8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. ožujka 2023. godine na 8. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
 2. Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva
 3. Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
 4. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
 5. Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
 6. Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 8. Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika
 9. Rješenje kojim se društvu TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB 44952903763, LEI: 747800D0V2GHHYOYQK51, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, LEI: 74780000HOAHRTBFJ603
 10. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, OIB: 84368186611, odobravaju izmjene i dopune Cjenika Burze, koje je Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela dana 8. veljače 2023. godine
 11. Rješenje kojim se ukida u cijelosti rješenje Hanfe, od 24. veljače 2022. godine, kojim je društvu WHITE BRIDGE ASSET MANAGEMENT d.o.o., OIB: 24139029403: pod točkom 1. izreke rješenja izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje Digital Asset krovnim otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, koji se sastoji od dva podfonda: a) PDA, otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom i b) SDA, otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom te pod točkom 2. izreke rješenja izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje fondom SDA, otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, kao podfondom Digital Asset, krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, kao i uključivanje postojećeg fonda Passive Digital Asset, otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom kao podfonda pod nazivom PDA u Digital Asset, krovni otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 12. Rješenje kojim se ukida u cijelosti rješenje Hanfe od 24. veljače 2022. godine, kojim je društvu FARVE PRO INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, OIB: 32697869602, izdano: odobrenje za osnivanje i upravljanje Orange RealEstate zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine; odobrenje na Pravila Orange RealEstate zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine te odobrenje na izbor HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., OIB: 87939104217, za obavljanje poslova depozitara za Orange RealEstate zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da Raiffeisenbank Austria d.d., OIB: 53056966535, u razdoblju obuhvaćenim postupkom nadzora do dana otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, nije ispunjavala obveze iz članka 98. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno nije osigurala da samo ovlaštene osobe iz članka 97. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala obavljaju poslove iz članka 96. stavka 2. istog zakona, za koje je u obvezi uspostaviti sustav obrazovanja primjeren kompleksnosti i opsegu poslova koje te osobe obavljaju, kako je to propisano člankom 98. stavkom 3. navedenog zakona, te se utvrđuje da je otklonila nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene Zapisnikom o neposrednom nadzoru, od dana 21. lipnja 2022. te da se okončava postupak neposrednog nadzora
 14. Rješenje kojim se Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, OIB: 62573520714, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom bez pravne osobnosti s privatnom ponudom – hedge fondom naziva Inspire Equinox, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 15. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim podfondom s javnom ponudom ZB Invest Funds – ZB bond 2026 USD, te uključivanje navedenog podfonda u ZB Invest Funds krovni UCITS fond, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj podfond, i to društva ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 92963223473, te se izdaje odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom ZB Invest Funds – ZB bond 2026 USD, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj ili za koje jamče Sjedinjene Američke Države
 16. Rješenje kojim se Društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim podfondom s javnom ponudom ZB Invest Funds – ZB bond 2027 EUR II, te uključivanje navedenog podfonda u ZB Invest Funds krovni UCITS fond, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj podfond, i to društva ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 92963223473, te se izdaje odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom ZB Invest Funds – ZB bond 2027 EUR II, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija ili Republika Poljska
 17. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marija Ferrera za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, LEI: 5493006D8G55YM441622, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počevši od 13. svibnja 2023. godine
 18. Rješenje kojim se preddruštvu FINplan d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Ivancu, Trg hrvatskih Ivanovaca 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 19. Rješenje kojim se Barbari Jamić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju BEDEM 1, obrt za zastupanje u osiguranju, Barbara Jamić, Matulji, Pobri, Pužev breg 6 D, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 20. Rješenje kojim je Sandi Babić, osnivačici obrta AZ PROTECT, obrt za zastupanje u osiguranju, Sandi Babić, Zadar, Varaždinska 3, dana 4. svibnja 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hanfe
 21. Rješenje kojim je Igoru Luketiću, osnivaču obrta Zastupanje Luketić, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Igor Luketić, Zagreb, Radnička cesta 32, dana 1. siječnja 2023., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. prosinca 2018. rješenjem Hanfe