Depozitorij, poravnanje i namira

Središnji depozitorij vrijednosnih papira (Central Securities Depository; CSD)

Nakon što je transakcija provedena na uređenom tržištu, multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) ili organiziranoj trgovinskoj platformi (OTP) provodi se postupak poravnanja i namire, odnosno postupak uspoređivanja svih podataka i izračun obveza potreban za plaćanje i prijenos financijskih instrumenata te postupak plaćanja i prijenosa (namire) financijskih instrumenata. Kada je transakcija provedena izvan uređenog tržišta, MTP-a, ili OTP-a (tzv. OTC transakcije), provodi se postupak koji je sličan postupku poravnanja i namire, i koji rezultira prijenosom (namirom) financijskih instrumenta između osoba koje su transakciju zaključile.

Sustav namire

Sustav namire je sustav koji vodi ili kojim upravlja središnji depozitorij, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 909/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (dalje: CSDR), te kao operater sustava namire u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Jedinstveni zahtjevi za namiru financijskih instrumenata u Europskoj Uniji, pravila za organizaciju i poslovanje središnjih depozitorija vrijednosnih papira za promicanje sigurne, učinkovite i neometane namire kao i sva druga pitanja u pogledu namire vrijednosnih papira na razini Europske unije definirani su CSDR-om i pripadajućim regulatornim tehničkim standardima (RTS), provedbenim tehničkim standardima (ITS) te smjernicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA).

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (NN, br. 44/16) određuju se tijela nadležna za provođenje nadzora u skladu s odredbama CSDR-a, njihova podjela nadležnosti, djelokrug rada i ovlasti, mehanizmi kojima se potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja CSDR-a nadležnim tijelima te se određuju se prekršaji za postupanje protivno CSDR-u i visina novčane kazne za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba na koje se CSDR primjenjuje. Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provedbu CSDR-a i Zakona o provedbi CSDR-a su Hanfa i Hrvatska narodna banka (dalje: HNB). U skladu sa Zakonom o provedbi CSDR-a Hanfa je primarno nadležna za izdavanje, proširenje i ukidanje odobrenja za rad središnjem depozitoriju vrijednosnih papira uz sudjelovanje HNB-a kao relevantnog tijela iz članka 12. CSDR-a dok je HNB nadležan za izdavanje, proširenje i ukidanje odobrenja za imenovanje kreditne institucije ili za pružanje bilo koje pomoćne usluge bankovnog tipa središnjem depozitoriju vrijednosnih papira kao i za nadzor nad spomenutim subjektima u skladu s člankom 55. stavkom 5. i člancima 59. i 60. CSDR-a.

Upravno vijeće Hanfe je na sjednici 10. veljače 2022. donijelo rješenje kojim je društvu Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 (dalje: SKDD) izdano odobrenje za rad kao središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u odnosu na:

A. osnovne usluge iz Odjeljka A Priloga CSDR-a:
1. početno evidentiranje u sustav u nematerijaliziranom obliku,
2. osiguravanje i vođenje računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira na najvišoj razini,
3. upravljanje sustavom namire vrijednosnih papira, te

B. pomoćne usluge nebankovnog tipa dopuštene na temelju Odjeljka B Priloga CSDR-a:
1. usluge povezane s registrom dioničara,
2. podrška obrade korporativnih akcija, uključujući poreze, glavne skupštine i usluge informiranja,
3. usluge novih izdanja, uključujući alokaciju i upravljanje ISIN oznakama i sličnim oznakama,
4. uspostava veza s drugim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira,
5. pružanje informacija, podataka i statističkih podataka tržišnim/statističkim uredima ili drugim vladinim ili međuvladinim subjektima,
6. pružanje IT usluga,
7. usluge povjereništva,
8. usluge glasovanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama,
9. poslovi Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja,
10. administrativne djelatnosti za povezana društva,
11. računovodstvene djelatnosti za povezana društva,
12. računalne i srodne djelatnosti za povezana društva.

Trenutačno, SKDD je jedini središnji depozitorij vrijednosnih papira koji u Republici Hrvatskoj upravlja sustavom za namiru vrijednosnih papira i pruža druge usluge za koje mu je Hanfa izdala odobrenje u skladu s odredbama CSDR-a te je upisan u registru EU CSD-eva koji vodi/ažurira ESMA na svojoj internetskoj stranici.

Postupak namire u skladu s odredbom članka 2. stavka 1. točke 7. CSDR-a znači dovršavanje transakcije vrijednosnim papirima, kada se ona zaključuje s ciljem izvršavanja obveza stranaka u toj transakciji putem prijenosa gotovine ili vrijednosnih papira ili oboje.

