15. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 28. travnja 2022. na 15. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu IMPERIAL RIVIERA d.d., Rab, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260, LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29, odobrava pojednostavnjeni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 790.010 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa
 2. Rješenje kojim se Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, OIB: 84397956623 i društvu DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. rijna 3138/41, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75 kod stjecanja dionica navedenog društva, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75, sukladno Planu restrukturiranja odobrenom Odlukom Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije broj C(2021) 9885 od 22. prosinca 2021. godine
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Georga Schneidera iz Graza, Paulinerweg 23, Republika Austrija, OIB: 89375700680, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB: 28406115764, LEI: 5299008LQUWEOTO76V71, za mandat u trajanju od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2026. godine
 4. Rješenje kojim se Ivani Pehardi iz Varaždina, Zagrebačka ulica 17, OIB: 22879094093, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju ANDEO, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivana Peharda, Varaždin, Ivana Cankara 1A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 5. Rješenje kojim se preddruštvu Osiguraj život društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 6. Rješenje kojim se Tomislavu Gračaninu iz Sesveta, Brune Bjelinskog 5, OIB: 77476725453, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju GT AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, obrt za zastupanje u osiguranju, Tomislav Gračanin, Sesvete, Brune Bjelinskog 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 7. Rješenje kojem je društvu INTERADRIA SC PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Kastavu, Ćikovići 73c, OIB: 89591369032, dana 1. travnja 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 22. prosinca 2011. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-453-02/11-37/104, URBROJ: 326-112-11-2
 8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marinka-Šantu Miletića iz Rtine, Ražanac, Ulica Mirka Miočića 325, OIB: 93768819117, za obavljanje funkcije člana uprave društva OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1D, OIB: 96261939721, LEI: 529900UAH2CC09VOZQ96, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći 1. svibnja 2022.
 9. Rješenje kojim se društvu FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Dežmana 5, OIB: 89112739620, LEI: 747800L0D133F86HHR29, izdaje odobrenje za rad malog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21) – upravljanje AIF-om
 10. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Tomislava Gračana iz Zagreba, Prevoj 64, OIB: 86506187063, za imenovanje članom uprave društva Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb, OIB: 84368186611, LEI: 7478000050A040C0D041, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana imenovanja na navedenu funkciju
 11. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Ivanu Gažić iz Zagreba, Ulica Frana Vrbanića 6, OIB: 12928638019, za imenovanje članicom uprave društva Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb, OIB: 84368186611, LEI: 7478000050A040C0D041, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana imenovanja na navedenu funkciju
 12. Rješenje kojim se društvu ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, izriče opomena radi nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih Zapisnikom o obavljenom neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I 974-08/21-01/07, URBROJ: 326-01-80-82-22-33 od 28. veljače 2022. te nalog da prilikom obrade odštetnih zahtjeva vezanih uz vrstu rizika 09.11 Osiguranje usjeva i nasada učinkovito primjenjuje vlastite interne akte koji se odnose na navedeni poslovni proces i poduzima primjerene mjere kontrole postupka obrade odštetnih zahtjeva vezanih uz vrstu rizika 09.11 Osiguranje usjeva i nasada, i to u segmentu koji se odnosi na poštivanje rokova obrade odštetnih zahtjeva, ali i ostalih obveza propisanih u odnosu na neposredno uključene zaposlenike društva, kao i na članove višeg rukovodstva koji su uključeni u postupak nadzora procesa obrade odštetnih zahtjeva i sustav unutarnjih kontrola
 13. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A , OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove: Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond; Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond; Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond; Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond; Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond; Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond; Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond sklopljenog dana 3. ožujka 2022. s depozitarom OTP banka d.d. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, (ranije: Splitska banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB: 58384724129, a prvobitno Societe Generale-Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, OIB: 69326397242), na način kako je opisano u Dodatku Ugovoru o obavljanju poslova depozitara od 3. ožujka 2022.
 14. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A , OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za obvezne mirovinske fondove: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A; Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B; Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C sklopljenog dana 3. ožujka 2022. s depozitarom OTP banka d.d. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, (ranije: Splitska banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB: 58384724129, a prvobitno Societe Generale-Splitska banka d.d. Split, Ruđera Boškovića 16, OIB: 69326397242), na način kako je opisano u Dodatku Ugovoru o obavljanju poslova depozitara od 3. ožujka 2022.
 15. Rješenje kojim se utvrđuje da je subjekt nadzora HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva ulica 13, Zagreb, OIB 87311810356, LEI - 74780000H07HNR7JA666 (dalje u tekstu izreke: Subjekt nadzora) otklonio nezakonitosti čije je otklanjanje naloženo rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 11.2.2021. (KLASA: UP/I 974-09/20-01/02, URBROJ: 326-01-50-51-511-21-7)
 16. Rješenje kojim se utvrđuje da je subjekt nadzora Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB 92963223473, LEI - PRNXTNXHBI0TSY1V8P17 otklonio nezakonitosti čije je otklanjanje naloženo rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 14.1.2021. (KLASA: UP/I 974-09/20-01/01, URBROJ: 326-01-50-51-511-21-7
 17. Rješenje kojim se društvu VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Horvatova ulica 82, OIB: 55525619967, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene propuštanjem usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa s tržišnom vrijednošću 3-mjesečnog EURIBOR-a u tromjesečnim razdobljima te neosnovanim povećanjem kamatnih marži; nalaže se u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog Rješenja, na početnoj internetskoj stranici društva VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, objaviti da je Hanfa donijela ovo Rješenje dana 28. travnja 2022., sa mrežnom poveznicom na internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je ovo Rješenje objavljeno i tu obavijest držati na početnoj internetskoj stranici neprekidno 60 dana
 18. Odluka o oslobađanju naknade obveznicima pri izdavanju odobrenja za bitne promjene prospekta UCITS fonda i AIF-a s javnom ponudom