51. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 10. studenog 2006. održana je 51. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se Gordani Babić Miljanić iz Zagreba, Čileanska 5, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se odbija Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin, iz Varaždina, Anina 2, za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom, podnesen 7. lipnja 2006. godine
  3. Rješenje kojim se utvrđuje da je za Fima Grupa d.d., Fima vrijednosnice d.o.o., Milana Horvata, i Vlatka Hajdina dana 29. prosinca 2003. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Fima Validus d.d., Varaždin, Anina 2
  4. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima odnosno kojim se neće oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko u razdoblju od jedne godine od dana konačnosti rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
  5. Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-450-08/06-11/32, Urbroj: 326-111/06-5, od 02. studenog 2006. godine, ispravlja pogreška tako da umjesto “ Ulica grada Vukovara 72" treba stajati "Ulica grada Vukovara 37", a u točki 1. izreke rješenja iza riječi " HRK 500.000.000,00" briše riječ kuna
  6. Rješenje kojim se društvu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200
  7. Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 11. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A, izdavatelja Uljanik d.d., Pula, ukupne količine 1 dionica