SKDD je kao središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan donijeti, primjenjivati i objaviti operativna pravila rada kojima detaljno određuje i pojašnjava način obavljanja usluga koje pruža (pravila i upute) kao i cjenik kojim utvrđuje naknade za usluge koje pruža, vodeći se ravnopravnošću položaja svih korisnika njegovih usluga i razumnim komercijalnim uvjetima.

SKDD je ujedno i središnji registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira u koji se upisuju prava iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira, imatelji tih prava i prava trećih osoba na vrijednosnim papirima.

Sustav namire kojim upravlja SKDD predstavlja sustav u smislu Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998.) kako je prenesena u hrvatski pravni poredak Zakonom o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 59/12, 44/16, 118/20).

Zakonom o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata propisana je obveza Hanfe voditi evidenciju sustava za namiru financijskih instrumenata te na svojim internetskim stranicama objavljivati najmanje sljedeće podatke:

 • naziv sustava – sustav namire SKDD-a
 • tvrtku i sjedište upravitelja sustava - Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a
 • popis sudionika sustava.

Uz ove podatke, Odlukom Hanfe utvrđeni su dodatni podaci koje sadrži evidencija sustava za namiru financijskih instrumenata, a koji se odnose na sudionike sustava za namiru:

 • naznaka uloge u sustavu (skrbnik – S, investicijsko društvo ili kreditna institucija – B, sudionik novčanih tržišta – M)
 • skraćena oznaka člana u sustavu
 • skraćena tvrtka, matični broj, dopisna adresa, poštanski broj, država.

 

Središnja druga ugovorna strana (Central Counterparty; CCP)

Središnje druge ugovorne strane su pravne osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu osiguravajući uspješnu namiru obveza koje proizlaze iz transakcija.

Sustav poravnanja

Sustav poravnanja je sustav koji:

 1. vodi ili kojim upravlja središnja druga ugovorna strana koja, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), dobije odobrenje za rad od strane Hanfe ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge države članice odnosno koju je priznala ESMA, ili
 2. vodi ili kojim upravlja druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Hanfe, a koja ne pruža usluge središnje druge ugovorne strane u smislu EMIR-a (tzv. operater sustava poravnanja).

Poravnanje je postupak uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, utvrđivanje rokova podmirenja tih pravnih poslova te izračun obveza za namiru, koji se provodi uz ili bez posredovanja središnje druge ugovorne strane.

Poravnanje koje se provodi uz posredovanje središnje druge ugovorne strane u skladu s odredbama EMIR-a predstavlja postupak uspostavljanja pozicija, uključujući izračun neto obveza i postupak kojim se osigurava dostupnost financijskih instrumenata, gotovine, ili obojeg za osiguranje izloženosti koje proizlaze iz tih pozicija.

U Republici Hrvatskoj poravnanje transakcija prenosivim vrijednosnim papirima iz točke 87. podtočaka a) i b) članka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20 i 83/21; dalje: Zakon o tržištu kapitala), što uključuje dionice i druge ekvivalentne vrijednosne papire koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu te obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a koje transakcije se izvršavaju na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi kojima upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a obavlja društvo SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 58388162971 (dalje: SKDD-CCP) kao središnja druga ugovorna strana u skladu s rješenjem Hanfe od 29. listopada 2021. godine.

Odredbama EMIR-a, odredbama regulatornih tehničkih standarda i provedbenih tehničkih standarda kao i smjernicama ESMA-e definirani su:

 • postupak ishođenja odobrenja za obavljanje poslova središnje druge ugovorne strane, tijela koja na razini Republike Hrvatske i Europske unije sudjeluju u postupku davanja odobrenja za rad; postupak izmjene odnosno oduzimanja odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani;
 • uvjeti (organizacijski, kapitalni, uvjeti za upravljanje rizicima, i dr.), prava, obveze, odgovornosti središnjih drugih ugovornih strana prilikom pružanja usluga središnje druge ugovorne strane,
 • uvjeti pod kojima se kontinuirano preispituje ispunjavanje uvjeta od strane središnje druge ugovorne strane radi očuvanja financijske stabilnosti tržišta,
 • izdvajanje određenih usluga trećim subjektima,
 • ugovori o međudjelovanju s drugim središnjim ugovornim stranama, i drugo.

