19. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 27. travnja 2006. održana je 19. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu PODRAVKA d.d. Koprivnica, A. Starčevića 32, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 375.000.000,00 kn, u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. godine
  2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu EURO DAUS d.d., Split, Put Mostina 1, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva KREDITNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Grada Vukovara 74.
  3. Rješenje kojim se društvu POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, R. Djetelića 70, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica u kotaciju javnih dioničkih društava
  4. Rješenje kojim se Mići Jurjeviću iz Zagreba, I. Brlić-Mažuranić 82, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
  5. Rješenje o osnivanju i prijavi upisa u registar fondova JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine - JADRAN INVEST d.o.o.
  6. Rješenje kojim se oduzima suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Nadiri Eror iz Zagreba, Emanuela Vidovića 3 u društvu AGRAM životno osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282
  7. Rješenje kojim se daje suglasnost na imenovanje člana Uprave- direktora i članova Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.o.o.