Što je EMIR (European Market Infrastructure Regulation)?

Uvod

Dana 16. kolovoza 2012. su na području Europske unije na snagu stupile odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), koje su se na subjekte nadzora  Hanfe  počele primjenjivati danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine broj 54/13), propisano je da su Hanfa i Hrvatska narodna banka nadležna tijela zadužena za nadzor nad primjenom EMIR-a u Republici Hrvatskoj, a sukladno postojećoj podjeli nadležnosti prema subjektima nadzora. Hanfa u smislu primjene EMIR-a nadzire pravne osobe koje EMIR definira kao „financijske druge ugovorne strane“ (s izuzetkom kreditnih institucija koje nadzire Hrvatska narodna banka) i "nefinancijske ugovorne strane".

Pod definiciju financijske druge ugovorne strane spadaju sljedeći subjekti nadzora Hanfe:

 1. investicijska društva
 2. društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 3. UCITS fondovi i, gdje je primjenjivo, društva za upravljanje UCITS fondovima
 4. institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi i mirovinska osiguravajuća društva) i
 5. alternativni investicijski fondovi

Pod definiciju nefinancijske druge ugovorne strane od subjekata nadzora Hanfe spadaju:

 1. leasing društva
 2. faktoring društva
 3. otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi i
 4. obvezni mirovinski fondovi.

EMIR pokriva sljedeća tri glavna područja:

 1.  reguliranje obveza ugovornih strana u transakcijama OTC izvedenicama,
 2.  autorizaciju, uvjete poslovanja i nadzor nad središnjim drugim ugovornim stranama,
 3. autorizaciju, uvjete poslovanja i nadzor nad trgovinskim repozitorijima.

OTC izvedenice” ili „ugovori o OTC izvedenicama” u smislu EMIR-a su ugovori o izvedenicama koji se ne izvršavaju na uređenom tržištu. EMIR je preuzeo definiciju izvedenica iz Direktive 2004/39/EZ (MiFID), koji je u Republici Hrvatskoj implementiran u odredbe Zakona o tržištu kapitala, konkretno u članku 3. stavak 1. točka 1. d. ZTK.

Cilj EMIR-a je smanjivanje rizika koji proizlaze iz ugovora o OTC izvedenicama, kao i definiranje uvjeta pod kojima moraju poslovati središnje druge ugovorne strane. EMIR je uveo obvezu transparentnog izvještavanja nadzornih tijela o OTC izvedenicama kako bi nadležna tijela unutar Europske unije mogla nadzirati i, ako je potrebno, istražiti one transakcije koje nisu sklopljene u skladu sa zakonskim propisima, te da bi mogla pratiti sistemske rizike. Ugovore o OTC izvedenicama je u dosadašnjem uređenju karakterizirala manja transparentnost u odnosu na ostale financijske instrumente jer se isti sklapaju pod uvjetima koje dogovaraju ugovorne strane izvan uređenog tržišta pa su podaci dostupni samo ugovornim stranama koje sudjeluju u transakciji. U uvjetima financijske krize potvrdilo se da takva karakteristika ugovora o OTC izvedenicama povećava nestabilnost na financijskom tržištu. EMIR je radi povećanja transparentnosti tržišta OTC izvedenicama uveo i obvezu prijavljivanja detalja svih transakcija OTC izvedenicama trgovinskim repozitorijima.  

Povratak na vrh

Tko su obveznici primjene?

Obveznici primjene odredbi EMIR-a su središnje druge ugovorne strane i članovi sustava poravnanja, financijske druge ugovorne strane i trgovinski repozitoriji. Određene odredbe EMIR-a se također odnose na nefinancijske druge ugovorne strane i mjesta trgovanja.

Središnje druge ugovorne strane (Central Counterparty’ - CCP) su pravne osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu.

Trgovinski repozitoriji su pravne osobe koje imaju ulogu  središnjeg mjesta u kojem  se prikupljaju i vode evidencije o transakcijama izvedenicama.

Financijske druge ugovorne strane uključuju investicijska društva, kreditne institucije, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, UCITS fondove i, gdje je primjenjivo, društva za upravljanje UCITS fondovima, institucije za strukovno mirovinsko osiguranje i alternativne investicijske fondove.

Nefinancijske druge ugovorne strane uključuju sva društva osnovana na području Europske unije koja nisu financijske druge ugovorne strane, središnje druge ugovorne strane ili trgovinski repozitoriji. 

Povratak na vrh

Koje su obveze financijskih i nefinancijskih drugih ugovornih strana?

 1. Za financijske druge ugovorne strane: obveza poravnanja transakcija OTC izvedenicama posredstvom središnje druge ugovorne strane, za one klase OTC izvedenica za koje ESMA tehničkim standardima propiše takvu obvezu (čl. 4. EMIR-a),
 2. Za nefinancijske druge ugovorne strane: obveza poravnanja transakcija OTC izvedenicama posredstvom središnje druge ugovorne strane, ako i kada prijeđu prag poravnanja (čl. 10. st. 1. EMIR-a), za one klase OTC izvedenica za koje ESMA tehničkim standardima propiše takvu obvezu (čl. 4. EMIR-a),
 3. Obveza prijave svih transakcija izvedenicama trgovinskom repozitoriju (čl. 9. EMIR-a),
 4. Obveza pridržavanja tehnika upravljanja rizicima koje EMIR propisuje (čl. 11. EMIR-a) za one transakcije OTC izvedenicama za koje ESMA nije propisala obvezu poravnanja.

Povratak na vrh

Koji je vremenski plan primjene?

EMIR je stupio na snagu 16.08.2012. godine, međutim većina odredbi se počela primjenjivati nakon stupanja na snagu tehničkih standarda. Tehnički standardi o OTC izvedenicama, izvještavanju trgovinskih repozitorija i uvjetima za autorizaciju trgovinskih repozitorija i središnjih drugih ugovornih strana stupili su na snagu 15.03.2013. godine.

