Odobrenja za društva iz nadležnosti Hanfe

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Hanfa subjektima koji su u njenoj nadležnost sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) kao prvi korak za obavljanje određene financijske usluge odnosno djelatnosti izdaje odobrenja za rad u upravnom postupku. 

Hanfa će istodobno i objedinjeno, vodeći se načelom ekonomičnosti upravnog postupka, odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova koje su u njenoj nadležnosti, i to kako slijedi: 

  1. o zahtjevu osnivača, nadzornog odbora ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova za koje se traži odobrenje,
  2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela te
  3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave (i nadzornog odbora ako je to propisano posebnim zakonom kao npr. zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje obveznih mirovinskim fondovima).

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad koji uključuje i zahtjeve za stjecanje kvalificiranog udjela i zahtjev za izdavanje suglasnosti za članove uprave podnositelj dostavlja propisanu dokumentaciju/podatke, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih zakonskih uvjeta. Ako se u postupku (odnosno postupcima) zastupa po punomoći, ona se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknada u skladu s Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Više o zahtjevima za stjecanje kvalificiranog udjela i izdavanju suglasnosti za članove uprave možete naći pod rubrikama Kvalificirani udjel i Članovi uprave.