45. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 22. prosinca 2021. na 45. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 2. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 3. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje
 4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 5. Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
 6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
 7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
 8. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu
 9. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2022. godinu
 10. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Future Equity napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, što obuhvaća i odobrenje prospekta i pravila navedenog fonda, kao i odobrenje na izbor ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 kao depozitara za navedeni fond
 11. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Erste Green Multi Asset napajajućim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, što obuhvaća i odobrenje prospekta i pravila navedenog fonda, kao i odobrenje na izbor ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 kao depozitara za navedeni fond
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je depozitar HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, otklonio sve nepravilnosti i manjkavosti vezane za obavljanje poslova depozitara UCITS fondova, alternativnih investicijskih fondova i dobrovoljnih mirovinskih fondova, utvrđene Zapisnikom o neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/21-06/01, URBROJ: 326-01-40-41-21-34, od 20. listopada 2021. godine; te je okončan postupak redovnog neposrednog nadzora nad depozitarom HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217
 13. Rješenje kojim se društvu MEZZANINE PARTNERS dioničko društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Istarska ullica 31A, OIB: 96964166708 izdaje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om; izdaje se suglasnost društvu MEZZANINE GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Istarska ulica 31A, OIB: 67210100250 za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu MEZZANINE PARTNERS u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; izdaje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu MEZZANINE PARTNERS: Darku Drozdeku u visini od 37,50% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, Krešimiru Gjeneru u visini od 37,50% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva i Tomislavu Tadiću u visini od 25,00 % temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; te se izdaje odobrenje za Tajanu Mrkić za obavljanje funkcije izvršne direktorice Društva na mandat od 5 (pet) godina i odobrenje Tomislavu Tadiću za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva na mandat od 5 (pet) godina
 14. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Slavena Bošnjaka za obavljanje funkcije člana uprave društva Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, počevši od 2. siječnja 2022. godine
 15. Rješenje kojim se obustavlja postupak za izdavanje odobrenja FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šoltanska ulica 19, OIB: 13216170782 za rad malog UAIF-a, pokrenut povodom zahtjeva uprave FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šoltanska ulica 19, OIB: 13216170782, i to Tomislava Cvetana, kao jedinog člana uprave navedenog društva
 16. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Alexandera Hrkača, kao jedinog člana FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šoltanska ulica 19, OIB: 13216170782, za izdavanje odobrenja za kandidata Tomislava Cvetana, za obavljanje funkcije člana uprave FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Šoltanska ulica 19, OIB: 13216170782
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo UniCredit leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 22. travnja 2021. (KLASA: UP/I 973-06/21-01/03; URBROJ: 326-01-50-52-521-21-14) na način da je dostavilo pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga kojima nije izvršilo povrat pogrešno obračunatih kamata/leasing obroka, a čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene na način utvrđen nadzorom; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva
 18. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo BKS – leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 52277663197, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 22. travnja 2021. (KLASA: UP/I 973-06/20-01/05; URBROJ: 326-01-50-52-521-20-6) na način: da sklapa ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: u ugovorima o financijskom leasingu ima određenu vrstu kamatne stope temeljem koje se obračunava leasing rata, a u slučaju ugovaranja promjenjive kamatne stope vezane uz određeni promjenjivi parametar ima jasno određenu strukturu kamatne stope te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom; u ugovorima o operativnom leasingu ima određenu vrstu leasing obroka, a u slučaju ugovaranja promjenjivog leasing obroka vezanog uz određeni promjenjivi parametar ima jasno određen način obračuna leasing obroka te način usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom; ukoliko se ugovara mogućnost promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o leasingu ima jasno naveden način promjene te objektivne, opravdane i dokazive razloge za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga; da su ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa; i da je dostavilo pisano očitovanje Hanfi o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene dana 27. kolovoza 2009. godine; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva
 19. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tomaža Žusta iz Republike Slovenije, Bergantova 14, Ljubljana, OIB: 01600715372, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 20. Rješenje kojim se preddruštvu SIGURNO d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 21. Rješenje kojim se preddruštvu CONFIDENTIA REDDO d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Splitu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 22. Rješenje kojim se preddruštvu ADRIATICA NOVA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Dražicama, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 23. Rješenje kojim se Izabeli Šuto, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju CRO SEGURO, obrt za zastupanje u osiguranju, Izabela Šuto, Podstrana, Tješimirova 33, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 24. Rješenje kojim se Bernardu Blagajčeviću, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 25. Rješenje kojim je Marku Bošnjaku, osnivaču obrta MB zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Marko Bošnjak, Zagreb, 2. Baošićki odvojak 20, dana 21. listopada 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 24. siječnja 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/125, URBROJ: 326-01-22-19-6