Nefinancijske druge ugovorne strane koje premaše i naknadno padnu ispod praga poravnanja iz čl. 10. EMIR-a, moraju o tome obavijestiti Hanfu počevši od 01.07.2013. godine.

Detalji transakcija OTC izvedenicama sklopljenih između financijskih drugih ugovornih strana ili nefinancijskih drugih ugovornih strana iz članka 10. EMIR-a čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane moraju biti potvrđeni unutar rokova propisanih tehničkim standardima s primjenom od 01.07.2013. godine.

Upravljanje rizicima OTC izvedenica koje se ne poravnavaju posredstvom središnje druge ugovorne strane u smislu obveze usklađivanja portfelja između ugovornih strana, rješavanja sporova između ugovornih strana i sažimanja portfelja („portfolio compression“), kako je propisano tehničkim standardima, s primjenom od 15.09.2013. godine.

Prema očekivanjima ESMA-e, prve središnje druge ugovorne strane će biti autorizirane u drugom tromjesečju 2014. godine, nakon čega će ESMA izraditi regulatorne tehničke standarde za pojedine klase OTC izvedenica, za što je predviđeno razdoblje od minimalno šest mjeseci. Tek po izradi tehničkih standarda započinje obveza poravnanja OTC izvedenica posredstvom središnje druge ugovorne strane, uz napomenu da će se za određene druge ugovorne strane obveza poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane postepeno uvoditi („phase-in period“).

Tijekom razdoblja od tri godine nakon stupanja na snagu EMIR-a, obveza poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane ne primjenjuje se na ugovore o OTC izvedenicama koji objektivno mjerljivo smanjuju investicijske rizike koji su izravno povezani s financijskom solventnošću institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (financijske druge ugovorne strane) te otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i obveznih mirovinskih fondova (nefinancijske druge ugovorne strane), a sukladno članku 89. EMIR-a. Napominje se kako se tijekom navedenog razdoblja na navedene druge ugovorne strane primjenjuju odredbe EMIR-a o tehnikama upravljanja rizicima.

ESMA u suradnji s EIOPA-om i EBA-om trenutno priprema tehničke standarde vezano za obvezu razmjene kolaterala iz članka 11. stavka 3. EMIR-a, a čija će primjena biti obvezna nakon stupanja na snagu navedenih tehničkih standarda. U međuvremenu, u informativne svrhe, za detalje o obvezi razmjene kolaterala kod transakcija OTC izvedenicama koje se ne poravnavaju posredstvom središnje druge ugovorne strane upućujemo na izvještaje BSBC (Basel Committee on Banking Supervision) i BCBS-IOSCO (zajednički izvještaj BCBS i IOSCO-Board of the International Organization of Securities Commissions).

Navedeni datumi primjene podložni su promjenama ovisno o tijeku implementacije EMIR-a u Europskoj uniji.

Obveza dostave podataka trgovinskim repozitorijima o svim ugovorima o izvedenicama

Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane od 12. veljače 2014. moraju započeti s dostavljanjem podataka o svim ugovorima o izvedenicama (uključujući i ETD – exchange traded derivatives) koje su sklopili, kao i o svim izmjenama ili prekidima ugovora, trgovinskom repozitoriju (TR) registriranom u skladu sa člankom 55. ili priznatom u skladu sa člankom 77. EMIR-a. Navedena izvješća se dostavljaju najkasnije sljedeći radni dan nakon sklapanja, izmjene ili prekida ugovora.

Koje se informacije dostavljaju TR-u?

Informacije u izvješću o ugovoru o izvedenici dostavljaju se u formatu navedenom u prilogu regulatornih tehničkih standarda u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju TR-ima, a koji su dostupni ovdje. Detalji koji moraju biti uključeni u prijavi propisani su regulatornim tehničkim standardima o minimalnim podacima koje je potrebno dostavljati TR-ima, a koji su dostupni ovdje.

Koji je vremenski plan obveze dostave informacija o ugovorima o izvedenicama TR-ima?

 • Prvi TR-i autorizirani su od strane ESMA-e 7. studenog 2013. (s primjenom od 14. studenog 2013.), a primjena obveze dostave TR-ima detalja transakcija za sve klase ugovora o izvedenicama počinje 12. veljače 2014. godine.
 • Datum početka izvješćivanja produžuje se za 180 dana u dijelu obveze dostavljanja informacija o izloženostima (podaci o kolateralu i o vrednovanju – “mark to market” i “mark to model”).
 • Podaci o onim ugovorima o izvedenicama koji su bili zaključeni na dan 16. kolovoza 2012. ili kasnije te su važeći na dan 12. veljače 2014. dostavljaju se TR-u bez odgode, odnosno na dan početka izvješćivanja, 12. veljače 2014.
 • Podaci o onim ugovorima o izvedenicama koji su bili važeći na dan 16. kolovoza 2012. te su i dalje važeći na dan 12. veljače 2014. dostavljaju se TR-u u roku od 90 dana od datuma početka izvješćivanja.
 • Podaci o ugovorima o izvedenicama koji su zaključeni prije 16. kolovoza 2012. te su i dalje važeći na dan 16. kolovoza 2012. ili koji su zaključeni na dan ili nakon 16. kolovoza 2012., a koji nisu važeći na ili nakon 12. veljače 2014. dostavljaju se TR-u u roku od 3 godine od datuma početka izvješćivanja.

Na koji se način može ispuniti obveza dostave podataka TR-u?

