49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 26. listopada 2006. održana je 49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se društvu BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.c.a.r.l., Verona, Piazza Nogara 2, Italija, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva BANKA SONIC d.d., Zagreb, Savska cesta 131
  2. Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT
  3. Rješenje kojim se trgovačkom društvu KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I. G. Kovačića 1, odobrava prospekt o izdavanju 625.180 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 62.518.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
  4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split, Matice hrvatske 1 odobrava Prospekt o izdavanju 48.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
  5. Rješenje kojim se društvu ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb, Miramarska 23, odobrava dopuna Prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem Klasa: UP/I-450-08/06-11/29, Ur. broj: 326-111/06-7, od 19. listopada 2006. godine
  6. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, MBS 040001037 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Gospodarsko-kreditnoj banci d.d. Zagreb, Draškovićeva 58, MBS 080003326 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Karlovačkoj banci d.d. Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, MBS 020000334 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
  9. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59 MBS 080002366 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju