Upravljanje i rukovođenje

Hanfom upravlja Upravno vijeće, koje se sastoji od pet članova, od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Hanfe imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Hanfu zastupa glavni tajnik, koji organizira te vodi rad i poslovanje Hanfe.

Sve odluke iz djelokruga i nadležnosti Hanfe Upravno vijeće donosi na sjednicama, koje se u pravilu održavaju jednom tjedno, većinom od najmanje tri glasa s tim da predsjednik ili član Upravnog vijeća ne mogu biti suzdržani od glasovanja.

Članovi Upravnog vijeća su dr. sc. Ante Žigman (predsjednik), Antun Palarić (zamjenik predsjednika), dr. sc. Tomislav Ridzak, Ilijana Jeleč i Jurica Jednačak​. Glavni tajnik Hanfe je Vesna Kadić Komadina.

Dr. sc. Ante Žigman doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirao i diplomirao. Radnu karijeru započeo je 1997. u Hrvatskoj narodnoj banci, u Direkciji analiza. Od 2000. do 2004. radi u Raiffeisen banci kao direktor Direkcije za makroekonomska i financijska istraživanja i glavni ekonomist. U veljači 2004. prelazi u Ministarstvo financija, gdje radi najprije kao pomoćnik ministra za makroekonomske analize i planiranje, a od 2005. kao državni tajnik. Član uprave Partner banke postaje 2008. godine, a 2011. prelazi u Hrvatsku narodnu banku, gdje radi kao viši savjetnik u Uredu guvernera sve do preuzimanja dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018.

Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija, te je aktivni predavač kolegija iz područja ekonomije i financija. Obnašao je funkciju potpredsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te člana pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora (ESDM).

Antun Palarić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kasnije položio pravosudni i javnobilježnički ispit. Radnu karijeru započinje kao sudski vježbenik te sudski savjetnik Općinskog suda u Dugom Selu. Obnašao je funkciju sudca, a zatim i predsjednika Općinskog suda u Klanjcu. Od 1992. do 1995. bio je šef kabineta ministra pravosuđa i uprave te šef kabineta ministra uprave, a od 1995. radio je kao pomoćnik ministra uprave. Od 1999. do 2000. godine bio je ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nakon čega vrši dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Godine 2004. postaje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, a 2009. godine sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, nakon čega, u veljači 2018., stupa na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obnašao je i funkciju člana odnosno predsjednika niza državnih povjerenstava i komisija, poput Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, Hrvatskog arhivskog vijeća itd.

Dr. sc. Tomislav Ridzak diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je poslijediplomski studij ekonomije i financija na University of York u Ujedinjenoj Kraljevini, a titulu doktora znanosti stekao je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Karijeru je započeo kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu, Zagreb. Od 2003. radio je u društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. te društvu ICAM d.o.o. kao voditelj upravljanja imovinom, voditelj portfelja te trgovac na tržištu vrijednosnih papira. Godine 2009. prelazi u Hrvatsku narodnu banku, gdje radi najprije kao savjetnik, a od 2012. do 2018. kao direktor Direkcije za financijsku stabilnost. U veljači 2018. postaje član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja financija objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama.

Ilijana Jeleč diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije, a karijeru je započela u BNP Dresdner Bank d.d. Zagreb. Godine 2001. prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, gdje od 2002. do 2003. godine obavlja poslove djelatnika za poslovne procese, a 2004. biva unaprijeđena na mjesto pomoćnika izvršnog direktora za Organizaciju/IT. Godine 2005. prelazi u Erste & Steiermärkische Bank d.d. na mjesto direktora Savjetodavnog centra Sv. Duh, a dvije godine kasnije postaje voditeljica Službe privatnog bankarstva. Predsjednica Uprave Erste nekretnina postaje 2008. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. Od prosinca 2016. dopredsjednica je Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Jurica Jednačak diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. do 2000. godine bio je suradnik na Institutu za međunarodne odnose, a od 2001. radio je kao voditelj Odjela za uvrštenje vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi. U Hrvatskom Telekomu bio je zaposlen od 2003. do 2006. kao pomoćnik direktora Korporativnog sektora riznice, nakon čega prelazi u Direkciju investicijskog bankarstva Zagrebačke banke, gdje je bio voditelj Službe brokerskih poslova za korporativne klijente. Direktor brokerskih poslova u Zagrebačkoj banci postaje 2007. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. godine.

Od 2013. godine do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obnašao je dužnost predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Glavni tajnik Hanfe je Vesna Kadić Komadina.