 • Obje druge ugovorne strane moraju dostaviti podatke o transakciji TR-u, osim ako je između ugovornih strana prethodno ugovoreno da će jedna od njih dostaviti podatke TR-u za obje druge ugovorne strane, što mora biti navedeno u sklopu dostave podataka TR-u. Regulatorni tehnički standardi propisuju koji se podaci moraju dostaviti u odnosu na obje druge ugovorne strane, te koji se podaci dostavljaju samo jednom.
 • Druga ugovorna strana ili središnja druga ugovorna strana koja podliježe obvezi izvješćivanja može delegirati dostavljanje podataka o ugovoru o izvedenicama, pri čemu ista ostaje odgovorna za pravovremeno i točno izvršavanje navedene obveze.
 • Kada jedna druga ugovorna strana izvještava TR u ime druge ugovorne strane, ili kada treća strana izvještava TR u ime jedne ili obje ugovorne strane, izvještaj mora sadržavati cijeli skup podataka koji bi bio prijavljen da je svaka druga ugovorna strana izvještavala TR odvojeno.
 • Vezano za popunjavanje pojedinih polja koja su predviđena za izvještavanje TR-ima, upućujemo vas i na Pitanja i odgovore ESMA-e u dijelu „TR“ – pitanja 9., 10. i 11. (Questions and Answers Implementation of EMIR).

Kako odabrati TR?

S obzirom na datum početka obveze izvještavanja (12. veljače 2014.) druge ugovorne strane bi trebale u što kraćem roku odabrati TR ili ugovoriti druge načine ispunjavanja navedene obveze (primjerice, kroz delegiranje na treće strane). Obveza se ispunjava dostavom podataka TR-u koji je registriran s ESMA-om, a registar TR-a dostupan je na internetskim stranicama ESMA-e. Trenutno su registrirani sljedeći TR-i:

 • CME Trade Repository Ltd. (CME TR), sa sjedištem u Velikoj Britaniji
 • DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), sa sjedištem u Velikoj Britaniji
 • ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL), sa sjedištem u Velikoj Britaniji
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), sa sjedištem u Poljskoj
 • Regis-TR S.A., sa sjedištem u Luxembourgu
 • UnaVista Ltd, sa sjedištem u Velikoj Britaniji
 • Bloomberg Trade Repository Ltd., sa sjedištem u Velikoj Britaniji
 • NEX Abide Trade Repository AB, sa sjedištem u Švedskoj.

Svi navedeni TR-i (uz iznimku ICE TVEL) su autorizirani za sve klase izvedenica, neovisno radi li se OTC izvedenicama ili ETD-ovima.

Druge ugovorne strane su odgovorne za odabir TR-a, kao i za provjeru radi li se o TR-u koji je registriran s ESMA-om ili koji je priznat od strane ESMA-e. Popis registriranih ili priznatih TR-a će se ažurirati i na internetskoj stranici Hanfe, kada i ako ESMA registrira ili prizna nove TR-e.

Pre-LEI” i kako ga dobiti

Sve druge ugovorne strane sa sjedištem u EU koje sklapaju ugovore o izvedenicama morati će imati dodijeljen pred-identifikacijske oznake pravne osobe (“pre-Legal Entity Identifier”, odnosno “pre-LEI”), a da bi mogle ispuniti obvezu izvještavanja TR-a. LEI izdaje Local Operating Unit (LOU), a Central Operating Unit (COU) osigurava da su LEI jedinstveni i u skladu sa standardima kvalitete. Kod izvještavanja TR-a može se koristiti privremeni LEI koji je izdao bilo koji od odobrenih LOU-a, popis kojih je dostupan na internetskoj stranici Međunarodnog regulatornog nadzornog odbora (Regulatory Oversight Commission, ROC), LEI ROC.

Povratak na vrh

Često postavljena pitanja

1. Postoji li izuzetak od obveze prijave detalja transakcija izvedenicama TR-ima?

Ne, izuzetak ne postoji, a obveza se primjenjuje na sve druge ugovorne strane. Vezano za status fizičkih osoba u kontekstu ove obveze, napominje se da se EMIR primjenjuje na središnje druge ugovorne strane i njihove članove sustava poravnanja, financijske druge ugovorne strane i TR-e, kao i na nefinancijske druge ugovorne strane i mjesta trgovanja ako je to predviđeno EMIR-om. S obzirom na navedeno, odredbe EMIR-a se u pravilu neće primjenjivati na fizičke osobe. Dakle, kada je fizička osoba jedna od drugih ugovornih strana u transakciji izvedenicama, ta fizička osoba nema obvezu prijave prema TR-u, a druga ugovorna strana (osim ako se opet ne radi o fizičkoj osobi) ima obvezu prijaviti detalje transakcije TR-u, s tim da ti detalji moraju uključiti i internu oznaku fizičke osobe s kojom je druga ugovorna strana sklopila transakciju.

Mogući izuzetak od ovog pravila primjenjivao bi se u slučaju da se fizička osoba bavi poduzetništvom i u sklopu toga nudi usluge i robu tržištu. Navedeno proizlazi iz definicije nefinancijske druge ugovorne strane kao poduzeća („undertaking“) sa sjedištem u EU, a takav stav je zauzeo i Europski sud pravde (pojašnjenje je dostupno na internetskim stranicama Europske komisije).

2. Odnosi li se obveza prijave detalja transakcije izvedenicama TR-ima i na ETD-ove (Exchange Traded Derivatives)?

Da, obveza prijave TR-ovima se odnosi i na ETD-ove, a početak primjene obveze izvještavanja je također 12. veljače 2014. godine. Vezano za izvještavanje o detaljima transakcija ETD-ovima, upućujemo na dokument Pitanja i odgovori ESMA-e, i to konkretno na:

- TR pitanje broj 5. i 6.

- Dio V: Izvještavanje TR-ova – izvještavanje o ETD-ovima.

3. Odnosi li se obveza prijave detalja transakcija izvedenicama TR-ovima na investicijska društva koja izvršavaju transakcije za klijente u svojstvu posrednika?

