Depozitorij, poravnanje i namira

Nakon što je transakcija provedena na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP), provodi se postupak poravnanja i namire, odnosno postupak uspoređivanja svih podataka i izračun obveza potreban za plaćanje i prijenos financijskih instrumenata te postupak plaćanja i prijenosa (namire) financijskih instrumenata.

Kada je transakcija provedena izvan uređenog tržišta ili MTP-a (tzv. OTC transakcije), provodi se postupak koji je sličan postupku poravnanja i namire, i koji rezultira prijenosom (namirom) financijskih instrumenta između osoba koje su transakciju zaključile.

Osnivanje i poslovanje operatera središnjeg depozitorija, središnjeg registra financijskih instrumenata i sustava za poravnanje i/ili namiru (pravni oblik, temeljni kapital, sastav uprave i nadzornog odbora, kvalificirani ulagatelji, organizacijski zahtjevi, izvještavanje Hanfe o poslovanju) te uspostavljanje i funkcioniranje središnjeg depozitorija, središnjeg registra financijskih instrumenata i sustava poravnanja i/ili namire (nematerijalizirani vrijednosni papiri, dostupnost podataka iz depozitorija, postupak poravnanja i namire, članstvo) propisano je Zakonom o tržištu kapitala i relevantnim EU propisima

Konačnost namire u sustavima za namiru financijskim instrumentima propisana je Zakonom o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 59/12 i 44/16).

Depozitorij vrijednosnih papira/registar financijskih instrumenta

Središnji depozitorij je središnji registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira u koji se upisuju prava iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira, imatelji tih prava i prava trećih osoba na vrijednosnim papirima. Središnjim depozitorijem nematerijaliziranih vrijednosnih papira upravlja središnje klirinško depozitarno društvo, kao operater središnjeg depozitorija.

Središnji registar je središnji registar nematerijaliziranih financijskih instrumenata koji nisu nematerijalizirani vrijednosni papiri, u koji se upisuju podaci o imateljima istih. Središnjim registrom upravlja operater središnjeg registra.

Operater središnjeg depozitorija i operater središnjeg registra dužan je donijeti i primjenjivati Pravila i provedbene mjere (Upute) u kojima mora detaljno odrediti način obavljanja svojih poslova te je obvezan donijeti Cjenik, vodeći se ravnopravnošću položaja svih korisnika njegovih usluga i razumnim komercijalnim uvjetima.

Za upravljanje središnjim depozitorijem i upravljanje središnjim registrom potrebno je odobrenje Hanfe.

U Republici Hrvatskoj postoji jedan središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira i jedan središnji registar financijskih instrumenata kojima kao operater upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Detaljniji podaci dostupni su na službenoj internetskoj stranici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Povratak na vrh

Sustav poravnanja i namire

Poravnanje označava postupak uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, utvrđivanje rokova podmirenja tih pravnih poslova te izračun obveza za namiru.

Namira označava postupak posredovanja i kontrole prijenosa nematerijaliziranih vrijednosnih papira i/ili plaćanja u svezi s pravnim poslovima s vrijednosnim papirima.

Poravnanje i namira transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) u Republici Hrvatskoj s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima koji su upisani u središnjem depozitoriju, obavlja se putem sustava poravnanja i/ili namire kojim upravlja središnje klirinško depozitarno društvo, osim ako burza, odnosno operater MTP-a ne izabere sustav poravnanja i/ili namire kojim upravlja drugi operater (uz prethodnu suglasnost Hanfe).

Burza, odnosno operater MTP-a, dužan je, radi omogućavanja poravnanja i namire transakcija s drugim financijskim instrumentima (različitim od vrijednosnih papira) sklopljenih na uređenom tržištu odnosno MTP-u kojim upravlja, sklopiti odgovarajući ugovor s operaterom sustava poravnanja i/ili namire, uz prethodnu suglasnost Hanfe.

Sustav poravnanja i/ili namire je sustav koji:

 • vodi ili kojim upravlja središnja druga ugovorna strana ili druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Hanfe (operater sustava poravnanja i/ili namire)
 • omogućava poravnanje i/ili namiru poslova s financijskim instrumentima sklopljenim na uređenom tržištu, MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a, uz posredovanje člana sudionika, u skladu s unaprijed propisanim pravilima tog sustava
 • ima utvrđene pravne odnose između svojih članova, te između tih članova i operatera tog sustava, kojima se uređuju njihova međusobna prava i obveze u svezi s poravnanjem i namirom poslova s financijskim instrumentima
 • ispunjava uvjete propisane zakonom koji uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Operater sustava poravnanja i/ili namire dužan je donijeti i primjenjivati Pravila i provedbene mjere (Upute) u kojima mora detaljno odrediti način obavljanja svojih poslova te je obvezan donijeti Cjenik, vodeći se ravnopravnošću položaja svih korisnika njegovih usluga i razumnim komercijalnim uvjetima.

Za upravljanje sustavom poravnanja i/ili namire potrebno je odobrenje Hanfe.

U Republici Hrvatskoj postoji jedan sustav poravnanja i namire kojim kao operater upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Detaljniji podaci dostupni su na službenoj internetskoj stranici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Sukladno Zakonu o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, propisana je obveza Hanfe voditi evidenciju sustava za namiru financijskih instrumenata te na svojim internetskim stranicama objavljivati najmanje sljedeće podatke:

 • naziv sustava
 • tvrtku i sjedište operatera (upravitelja) sustava i
 • popis sudionika sustava.

Uz ove podatke, Odlukom Hanfe, utvrđeni su sljedeći dodatni podaci koje sadrži evidencija sustava za namiru financijskih instrumenata, a koji se odnose na sudionike sustava za namiru:

 • naznaka uloge u sustavu (skrbnik – S, investicijsko društvo ili kreditna institucija – B, sudionik novčanih tržišta – M)
 • skraćena oznaka člana u sustavu
 • skraćena tvrtka, matični broj, dopisna adresa, poštanski broj, država

Slijedom navedene zakonske obveze, Hanfa objavljuje podatke kako slijedi:

 • tvrtka i sjedište operatera (upravitelja) sustava: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a
 • naziv sustava za namiru financijskih instrumenata: Sustav poravnanja i namire SKDD
 • popis sudionika sustava

Povratak na vrh