Primjeri ispitnih pitanja

1. Društvo za zastupanje u osiguranju mora imati temeljni kapital u iznosu od najmanje 100.000,00 kn:

a) točno
b) netočno

 

2. Ratne štete, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima:

a)  mogu biti pokrivene ugovorom o osiguranju
b)  ne mogu biti pokrivene ugovorom o osiguranju
c)  pokrivene su ugovorom o osiguranju, po samom Zakonu

 

3. Poslove distribucije osiguranja na području Republike Hrvatske mogu obavljati:

a) posrednik u osiguranju, sporedni posrednik u osiguranju i društvo za osiguranje
b) društvo za reosiguranje i društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova reosiguranja
c) posrednik i sporedni posrednik u osiguranju

 

4. Društvo s ograničenom odgovornošću je:
 
a)  društvo osoba;
b)  društvo kapitala;
c)  samo ono društvo za čije obveze odgovara barem jedan vlasnik cjelokupnom osobnom
     imovinom.

 

5. Trgovačko društvo stječe pravnu osobnost (svojstvo pravne osobe):

a)  usvajanjem i potpisivanjem statuta dioničkog društva, odnosno sklapanjem društvenog
     ugovora;
b)  dostavljanjem sudskom registru prijave za upis u sudski registar osnivanja društva;
c)  upisom u sudski registar.

 

6. U slučaju kada netko sklopi ugovor o osiguranju imovine u ime drugoga bez njegova ovlaštenja, a taj ga ne odobri, koji dio premije je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju?

a)  premiju za cijelo vrijeme na koji je ugovor o osiguranju sklopljen;
b)  razmjerni dio premije za razdoblje do dana obavijesti o odbijanju odobrenja;
c)  razmjerni dio premije za razdoblje do dana raskida ugovora.

 

7. Šteta se prema Zakonu o obveznim odnosima dijeli na:

a) imovinska i neimovinska šteta;
b) obična šteta i posebna šteta;
c) obična šteta, izmakla dobit i neimovinska šteta.

 

8. Knjigu poslovnih udjela trgovačkog društva:

a)  dužan je voditi trgovački sud kod kojeg je u sudski registar upisano društvo;
b)  dužna je voditi uprava društva;
c)  dužna je voditi Središnja depozitarna agencija;
d)  dužno je voditi Ministarstvo pravosuđa.

 

9. Kod kojih vrsta osiguranja se ne primjenjuju zajedničke odredbe Zakona o obveznim odnosima za imovinska osiguranja i osiguranja osoba?

a)  osiguranje automobilske odgovornosti, osiguranje auto-kasko, brodica i zrakoplova;
b)  osiguranje života;
c)  plovidbeno osiguranje, reosiguranje i osiguranje potraživanja.

 

10. Posrednik koji je pravna osoba i obrtnik zastupnik u reosiguranju može kada je za to pisano ovlašten od osiguratelja ili od stranke zaprimiti novčani iznos na svoj račun ako ispunjava uvjete navedene u Zakonu o osiguranju.

a) da
b) ne

 

11. Za obavljanje poslova kreditnog posredovanja društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i društvo za brokerske poslove u reosiguranju mora ishoditi odobrenje Hanfe.

a) da
b) ne

 

12. Zaokružite točnu tvrdnju:


a) društvo za reosiguranje mora ograničiti svoje ciljeve na poslove osiguranja i reosiguranja i povezane poslove i poslove koji izravno proizlaze iz reosiguranja, pri čemu su isključene sve druge poslovne djelatnosti osim funkcije holdinga i djelatnosti u vezi s djelatnostima financijskog sektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata
b) društvo za reosiguranje mora ograničiti svoje ciljeve na poslove reosiguranja i povezane poslove i poslove koji izravno proizlaze iz reosiguranja, pri čemu su isključene sve druge poslovne djelatnosti osim funkcije holdinga i djelatnosti u vezi s djelatnostima financijskog sektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata.
c) društvo za reosiguranje mora ograničiti svoje ciljeve na poslove osiguranja, reosiguranja, distribuciju, povezane poslove i poslove koji izravno proizlaze iz distribucije osiguranja i reosiguranja