Obveza prijave detalja transakcija izvedenicama TR-ovima se uvijek odnosi na ugovorne strane u transakciji. Prema tome, investicijska društva koja klijentima pružaju investicijske usluge kao što su izvršavanje naloga ili zaprimanje i prosljeđivanje naloga nemaju obvezu prijave prema TR-ovima, osim u slučaju da ne postanu ugovorna strana u transakciji u svojstvu nalogodavca („acting as principal“). Druge ugovorne strane u transakciji mogu koristiti usluge investicijskog društva kao treće strane na koju će delegirati obvezu prijave TR-u.

Vezano za primjere različitih tipova transakcija i primjenu obveze izvještavanja TR-a, upućujemo na Pitanja i odgovori ESMA-e, i to konkretno na Dio IV: Izvještavanje TR-ova – „Transaction scenarios“.

Povratak na vrh

Izvještavanje Hanfe i ESMA-e prema EMIR-u

Nefinancijske druge ugovorne strane

Nefinancijska druga ugovorna strana obvezna je sukladno čl. 10. st. 1. EMIR-a obavijestiti Hanfu i ESMA-u o sklapanju ugovora s OTC izvedenicama kada isti  premaši prag poravnanja određen u stavku 4. istog članka. Obrasci za obavještavanje Hanfe o premašivanju i padu ispod praga poravnanja dostupni su ovdje, a Hanfi se popunjeni obrasci šalju na adresu emir@hanfa.hr, kao i poštom na adresu Hanfe, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb.

Obrazac za obavještavanje ESMA-e o premašivanju praga poravnanja dostupan je ovdje.

Obrazac za obavještavanju ESMA-e o padu ispod praga poravnanja dostupan je ovdje.

Vrijednost pragova za nefinancijske druge ugovorne strane propisana je čl. 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013, i to kao (svi se iznosi računaju u bruto zamišljenoj vrijednosti – gross notional value):

 • 1 milijardu EUR  za OTC kreditne izvedenice,
 • 1 milijardu EUR za OTC izvedenice koje se odnose na vlasničke instrumente,
 • 3 milijarde EUR za OTC kamatne izvedenice,
 • 3 milijarde EUR za OTC FOREX izvedenice,
 • 3 milijarde EUR za OTC robne izvedenice i ostale OTC izvedenice koje nisu prethodno navedene.

Iako su nefinancijske druge ugovorne strane dužne Hanfi i ESMA-i prijaviti prelazak praga poravnanja, obveza poravnanja budućih transakcija se ne primjenjuje od tog trenutka. Sukladno čl. 10. st. 1. tč. b. EMIR-a, nefinancijska druga ugovorna strana počinje podlijegati obvezi poravnanja i ostalim obvezama koje se primjenjuju na nefinancijske druge ugovorne strane koje premaše prag poravnanja, samo u slučaju ako pozicija pomičnog prosjeka tijekom 30 radnih dana premašuje prag poravnanja.

Financijske druge ugovorne strane

Financijske druge ugovorne strane, sukladno čl. 12. st. 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 moraju od 01.07.2013. godine usvojiti i primjenjivati procedure za mjesečno obavještavanje Hanfe o broju nepotvrđenih transakcija OTC izvedenicama koje su otvorene dulje od 5 radnih dana.

Financijske druge ugovorne strane, također imaju obvezu prijave Hanfi sporova s drugim ugovornim stranama u vezi ugovora s OTC izvedenicama, vrednovanja takvih ugovora ili razmjene kolaterala za iznos veći od 15 milijuna EUR nepodmirene duže od 15 radnih dana. Navedene obveze primjenjuju se od 15.09.2013. godine.

Izuzeća od primjene EMIR-a

Subjekti nadzora Hanfe, financijske i nefinancijske druge ugovorne strane koje su prešle prag poravnanja iz članka 10. EMIR-a, moći će vezano za navedene obveze primijeniti određena izuzeća. Subjekti nadzora su obvezni obavijestiti Hanfu o namjeri korištenja izuzetka najkasnije 30 kalendarskih dana prije namjere primjene izuzeća, pri čemu Hanfa u rokovima određenim EMIR-om ima pravo zabraniti primjenu izuzeća ili mora dati prethodno odobrenje za primjenu ako su ispunjeni EMIR-om propisani uvjeti. Izuzeća se odnose na: 

- primjenu izuzeća iz čl. 4. st. 2. EMIR-a od obveze poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane za unutargrupne transakcije,

- primjenu izuzeća od obveze primjena tehnika upravljanja rizikom iz čl. 11. st. 3. EMIR-a vezano za obvezu razmjene kolaterala.

Pojam unutar grupne transakcije definiran je čl. 3. EMIR-a.

Obavijest o primjeni izuzeća koja se dostavlja Hanfi mora sadržavati najmanje podatke navedene u čl. 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013.

 Druge ugovorne strane koje primjenjuju izuzeće iz čl. 11. st. 3. EMIR-a, dužne su javno objaviti primjenu navedenog izuzeća, a takva objava mora sadržavati najmanje podatke navedene u čl. 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013.

Povratak na vrh

Obveza poravnanja, primjena unutargrupnih izuzeća i prijava sporova

O primjeni unutargrupnog izuzeća

Prva Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/2205 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (dalje: Uredba (EU) 2015/2205) počela se primjenjivati od 21. lipnja 2016.
Uredba (EU) 2015/2205 u članku 2. stavku 1. predviđa četiri različite kategorije ugovornih strana u transakcijama OTC izvedenicama (u kategoriji izvedenica na kamatne stope koje su definirane u Prilogu Uredbe (EU) 2015/2205), a na koje se obveza poravnanja počinje primjenjivati sljedećom dinamikom:

 • 21. lipnja 2016. početak primjene za ugovorne strane u 1. kategoriji
 • 21. prosinca 2016. početak primjene za druge ugovorne strane u 2. kategoriji
 • 21. lipnja 2017. početak primjene za druge ugovorne strane u 3. kategoriji
 • 21. prosinca 2018. početak primjene za druge ugovorne strane u 4. kategoriji.

