2. sjednica Upravnog vijeća Hanfe 2023.

Upravno vijeće je dana 19. siječnja 2023. na 2. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Smjernice o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište
 3. Rješenje kojim se društvu SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, OIB: 58388162971, daje se suglasnost na plan oporavka Društva zaprimljenog dana 1. rujna 2022. godine; Suglasnost se daje se uzimajući u obzir pozitivnu Zajedničku odluku Kolegija regulatora Društva od 22. prosinca 2022. donesenu u skladu s člankom 11. stavkom 2. i 3. Uredbe 2021/23, u vezi s izdavanjem suglasnosti na plan oporavka Društva zaprimljenog 1. rujna 2022. godine
 4. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, OIB: 61865183767, postupilo po nadzornim mjerama i nalozima izrečenim točkom I. izreke rješenja Hanfe od 29. srpnja 2022., da su otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u navedenom nadzoru te da je okončan postupak posrednog nadzora nad društvom
 5. Rješenje kojim se utvrđuje da je Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., sa sjedištem u Zagrebu, otklonilo sve manjkavosti i nepravilnosti vezane za investicijski proces i ulaganje imovine mirovinskih fondova te učinkovitost kontrolnih funkcija, utvrđene Zapisnikom o neposrednom nadzoru od 5. rujna 2022. godine, te je okončan postupak izvanrednog neposrednog nadzora
 6. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Hita - vrijednosnice d.d., Zagreb, OIB: 32998446701 otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti te je postupak nadzora okončan
 7. Rješenje kojim se društvu Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB 52848403362, LEI 54930041AKTSEYG3RV93, radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene neposrednim nadzorom nalaže se: revidirati, unaprijediti, ažurirati i primjenjivati interne akte kojima je reguliran proces upravljanja rizicima u dijelu upravljanja i distribucije proizvoda iz portfelja životnih osiguranja (posebice u dijelu storna, kapitalizacija i otkupa polica životnog osiguranja); bez odgode prekinuti svaki oblik inicijative odnosno promidžbenih aktivnosti usmjerene na promicanje raskida ugovora životnih osiguranja kroz nuđenje otkupa polica, čime prestaju sva prava i obveze ugovornih strana, te da otkupe polica osiguranja provodi isključivo na zahtjev odnosno inicijativu ugovaratelja osiguranja; preispitati i unaprijediti proces preuzimanja rizika osiguranja i sustav unutarnjih kontrola prilikom provođenja adekvatnog preuzimanja rizika osiguranja za ugovaratelje osiguranja pravne osobe s negativnim rezultatom u vrstama osiguranja: zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti; revidirati i unaprijediti te primjenjivati interne akte kojima je reguliran proces distribucije osiguranja za vrste osiguranja: zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 8. Rješenje kojim se Igoru Mlincu daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 9. Rješenje kojim se Marinu Jovanoviću daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 10. Rješenje kojim se Alenu Zguriću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju GT zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, Alen Zgurić, Velika Gorica, Augusta Cesarca 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim se preddruštvu TIF & COMPANY društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Čakovcu, Travnička ulica 9, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 12. Rješenje kojim je Katarini Marković, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju SIGURAN ŽIVOT, obrt za zastupanje u osiguranju, vlasnica Katarina Marković, Slavonski Brod, Osječka 302, dana 3. studenoga 2022., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 7. srpnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 13. Rješenje kojim je Emilu Paviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ PLUS, obrt za zastupanje u osiguranju, Emil Pavić, Zagreb, Kancelak 13, dana 31. prosinca 2022. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 16. prosinca 2021. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 14. Rješenje kojim je Dragici Stubičar, suvlasnici obrta NIKOLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar i Dragica Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, dana 5. siječnja 2023., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. listopada 2021. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te da tvrtka obrta za zastupanje u osiguranju iz točke 1. sada glasi: NIKOLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7
 15. Odluku o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinu
 16. Odluka o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga