25. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 21. srpnja 2022. na 25. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
 2. Rješenje kojim se daje suglasnost za Janka Gogolju, OIB: 59969611598, za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva UXOR GRUPA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90b, OIB: 65987238473, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 3. Rješenje kojim se daje suglasnost za Sandru Pezdevšek, OIB: 45950693848, za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva UXOR GRUPA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90b, OIB: 65987238473, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 4. Rješenje kojim se daje suglasnost za Anu Brakus, OIB: 63118990464, za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, na mandat koji počinje teći danom zaprimanja ovog Rješenja, a traje do 15. veljače 2025. godine
 5. Rješenje kojim se Preddruštvu A.M.I. ADRIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Splitu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 6. Rješenje kojim se Dariju Filipoviću iz Slavonskog Broda, Blagoje Berse 15, OIB: 81104620516, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Darius AZ, obrt za zastupanje u osiguranju, Dario Filipović, Slavonski Brod, Blagoje Berse 15, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojim se Mariju Sobočanu iz Zagreba, Grmoščica srednja 20A, OIB: 19762022689, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju Horizont, obrt za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, vl. Marijo Sobočan, Zagreb, Fallerovo šetalište 22, dana 20. svibnja 2022., prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja izdana 25. studenoga 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 974-03/19-01/86, URBROJ: 326-01-22-19-4
 8. Rješenje kojim se utvrđuje da je okončan postupak posrednog nadzora nad kreditnom institucijom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, LEI: 549300A2F46GR0UOM390 (KLASA: UP/I 991-04/22-02/04), te da su otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u navedenom nadzoru
 9. Rješenje kojim se nalaže sudjelujućim društvima: AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873, LEI: 74780000R0XHH10VC697, EUROHERC osiguranje d.d. Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, OIB: 22694857747, LEI: 74780000Q0NHK2O5DU16 i ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2/V, Zagreb, OIB: 94472454976, LEI: 74780000904H51PVL664 (dalje u tekstu: Sudjelujuća društva) radi otklanjanja nezakonitosti, da uzimajući u obzir sva društva iz sastava grupe društava kojoj pripadaju te strukturu, poslovanje i rizični profil te Grupe: uspostave i provode sustav upravljanja na razini Grupe na način propisan čl. 328. st. 1., 2. i 3., Glave VIII. Zakona o osiguranju, Poglavlja IX. Delegirane uredbe EU 2015/35, EIOPA Smjernica o sustavu upravljanja i EIOPA Smjernica o procjeni vlastitih rizika i solventnosti kojim će osigurati upravljanje Grupom s pažnjom dobrog stručnjaka i da istim sustavom jasno rasporedi odgovornosti između svih društava u Grupi; kao dokaz o otklanjanju nezakonitosti društvu EUROHERC osiguranje d.d. nalaže se najkasnije do 31.3.2023. dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih izvješća i dokaze o uspostavi sustava upravljanja zajedno s mišljenjem nositelja ključne funkcije unutarnje revizije društva EUROHERC osiguranja d.d. o postupanju po naloga iz Rješenja; odmah i bez odgode, na svojoj internetskoj stranici, objave pravnu, upravljačku i organizacijsku strukturu Grupe uključujući opis svih društava kćeri, značajno povezanih društava i značajnih podružnica koje pripadaju Grupi; kao dokaz o otklanjanju nezakonitosti, društvu EUROHERC osiguranje d.d. nalaže se u roku od osam (8) dana od dana primitka Rješenja dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Izvješće o postupanju prema nalogu iz Rješenja zajedno s mišljenjem nositelja ključne funkcije unutarnje revizije društva EUROHERC osiguranja d.d. o potpunosti i točnosti objavljenih informacija.
 10. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Horvatova ulica 82, OIB: 55525619967, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 28. travnja 2022. (KLASA: UP/I 993-06/22-01/05; URBROJ: 326-01-50-52-521-22-5) , te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva (KLASA: UP/I 993-06/22-01/05)
 11. Odluka o usklađenju sa (2021 ažuriranim) Smjernicama o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA34-49-446)