Druga Delegirana Uredba o obvezi poravnanja, Uredba (EU) 2016/592 (Index CDS RTS) počinje se primjenjivati od 9. veljače 2017.

Indeks CDS RTS u članku 2. stavku 1. predviđa četiri različite kategorije ugovornih strana u transakcijama, a na koje se obveza poravnanja počinje primjenjivati sljedećom dinamikom:

 • 9. veljače 2017. početak primjene za ugovorne strane u 1. kategoriji
 • 9. kolovoza 2017. početak primjene za druge ugovorne strane u 2. kategoriji
 • 9. veljače 2018. početak primjene za druge ugovorne strane u 3. kategoriji
 • 9. svibnja 2018. početak primjene za druge ugovorne strane u 4. kategoriji.

Kao što je definirano u članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (EMIR), financijske druge ugovorne strane (FC) s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, a čija su nadležna tijela Hamfa ili Hrvatska narodna banka (HNB), kao i nefinancijske druge ugovorne strane (NFC+) s poslovnim nastanom Republici Hrvatskoj, a čije je nadležno tijelo Hanfa,  mogu koristiti izuzeća od obveze poravnanja OTC izvedenica za unutargrupne transakcije

Ako obje ugovorne strane poslovni nastan imaju u državi članici, uvjet za primjenu takvog izuzeća je da obje ugovorne strane obavijeste svoje nadležno tijelo o namjeri primjene izuzeća najmanje 30 dana prije njegove primjene. Ako ni jedno od nadležnih tijela ugovornih strana ne prigovori na primjenu izuzeća (predviđeno člankom 4. stavkom 2. točkom a. EMIR-a) u navedenom roku, smatra se da je primjena izuzeća dopuštena.

Primjer:

Grupa kreditne institucije XY s poslovnim nastanom u Austriji ima društvo kći u Republici Hrvatskoj (kreditna institucija A), a koje u svoju konsolidaciju uključuje osiguravajuće društvo B, također s poslovnim nastanom u RH.  Kreditna institucija XY ima namjeru unutargrupno izuzeće primijeniti u transakcijama s kreditnom institucijom A i osiguravajućim društvom B. Izuzetak također želi primijeniti i  kreditna institucija A s osiguravajućim društvom B.

Koja nadležna tijela kreditna institucija A i osiguravajuće društvo B obavještavaju o namjeri primjene izuzeća?

Odgovor:

Kreditna institucija A (FC) obavijest o namjeri primjene izuzeća podnosi HNB-u, a kreditna institucija XY (FC) istu obavijest podnosi svom nadležnom tijelu. Izuzeće će se primijeniti pod uvjetom da oba nadležna tijela smatraju da je primjena izuzeća dopuštena, odnosno ako ne prigovore na njegovu primjenu u roku od 30 dana. S obzirom da je kreditna institucija XY (krajnja) matica i kreditne institucije A i osiguravajućeg društva B (FC), kreditna institucija XY može (ovisno o praksi pojedinih nadležnih tijela u državama članicama) podnijeti skupnu prijavu o namjeri primjene izuzeća, a koja bi obuhvaćala oba ovisna društva. Osiguravajuće društvo B će svoju prijavu podnijeti Hanfi. Hanfa i HNB će zatim koordinirati međusobno i s nadležnim tijelom krajnje matice iz Austrije, a da bi se izuzeće moglo početi primjenjivati (ako je primjenjivo) u propisanom roku.

Ako „FC“ ili „NFC+“ subjekt nadzora HANFA-e namjerava unutargrupno izuzeće od obveze poravnanja primijeniti s ugovornom stranom iz treće zemlje, EMIR u članku 4. stavku 2. točki b. predviđa da se kod takvih izuzeća ugovorna strana s poslovnim nastanom u državi članici (u ovom slučaju, u Republici Hrvatskoj) podnosi zahtjev za odobrenjem primjene izuzeća svojem nadležnom tijelu – kreditne institucije s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj takav zahtjev podnose HNB-u, dok svi ostali subjekti s poslovnim nastanom u republici Hrvatskoj zahtjev podnose Hanfi.  Nadležno tijelo je dužno odlučiti o takvom zahtjevu u roku od 30 (kalendarskih) dana od dana podnošenja zahtjeva (pod uvjetom da su uvjeti iz članka 3. EMIR-a ispunjeni).

Međutim, uvjet za primjenu unutargrupnog izuzeća sa subjektima iz trećih zemalja je da je Europska komisija donijela provedbeni akt (o istovrijednosti pravnog okvira treće zemlje) u skladu s člankom 13. stavkom 2. EMIR-a u pogledu te treće zemlje. S obzirom da Europska komisija u trenutku donošenja Uredbe (EU) 2015/2205 (ni naknadno) nije donijela takve akte za treće zemlje,  Uredba (EU) 2015/2205 u članku 3. stavku 2. predviđa odgodu obveze poravnanja u unutargrupnim transakcijama između ugovornih strana iz država članica koji spadaju u kategorije 1-3 i trećih zemalja. Odgoda traje do:

 • 21. prosinca 2018. ako se do tada ne donese odluka Europske komisije o istovrijednosti relevantne treće zemlje, ili
 • 60 dana nakon stupanja na snagu odluke Europske komisije o istovrijednosti relevantne treće zemlje (ako se ista donese prije 21. prosinca 2018),
 • od dana primjene obveze poravnanja za odgovarajuću kategoriju ugovornih strana (ako se odluka Europske komisije donese prije dana primjene obveze poravnanja za relevantnu kategoriju).