 

13. Koji se oblici društva za reosiguranje mogu osnovati prema odredbama Zakona o osiguranju?

a) dioničko društvo, europsko društvo (Societas Europea- SE), društvo za uzajamno reosiguranje

b) dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, europsko društvo (Societas Europea- SE)

c)  dioničko društvo, europsko društvo (Societas Europea- SE)

d)  dioničko društvo,  pool za reosiguranje

 

14. Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužna su ustrojiti funkciju za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja osigurati koja će osigurati pravilno provođenje odobrenih politika i postupaka, imenovati nositelja te funkcije te o tome obavijestiti Hanfu.

a) točno
b) netočno

 

15. Kategorije posrednika u reosiguranju prema odredbama Zakona o osiguranju su

a) društvo za reosiguranje, obrtnik broker u reosiguranju, društvo za brokerske poslove u reosiguranju
b) broker u reosiguranju, obrtnik broker u reosiguranju, društvo za brokerske poslove u reosiguranju i sporedni posrednik u reosiguranju
c) broker u reosiguranju, obrtnik broker u reosiguranju, društvo za brokerske poslove u reosiguranju

 

16. Što osiguratelj duguje osiguraniku u slučaju kada ne isplati osigurninu u zakonskom roku?

a)  zateznu kamatu od dana kada je istekao zakonski rok za isplatu osigurnine, te troškove
     koji su mu uslijed toga nastali;
b)  zateznu kamatu od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, te naknadu štete
     koja mu je uslijed toga nastala;
c)  troškove sudskog postupka.

 

17. Društvo za zastupanje u osiguranju ili obrtnik zastupnik u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila može obavljati poslove distribucije osiguranja za životna osiguranja.

a) da
b) ne

 

18. Iznos naknade štete prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, osiguratelj je dužan isplatiti u roku od:

a)  četrnaest dana od dana primljene obavijesti o nastanku osiguranog slučaja;
b)  trideset dana od dana primljene obavijesti o nastanku osiguranog slučaja;
c)   šezdeset dana od dana primljene obavijesti o nastanku osiguranog slučaja.

 

19. Društvo za zastupanje u osiguranju ili obrtnik zastupnik u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila može obavljati samo poslove distribucije osiguranja i to:

a.) osiguranje od nezgode i osiguranje od cestovnih vozila
b.) sve vrste neživotnih osiguranja
c) osiguranje kredita, zdravstveno osiguranje i putno osiguranje

 

20. Na koji način, u slučaju kada rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, jedna od strana može raskinuti ugovor o osiguranju?

a)   danom dospjelosti premije, obavještavajući pisanim putem drugu stranu najkasnije 3 mjeseca prije dospjelosti premije;
b)   danom dospjelosti premije, obavještavajući drugu stranu najkasnije 6 mjeseci prije dospjelosti premije;
c)   pisanom izjavom drugoj strani, uz otkazni rok od 3 mjeseca;
d)   pisanom izjavom drugoj strani, uz otkazni rok od 6 mjeseci.

 

21. Obvezni član Hrvatskog ureda za osiguranje prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu je:

a)  društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja;
b)  društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu i koje obavlja poslove obveznih osiguranja u
     prometu;
c)  društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu i koje obavlja poslove iz skupine neživotnih
     osiguranja.

 

22. Ako se premija osiguranja treba platiti odjednom, premija se u pravilu plaća:

a)  prilikom sastavljanja ponude osiguranja;
b)  prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.;
c)  u roku tri dana od sklapanja ugovora o osiguranju
d)  u roku sedam dana od sklapanja ugovora o osiguranju;

 

23. Primicima od nesamostalnog rada ne smatraju se:

a) obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka, odnosno, plaće
b) poduzetnička plaća koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza na dobit
c) mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu

 

24. Stopa poreza od ugovorene premije osiguranja od automobilske odgovornosti

a) 15 %
b) 10 %
c) 5 %.

