21. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 9. lipnja 2022. na 21. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu Agro Invest Grupa d.o.o., Buzin, Buzinski prilaz 10, OIB: 94617721444, LEI: 74780040CAJWPR6IK185, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 HRK, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i amortizirajuće dospijeće glavnice kroz polugodišnju otplatu u iznosu od po 5% glavnice krajem svakog od prvih 12 (dvanaest) polugodišnjih razdoblja nakon dana izdanja, 10% glavnice krajem 13. (trinaestog) polugodišnjeg razdoblja nakon dana izdanja te s dospijećem posljednjeg dijela glavnice u iznosu od 30% glavnice 7 (sedam) godina nakon dana izdanja, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zrinku Vuković Berić iz Zagreba, Orebićka ulica 10, OIB: 92142058033, za obavljanje funkcije članice uprave društva Invera Equity Partneri društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43, OIB: 90246865297, LEI: 747800D0L07JONXRI202, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana imenovanja
  3. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Allianz Invest d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55 kao mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže se da: najkasnije do 31.8.2022. unaprijedi sustav upravljanja rizicima na način da, prilikom mjerenja izloženosti tržišnom riziku investicijskih fondova: koristi one mjere koje omogućuju društvu za upravljanje da za svaki UCITS fond kojim upravlja izmjeri, odnosno procijeni stvarnu izloženost investicijskih fondova riziku promjene cijene te uspostavi sustav internih ograničenja izloženosti investicijskih fondova riziku promjene cijene u odnosu na novouspostavljene mjere te u odnosu na njih odredi prihvatljivi stupanj, odnosno prihvatljive razine tog rizika; najkasnije do 7.9.2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi izvještaj o poduzetim mjerama naloženih točkom I.1. izreke ovog rješenja s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene
  4. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460; odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija
  5. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)