Da bi se ova odgoda mogla primijeniti, subjekt nadzora iz države članice (u ovom slučaju iz RH) mora u pisanom obliku obavijestiti svoje nadležno tijelo da su uvjeti iz članka 3. točaka a) do d) Uredba (EU) 2015/2205 ispunjeni. Hanfa ili HNB su dužni u roku od 30 kalendarskih dana od primitka takve obavijesti utvrditi jesu li takvi uvjeti ispunjeni i o tome obavijestiti podnositelja.

Kako podnijeti obavijest ili zahtjev?

Obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja, odnosno zahtjev za odobrenjem primjene unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja može se podnijeti Hanfi:

 • Obrazac za unutargrupna izuzeća od obveze poravnanja  ispunjava se i dostavlja Hanfi elektronski, zajedno sa skeniranom verzijom skraćene obavijesti iz Odluke Hanfe o sadržaju i formatu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća,
 • Obavijest/zahtjev moraju sadržavati podatke propisane Odlukom Hanfe o sadržaju i formatu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća.

Odluka Hanfe i povezani obrazac biti će raspoloživi na webu Hanfe od 1. srpnja 2016., a da bi subjekti nadzora mogli pregledati zahtijevani sadržaj i format podataka te skupiti sve potrebne informacije prije nego li podnesu obavijesti ili zahtjeve za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja.

Odluka Hanfe o sadržaju i formatu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća dostupna je na sljedećoj poveznici.

Obrazac za unutargrupna izuzeća od obveze poravnanja dostupan je na sljedećoj poveznici.

Tehnička uputa za dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća dostupna je na sljedećoj poveznici (uputa se odnosi i na prijavu sporova FC subjekata nadzora).

Način prijave unutargrupnih izuzetaka za kreditne institucije opisan je na web-u HNB-a.

Kada se subjekti nadzora moraju prijaviti za primjenu izuzetka?

Trenutak prijave prema Hanfi ili HNB-u (ako se radi o kreditnim institucijama) ovisi o tome u koju kategoriju iz Uredbe (EU) 2015/2205 spadaju, te u koju kategoriju spada druga ugovorna strana u transakciji. Da bi Hanfa, kao i sami subjekti nadzora, mogla odrediti u kojem će se trenutku na pojedine subjekte nadzora i u kojim transakcijama početi primjenjivati obveza poravnanja, subjekti nadzora bi morali:

 • utvrditi u koju kategoriju ugovornih strana iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2205 spadaju, te prema tome i planirati podnošenje prijave,
 • procijeniti koliko su ili koliko u budućem razdoblju planiraju biti izloženi OTC kamatnim izvedenicama iz Priloga Uredbe (EU) 2015/2205.

U bitnome, morate utvrditi:

 • jeste li član sustava poravnanja najmanje jedne središnje druge ugovorne strane („Central Counterparty“ - CCP) koja poravnava neku od OTC kamatnih izvedenica iz Priloga Uredbe (EU) 2015/2205.
 • pripadate li grupi čiji skupni prosjek na kraju mjeseca za siječanj, veljaču i ožujak 2016.  preostalog bruto zamišljenog iznosa izvedenica koje nisu poravnate posredstvom CCP-a iznosi više od 8 milijardi EUR.

Ako ne spadate u ni jednu od tih kategorija, na Vas se obveza poravnanja najranije počinje primjenjivati od 21. lipnja 2017. Navedeno ne znači da se primjena izuzeća ne može i ranije zatražiti.

Frontloading

Podsjećamo subjekte nadzora da će se na ugovore o OTC izvedenicama koji su obuhvaćeni obvezom poravnanja, a koji su sklopljeni prije početka primjene obveze poravnanja (sukladno članku 4. stavku 1. točke b (ii) EMIR-a), također primjenjivati obveza poravnanja, a pod uvjetom da je preostalo dospijeće takvih ugovora veće od onog koje je propisano člankom 4. Uredbe (EU) 2015/2205.  

Podsjećamo FC subjekte nadzora koji spadaju u kategorije 1 i 2 da obrate pažnju na datume i preostala dospijeća koji su propisani člankom 4. Uredbe (EU) 2015/2205 (za kategoriju 1. relevantan datum za određivanje preostalog dospijeća bio je 21. veljače 2016, a za kategoriju 2 relevantni datum je 21. svibnja 2016).

Promjene podataka temeljem kojih je dopuštena primjena unutargrupnog izuzeća

Ako se u bilo kojem trenutku nakon što Hanfa dopusti primjenu unutargrupnog izuzeća promjene podaci temeljem kojih je izuzeće dopušteno (primjerice, druga ugovorna strana više ne bude uključena u konsolidaciju), subjekt nadzora koji je tražio primjenu izuzeća dužan je Hanfu obavijestiti o takvoj promjeni, i to pisanim putem na adresu relevantnog sektora Hanfe koji je odobrio primjenu izuzeća.

Prijava sporova FC subjekata

Financijske druge ugovorne strane, također imaju obvezu prijave Hanfi sporova s drugim ugovornim stranama u vezi ugovora s OTC izvedenicama, vrednovanja takvih ugovora ili razmjene kolaterala za iznos veći od 15 milijuna EUR nepodmirene duže od 15 radnih dana. Navedene obveze primjenjuju se od 15.09.2013. godine.

Do sada su FC subjekti bili dužni takve informacije dostaviti na zahtjev Hanfe, međutim nisu bili dužni dostavljati periodička izvješća.

Hanfa je Odlukom o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 propisala obvezu mjesečne dostave podataka o takvim sporovima, ali samo u slučaju ako takvi sporovi stvarno i postoje u izvještajnom razdoblju (dakle, subjekti bez takvih sporova u izvještajnom razdoblju nisu dužni dostavljati izvještaj).

Ova obveza se odnosi i na kreditne institucije (podaci se dostavljaju Hanfi, kao nadležnom tijelu za MiFID, a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 149/2013.

Odluka Hanfe o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 dostupna je na sljedećoj poveznici.

Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 dostupan je na sljedećoj poveznici.

