Tržište kapitala

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe u tom području, uređeni su Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

Zakon o tržištu kapitala uređuje sljedeća područja:

 • pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s tim povezanih pomoćnih usluga
 • osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja investicijskog društva
 • fond za zaštitu ulagatelja
 • osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja tržišnog operatera
 • pravila trgovanja na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP-u)
 • ponudu vrijednosnih papira javnosti i uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište
 • objavljivanje informacija o izdavateljima vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište
 • zabranu zlouporabe tržišta
 • osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja operatera sustava poravnanja i/ili namire
 • pohranu financijskih instrumenata i poravnanje i namiru poslova s financijskim instrumentima.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava uređuje:

 • uvjete za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava
 • postupak preuzimanja
 • prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te
 • nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

Sudionici tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj su:

 • ulagatelji u financijske instrumente
 • posrednici (investicijska društva, kreditne institucije i ostali)
 • izdavatelji vrijednosnih papira i ostalih financijskih instrumenata
 • Zagrebačka burza d.d. Zagreb (tržišni operater i operater MTP-a)
 • Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb (operater središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i operater središnjeg registra ostalih nematerijaliziranih financijskih instrumenata, operater sustava poravnanja i namire nematerijaliziranih vrijednosnih papira te operater Fonda za zaštitu ulagatelja).

Na ovim stranicama nalazi se popis društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, popis brokera, investicijskih savjetnika, popis vezanih zastupnika te popis (notifikacija) investicijskih društava sa sjedištem u državama članicama koja pružaju investicijske usluge i obavljaju investicijske aktivnosti na području Republike Hrvatske. Također, daje se kratak pregled ostalih informacija relevantnih za tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.