29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 25. srpnja 2019. na 29. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 2. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
 3. Rješenje kojim se Goranu Jurišiću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, računajući od dana imenovanja na tu funkciju
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Branimira Britvića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, na mandat u trajanju od četiri (4) godine od dana donošenja ovog rješenja
 5. Rješenje kojim se Doris Božović daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 6. Rješenje kojim se Anamariji Repić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 7. Rješenje kojim se društvu MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 857.805 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, ukupne nominalne vrijednosti 85.780.500,00 kuna, na uređeno tržište
 8. Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima
 9. Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima
 10. Odluka o načinu dostave obavijesti sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
 11. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 za unutargrupne transakcije