Tehnička uputa za dostavu obavijesti o sporovima dostupna je na sljedećoj poveznici.

INFORMACIJE O PRIMJENI UNUTARGRUPNOG IZUZEĆA OD OBVEZE RAZMJENE KOLATERALA IZ ČL. 11 EMIR-a

O primjeni unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala

Europska komisija je dana 15. prosinca 2016. donijela i objavila u Službenom listu Europske unije Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/2251 оd 4. listopada 2016.  o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani  i  trgovinskom  repozitoriju  u  pogledu  regulatornih  tehničkih  standarda  za  tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (dalje: Delegirana uredba).

Delegirana uredba počela se primjenjivati od 4. veljače 2017. godine, a obveze po istoj u skladu s vremenskim odgodama propisanim u prijelaznim i završnim odredbama. Delegirana uredba propisuje različite rokove za početak primjene:

 • za obveznu razmjenu inicijalnog iznosa nadoknade (inicijalni margin),
 • za obveznu razmjenu varijacijskog iznosa nadoknade (varijacijski margin),

a ovisno o tome o kojoj se kategoriji ugovornih strane radi (ovo je propisno člancima 36. i 37. Delegirane Uredbe).

Obveza razmjene inicijalnog margina

Delegirana Uredba u članku 36. stavku 1. predviđa pet različitih kategorija ugovornih strana u transakcijama, a  na  koje  se  obveza  razmjene  inicijalnog  margina  počinje  primjenjivati sljedećom dinamikom:

 • 4. veljače 2017. početak primjene za ugovorne strane u 1. kategoriji (iznad 3.000 milijarde EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
 • 1. rujna 2017. početak primjene za ugovorne strane u 2. kategoriji (iznad 2 250 milijarde EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
 • 1. rujna 2018. početak primjene za ugovorne strane u 3. kategoriji (iznad 1 500 milijarde EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
 • 1. rujna 2019. početak primjene za ugovorne strane u 4. kategoriji (iznad 750 milijardi EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)
 • 1. rujna 2020. početak primjene za ugovorne strane u 5. kategoriji (iznad 8 milijardi EUR otvorenih pozicija u izvedenicama koje nisu poravnate posredstvom središnje druge ugovorne strane)

Pragovi za  kategorije  ugovornih  strana  računaju  se  na  grupnoj  osnovi,  a  u  izračun  praga ubrajaju se sve vrste izvedenica, uključujući i FX izvedenice. Za detalje o izračunu, upućujemo vas na članak 39. Delegirane Uredbe. Ugovorne strane bi trebale što prije odrediti u koju kategoriju spadaju, te istu informaciju zatražiti i od ugovornih strana s kojima sklapaju transakcije,  a  da  bi  mogli  utvrditi  hoće  li  se  na  njih  i  od  kada  primjenjivati  obveza razmjene inicijalnog margina.

Obveza razmjene varijacijskog margina

Delegirana Uredba  u  članku  37.  predviđa  da  će  se  varijacijski  margin  morati  početi razmjenjivati:

 • od 4. veljače2017. za kategoriju 1 (obje ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima OTC izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 3 000 milijardi EUR)
 • od 1. ožujka 2017. za sve ostale ugovorne strane.

Odgoda primjene obveze razmjene varijacijskog margina za određene vrste FX izvedenica

Za FX izvedenice koje su navedene u članku 27 (a) Delegirane Uredbe, a to su:

 • ugovori o OTC izvedenicama koji se fizički namiruju, a koji uključuju samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni budući datum po fiksnoj stopi koja je dogovorena na datum trgovanja iz ugovora koji se primjenjuje na razmjenu („devizni terminski ugovori”),

obveza razmjene  varijacijskog  margina  se  odgađa  do  1.  prosinca  2018  ili  do  početka primjene  Delegirane  Uredbe  EK  o  određivanju  određenih  tehničkih  elemenata povezanih s definicijom financijskih instrumenata u pogledu fizički namirenih deviznih terminskih ugovora. Primjenjivat će se datum koji je kasniji od ova dva navedena.

Primjena unutargrupnih izuzeća

Za unutargrupne  transakcije  moguće  je  ostvariti  primjenu  izuzeća  od  obveze  razmjene inicijalnog  ili  varijacijskog  margina,  pri  čemu  će  se  primjenjivati  sličan  postupak  kao  i  za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja.

Kako podnijeti obavijest ili zahtjev?

Obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala, odnosno zahtjev za odobrenjem primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala može se podnijeti HANFA-i:

 • Obrazac za unutargrupna izuzeća od obveze razmjene kolaterala ispunjava se i dostavlja HANFA-i elektronski, zajedno sa skeniranom verzijom skraćene obavijesti iz Odluke HANFA-e o sadržaju i formatu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 • Obavijest/zahtjev moraju sadržavati podatke propisane tom Odlukom HANFA-e. Odluka HANFA-e o sadržaju i formatu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća dostupna je na sljedećoj poveznici: Obrazac za unutargrupna izuzeća od obveze poravnanja dostupan je na sljedećoj poveznici:   Trenutak prijave prema HANFA-i ili HNB-u (ako se radi o kreditnim institucijama) ovisi o tome u koju kategoriju iz Delegirane uredbe spadaju, te u koju kategoriju spada druga ugovorna strana u transakciji. Da bi HANFA, kao i sami subjekti nadzora, mogla odrediti u kojem će se trenutku na pojedine subjekte nadzora i u kojim transakcijama početi primjenjivati obveza razmjene kolaterala, subjekti nadzora bi morali:
 • Kada se subjekti nadzora moraju prijaviti za primjenu izuzetka?
 • Način prijave unutargrupnih izuzetaka za kreditne institucije biti će opisan na web-u HNB-a.
 • Obrazac IGTIM-VM-EMIR
 • Odluka IGT-EMIR
 • Odluka HANFA-e i povezani obrazac biti će raspoloživi na web-u HANFA-e od 17. ožujka 2017., a da bi subjekti nadzora mogli pregledati zahtijevani sadržaj i format podataka te skupiti sve potrebne informacije prije nego li podnesu obavijesti ili zahtjeve za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze poravnanja.
 • utvrditi u koju kategoriju ugovornih strana iz članka 36. stavka 1. Delegirane uredbe spadaju, te prema tome i planirati podnošenje prijave,
 • procijeniti koliko su ili koliko u budućem razdoblju planiraju biti izloženi OTC izvedenicama,
 • procijeniti mogućnost korištenja izuzetaka (unutargrupnih i općih, zasnovanih na pragovima izloženosti iz Delegirane uredbe).Promjene podataka temeljem kojih je dopuštena primjena unutargrupnog izuzeća
 • Ako se u bilo kojem trenutku nakon što HANFA dopusti primjenu unutargrupnog izuzeća promjene podaci temeljem kojih je izuzeće dopušteno (primjerice, druga ugovorna strana više ne bude uključena u konsolidaciju), subjekt nadzora koji je tražio primjenu izuzeća dužan je HANFA-u obavijestiti o takvoj promjeni, i to pisanim putem na adresu relevantnog sektora HANFA-e koji je odobrio primjenu izuzeća.

