22. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 7. travnja 2017. održana je 22. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se InterCapital Asset Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenih investicijskih podfondova s javnom ponudom InterCapital Smart i InterCapital Smart II otvorenom investicijskom podfondu s javnom ponudom InterCapital Income Plus
  2. Rješenje kojim se Darku Urukaloviću, Krešimiru Marčinku i Izidori Juroš daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva INVICTUS ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Berislavićeva 2, OIB: 19251956951, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina; Aleksandru Füleppu daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 76% temeljnog kapitala društva INVICTUS ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Berislavićeva 2, OIB: 19251956951; 5. Krešimiru Marčinku daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 24% temeljnog kapitala društva INVICTUS ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Berislavićeva 2, OIB: 19251956951; i društvu INVICTUS ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Berislavićeva 2, OIB: 19251956951, izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa
  3. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 14. prosinca 2006. UP/I-453-06/06-03/149, URBROJ: 326-112-06-3, kojim je društvo ROKLICER-AGENCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Velika Gorica, Antuna Gustava Matoša 8, OIB 48347984009, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim se preddruštvu Iconic društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Veselka Tenžere 5, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim se Zvonimiru Samodolu daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Zagreb, Bednjanska 14, OIB 46406681143, na mandat u trajanju od 5 (pet) godine računajući od dana imenovanja na tu funkciju