Pravna osoba koja namjerava pružati usluge CCP-a u skladu s EMIR-om podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja nadležnom tijelu države članice prema svom poslovnom nastanu. Jednom izdano odobrenje proizvodi pravne učinke na području cijele Europske unije. Odobrenjem se određuju usluge/aktivnosti koje CCP smije pružati kao i vrsta financijskih instrumenata koji su obuhvaćeni tim odobrenjem. Osim u trenutku odobrenja, CCP mora kontinuirano ispunjavati zahtjeve usklađenosti s EMIR-om.

Za potrebe ocjene ispunjenja zahtjeva usklađenosti s EMIR-om, osniva se kolegij regulatora u skladu s čl. 18. EMIR-a koji u donosi zajedničko mišljenje o tome ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za obavljanje poslova CCP-a. Kolegij regulatora koji je odlučivao o zahtjevu društva SKDD-CCP za izdavanje odobrenja za rad kao središnje druge ugovorne strane čine: Europska središnja banka, HNB, ESMA i Hanfa. Kolegij regulatora SKDD-CCP-a donio je 1. listopada 2021. pozitivno Zajedničko mišljenje o usklađenosti podnositelja zahtjeva sa zahtjevima iz EMIR-a. Hanfa je uzimajući u obzir, između ostalog, i Zajedničko mišljenje Kolegija regulatora SKDD-CCP-a, dana 29. listopada 2021. donijela rješenje kojim je SKDD-CCP-u izdano odobrenje za rad.

Jednom pribavljeno odobrenje za rad može se oduzeti pod uvjetima predviđenim čl. 20. EMIR-a. Također, radi specifičnosti uloge CCP-a na financijskom tržištu koja se ogleda u tome da CCP posreduje između drugih ugovornih strana na financijskom tržištu na način da postaje kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu potrebno je kontinuirano preispitivati/ocjenjivati zadovoljava li CCP sve uvjete propisane EMIR-om (kapitalne zahtjeve, organizacijske zahtjeve, bonitetne zahtjeve i dr.). Preispitivanje i ocjenu ispunjenja uvjeta SKDD-CCP-a provodi Hanfa kao nadležno tijelo te redovito, a najmanje jednom godišnje, obavješćuje Kolegij regulatora SKDD-CCP-a o rezultatima preispitivanja i ocjeni i o eventualno poduzetim korektivnim mjerama.

Upravo zbog specifičnosti uloge CCP-a na financijskom tržištu odredbama EMIR-a propisani su uvjeti za upravljanje izloženosti CCP-a prema članovima sustava poravnanja, uvjeti u vezi s plaćanjem iznosa nadoknade (tzv. margin) i plaćanja u jamstveni fond (tzv. default fund) koje iznose uplaćuju članovi sustava poravnanja, kao i iznos posebnih namjenskih sredstava koje mora osigurati CCP radi eventualnih pokrića gubitaka koji mogu nastati. EMIR u članku 45. uspostavlja redoslijed pokrića nepodmirenih obveza koji se aktivira u slučaju da neki od članova sustava poravnanja prestane ispunjavati svoje obveze.

Oporavak i sanacija CCP-jeva

Uredbom br. 2021/23 od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (dalje: CCP RRR) se propisuju uvjeti za preispitivanje financijskog stanja CCP-a, postupak izrade plana oporavka i sanacijskog plana CCP-a, uloga nadležnih tijela i kolegija regulatora u postupku oporavka i sanacije i druga pitanja važna za očuvanje financijske stabilnosti CCP-a.

CCP RRR se primjenjuje na sve CCP-jeve koji imaju odobrenje u skladu s EMIR-om, a primjenjuje se od 12. kolovoza 2022. uz iznimku za pojedine članke CCP RRR-a iz članku 97. navedene uredbe:

 • odredbe članaka 9. i 10. CCP RRR-a vezano uz planove oporavka koje se primjenjuju od 12. veljače 2022.
 • odredbe iz članaka 9. i 20. vezano uz dodatni iznos unaprijed financiranih namjenskih vlastitih sredstava (second skin in the game ili SSTIG) i pružanje naknade članovima sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze koje se primjenjuju od 12. veljače 2023.
 • odredbe članka 95. vezano uz isključenje izvedenica kojima se trguje na burzi koje se primjenjuju od 4. srpnja 2020.
 • odredbe članka 87. kojima se mijenjaju pojedine odredbe EMIR-a (suspenzija obveze poravnanja u slučaju sanacije, zamjena referentnih kamatnih stopa u prošlim transakcijama trgovanja, privremena ograničenja u slučaju značajnog događaja koji nije događaj neispunjavanja obveza) koje se primjenjuju od 11. veljače 2021. godine