22. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 21. lipnja 2022. na 22. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 2 fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460; Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, odobrava se iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 2 fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Radoslava Pavlovića iz Zagreba, Vladimira Preloga 5, OIB:05703066825, za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, LEI: 74780000Q0NHK2O5DU16, za mandat u trajanju od 3. srpnja 2022. do 3. srpnja 2026. godine
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Gorana Banjanina iz Zagreba, Nova cesta 3, OIB: 31353388155, za obavljanje funkcije člana uprave ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, na mandat koji počinje teći od dana zaprimanja ovog rješenja do 12. svibnja 2023. godine
 4. Rješenje kojim se društvu EUROKOREKT GRUPA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, OIB:32197432703, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 5. Rješenje kojim se društvu AGRAM LEASING d.o.o., Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže: dosljedno primjenjivati izmijenjene akte kojima su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga kojima su obračunate i naplaćene naknade za prijevremenu otplatu ugovora o leasingu protivno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16)
 6. Rješenje kojim se društvu Mobil Leasing d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 17080997510, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže: u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja donijeti novi ili izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača na način da isti bude usklađen s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15 i 52/16) u dijelu propisivanja naknade za obradu ugovora te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga kojima su obračunate i naplaćene naknade za prijevremenu otplatu ugovora o leasingu protivno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16)
 7. Rješenje kojim se društvu BKS – leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 52277663197, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja: izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga na način da u istome bude jasno navedeno: na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna, te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi te donijeti novi ili izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača na način da isti bude usklađen s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15 i 52/16)
 8. Rješenje kojim se društvu Erste & Steiermaerkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, Zelinska 3, OIB: 46550671661, LEI: 5299009CG65271I6CC50, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga na način da u istome budu jasno navedene sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi
 9. Rješenje kojim se društvu i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, OIB: 05273526923, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja: izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga na način da u istome bude jasno navedeno: na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna, te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi te donijeti novi ili izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača na način da isti bude usklađen s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15 i 52/16)
 10. Rješenje kojim se društvu IMPULS – LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja: izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga na način da u istome budu jasno navedene sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi te izmijeniti akte kojima su određene naknade koje se obračunavaju u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s primateljima leasinga koji imaju status potrošača (Cjenik društva IMPULS-LEASING d.o.o. o naknadama i troškovima za koje može teretiti primatelja leasinga iz ugovora o financijskom leasingu s potrošačima i Opći uvjeti društva IMPULS - LEASING d.o.o. za sklapanje ugovora o financijskom leasingu s potrošačima) na način da isti budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“ br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15 i 52/16)
 11. Rješenje kojim se društvu PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, LEI: 529900TYTVH73IENMO14 radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga na način da u istome bude jasno navedeno: na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna, te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi
 12. Rješenje kojim se društvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 18736141210, LEI: 549300DTNTPKNKGJ7P43, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja izmijeniti postojeći akt kojim su određene naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga na način da u istome bude jasno navedeno: na koje se ugovore o leasingu isti primjenjuje, sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna, te ga s danom donošenja učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama kao i dosljedno primjenjivati u praksi
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo MALEGA d.o.o., Branovečina 123, Zagreb, OIB: 54892803651 upisalo djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, čime je nezakonitost utvrđena Rješenjem od 10. ožujka 2022. otklonjena, a postupak nadzora okončan