja ili početka kalendarske godine?
  • Negativne revalorizacijske rezerve prikazuju se u polju 1.1.1.3. Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit. U okviru navedene stavke prikazuju se samo negativne revalorizacijske rezerve (izračunavaju se zbrajanjem pojedinačnih nerealiziranih gubitaka bez prethodnog netiranja s nerealiziranim dobicima). Negativne revalorizacijske rezerve prikazuju se od trenutka stjecanja.
 3. Prikazuje li  se odgođena porezna imovina na temelju pozitivnih i negativnih revalorizacijskih rezervi prikazuje u polju 1.1.1.23 - Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika?
  • Odgođena porezna imovina prikazuje se pod stavkom 1.1.1.12. - Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika.
 4. Kod izračuna viška/manjka redovnog osnovnog, osnovnog i ukupnog kapitala (sheet 3), da li se od kapitala oduzima ukupni iznos izloženosti riziku ili se od kapitala oduzima iznos minimalno propisanog kapitala za društvo u iznosu od 1 mil. kn?
  • Kod izračuna viška/manjka redovnog osnovnog kapitala o obrascu C 03.00 Stope kapitala i razine kapitala CA3 (red 020) u slučaju kad je iznos redovnog osnovnog kapitala koji pokriva 4,5% kapitalnih zahtjeva manji od minimalnog propisanog kapitala oduzima se iznos minimalnog propisanog kapitala. Ako je iznos redovnog osnovnog kapitala koji pokriva 4,5% kapitalnih zahtjeva veći od minimalnog propisanog kapitala oduzima se iznos redovnog osnovnog kapitala koji pokriva 4,5% kapitalnih zahtjeva.
   Isti princip primjenjuje se na izračun viška/manjka osnovnog kapitala (red 040) i ukupnog kapitala (red 060) iz obrasca C.
 5. Hoće li se u novom obrascu i dalje, što se tiče nematerijalne imovine, kao odbitne stavke prikazivati licence, patenti i koncesije, kako je to bilo pojašnjeno kroz pitanja i odgovore HANFA-e ili navedena stavka mora odgovarati ukupnoj nematerijalnoj imovini prikazanoj u bilanci?
  • Prilikom izračuna regulatornog kapitala, ukupna nematerijalna imovina prikazana u bilanci predstavlja odbitnu stavku (sukladno članku 36. stavku 1. Uredbe 575/2013), pri čemu je potrebno uzeti u obzir i odredbe članka 37. Uredbe 575/2013.

Povratak na vrh