38. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. rujna 2020. na 38. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
  2. Rješenje kojim se Marku Vukoviću i Ivanu Žabčiću odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075
  3. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom ZB Alpha, te uključivanje navedenog podfonda u krovni UCITS fond ZB Invest Funds
  4. Rješenje kojim se Branki Kupčinovac, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju DOBAR DEAL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. BRANKA KUPČINOVAC, OSIJEK, VUKOVARSKA 264, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se Miru Stoliću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Euro trust, obrt za zastupanje u osiguranju, Miro Stolić, Knin, Josipa Kosora 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Matiji Puljaru, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju “MP2”, obrt za zastupanje u osiguranju, Matija Puljar, Karlovac, Žumberačka 82, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim je Maji Galić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju GALIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. MAJA GALIĆ, ZAGREB, KNINSKI TRG 17, dana 18. veljače 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 3. ožujka 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/26, URBROJ: 326-01-660-663-17-2
  8. Rješenje kojim je društvu D&D ZASTUPANJE U OSIGURANJU društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Kraljice Jelene 43, OIB: 85018702978, dana 22. travnja 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-06/06-03/105, URBROJ: 326-112-06-2