Izuzeće od obveze izvještavanja o unutargrupnim transakcijama

Od 17. lipnja 2019. svaka unutargrupna transakcija u kojoj je jedna ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana (ili bi bila kvalificirana kao nefinancijska druga ugovorna strana ako je osnovana u Uniji) izuzeta je od obveze izvješćivanja pod uvjetom da su ispunjene posebne okolnosti (kao što je predviđeno u članku 9. stavku 1. EMIR-a - kako je izmijenjeno EMIR REFIT-om).

Da bi ugovorne strane, koje sklapaju ugovore o izvedenicama, imale koristi od ovog izuzeća, trebale bi najprije obavijestiti svoje nadležno tijelo. Za nefinancijske ugovorne strane s poslovnim nastanom u Hrvatskoj, izuzeće vrijedi od isteka tromjesečnog razdoblja od datuma obavijesti, osim ako Hanfa obavijesti nefinancijsku drugu ugovornu stranu da nisu ispunjeni uvjeti za korištenje izuzeća. To je također podložno procjeni drugog relevantnog nacionalnog nadležnog tijela iz EU-a u slučaju unutargrupnih transakcija između druge ugovorne strane iz Hrvatske i druge ugovorne strane unutar grupe osnovane u drugoj državi članici EU-a.

Budući da se zahtjev o tome što čini unutargrupnu transakciju (s iznimkom da matično društvo grupe ne može biti financijska druga ugovorna strana) podudara s izuzećem za unutargrupne transakcije za obvezu poravnanja, ta se obavijest može podnijeti pomoću obrasca za obavijesti koji se trenutno koristi za izuzeće od obveze poravnanja za unutargrupne transakcije.

https://www.hanfa.hr/getfile/43804/Obrazac%20-%20EMIR%20unutargrupni%20izuzeci.xlsx

Napominjemo da će Hanfa omogućiti nefinancijskim ugovornim stranama da u najkraćem roku dostave svoju obavijest putem posebnog obrasca. Također, imajte na umu da se primjenjuju zahtjevi koji se odnose na ono što čini unutargrupnu transakciju u kontekstu članka 3. EMIR-a i Odluke Hanfe od 25.7.2019. godine.

https://www.hanfa.hr/media/3870/11-odluka-emir-izuze%C4%87e-od-izvje%C5%A1tavanja-za-unutargrupne-transakcije.pdf

Kako predati obavijest?

Druge ugovrne strane bi trebale obavijestiti Hanfu koristeći odgovarajući obrazac, na način kako je opisano u Odluci Hanfe od 25.7.2019. godine.

https://www.hanfa.hr/media/3869/10-odluka-o-na%C4%8Dinu-dostave-svih-obavijesti-iz-emir-a.pdf

Povratak na vrh

Implementacija EMIR-a u RH - prezentacija

Ovdje možete preuzeti prezentaciju Implementation of EMIR in the local market u kojoj su sažete glavne obveze drugih ugovornih strana sukladno EMIR-u, te dani odgovori na često postavljana pitanja. Prezentacija je trenutno dostupna na engleskom jeziku, a hrvatska verzija prezentacije će biti dostupna naknadno.

Povratak na vrh

Priopćenja za javnost

 1. Europska komisija objavila Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni uredbe EMIRu pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana
 2. Priopćenje za javnost u vezi primjene unutargrupnih izuzetaka iz EMIR-a i prijava sporova između financijskih ugovornih strana
 3. Priopćenje o obvezi izvještavanja trgovinskih repozitorija o vrednovanju ugovora o izvedenicama i danom kolateralu
 4. Priopćenje o zahtjevu za službenim tumačenjem definicije izvedenica u smislu EMIR-a koji je ESMA uputila Europskoj komisiji
 5. Nasdaq OMX Clearing AB autoriziran kao CCP - ESMA objavila listu autoriziranih središnjih drugih ugovornih strana i javni registar vrsta OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja
 6. ESMA objavila preliminarni odgovor Europske komisije vezano tumačenje definicije izvedenica u smislu EMIR-a
 7. Popis autoriziranih središnjih drugih ugovornih strana
 8. Priopćenje za javnost o pismu ESMA-e Europskoj komisiji o namjeri ublažavanja režima „frontloadinga
 9. ESMA objavila dokument za javnu raspravu te izmjene i dopune Q&A o implementaciji EMIR-a
 10. Primjena obveze razmjene varijacijskog margina
 11. Priopćenje za javnost u vezi primjene unutargrupnog izuzetka od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. EMIR-a

Povratak na vrh