43. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 15. listopada 2020. na 43. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/592 kod utvrđivanja kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost, te o korištenju izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima i izuzeća od primjene članaka 8. i 28. Uredbe (EU) br. 600/2014
  2. Rješenje kojim se Goranu Kovačiću izdaje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring društva CENTAR FAKTOR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 69566160187, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći 27. listopada 2020. godine
  3. Rješenje kojim se Valentinu Vičiču izdaje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring društva CENTAR FAKTOR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 69566160187, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći 27. listopada 2020. godine
  4. Rješenje kojim se Gordanu Kuveku izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Bednjanska 14, Zagreb, OIB: 46406681143, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana izbora na navedenu funkciju
  5. Rješenje kojim se Milanu Vukoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju EXPERT, obrt za zastupanje u osiguranju, Milan Vuković, Ivanić-Grad, Stjepana Radića 20, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Danijeli Slatki, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju CAPITALICA, obrt za zastupanje u osiguranju, Danijela Slatki, Varaždin, Koprivnička 9, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim je Miroslavu Markoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju All-Agent, obrt za zastupanje u osiguranju, Miroslav Marković, Varaždin, Augusta Harambašića 30A, dana 20. rujna 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/16-01/152, URBROJ: 362-01-660-663-16-4
  8. Rješenje kojim se PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Prosperus Growth, zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, koje obuhvaća odobrenje pravila Prosperus Growth, zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za Prosperus Growth, zatvoreni alternativni investicijski fond, i to Privredna banka Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732