 

25. Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u svezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno Zakonom o radu, primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora opći propisi obveznoga prava.

a) točno

b) netočno

 

26. Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima:

a) uzajamnosti, solidarnosti i razmjernosti
b) uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti
c) zakonitosti, solidarnosti i jednakosti

 

27. Može li se nasljeđivati pravo na novčana primanja koja su dospjela za isplatu, a ostala su neisplaćena zbog smrti osiguranika?

a) da
b) ne

 

28. U postupku oporezivanja ne primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje.

a) da
b) ne

 

29. Obvezna osiguranja po odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu:

a)  putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama;vlasnika odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama; vlasnika odnosno korisnika brodica za štete počinjene trećim osobama, mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
b)  putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama; vlasnika odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika brodica za štete počinjene trećim osobama; mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, te osiguranje posrednika od odgovornosti iz djelatnosti;
c)  putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; vlasnika odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama; zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima;  vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.

 

30. Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se s obzirom na:

a)  vrijednost koju su ti proizvodi imali u trenutku njihove sadnje, ako nije drugačije ugovoreno;
b)  vrijednost koju bi ti proizvodi imali u trenutku ubiranja, ako nije drugačije ugovoreno;
c)  sporazumno utvrđenu vrijednost osiguranih proizvoda, ako nije drugačije ugovoreno.

 

31. U kojem roku pisana ponuda učinjena ugovaratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok?

a)  u roku 8 dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju u slučaju osiguranja imovine, odnosno u roku 30 dana od dana kad je ponuda prispjela osiguratelju u slučaju životnih osiguranja;
b)  u roku od 8 dana od kada je ponuda prispjela osiguratelju, odnosno u roku 30 dana ako je potreban liječnički pregled;
c)  u roku 8 dana od dana kada je ponuda potpisana u slučaju osiguranja imovine, odnosno u roku 30  dana od dana kada je ponuda potpisana u slučaju životnih osiguranja.

 

32. Ako se premija osiguranja treba platiti odjednom, premija se u pravilu plaća:

a)  prilikom sastavljanja ponude osiguranja
b)  prilikom sklapanja ugovora o osiguranju
c)  u roku tri dana od sklapanja ugovora o osiguranju
d)  u roku sedam dana od sklapanja ugovora o osiguranju

 

33. Kada se osiguratelj ne može pozvati na ništetnost ugovora o osiguranju zbog pogrešnih i netočnih navoda ugovaratelja osiguranja?

a)  kad su mu okolnosti u času sklapanja ugovora o osiguranju bile poznate ili su mu
     morale biti poznate;
b)  kad su okolnosti za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju izmijenjene;
c)  kad su mu okolnosti u času sklapanja ugovora o osiguranju različite u odnosu na
     okolnosti u trenutku nastanka štetnog događaja.

 

34. Štete nastale s namjerom ili prijevarom ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja:

a)  dužan je nadoknaditi osiguratelj
b)  nije dužan nadoknaditi osiguratelj;

 

35. Polica osiguranja života ne može glasiti:

a)  po naredbi;
b)  na donositelja
c)  na određenu osobu

 

36. Ako je smrt osiguranika prouzročena ratnim operacijama, osiguratelj:

a)  nije dužan isplatiti korisniku osigurani iznos;
b)  nije dužan isplatiti korisniku osigurani iznos, ali je dužan isplatiti mu matematičku
     pričuvu iz ugovora;
c)  dužan je isplatiti korisniku osigurani iznos.

 

37. Ugovor o osiguranju za slučaj smrti treće osobe mlađe od četrnaest godina je:

a)  pravovaljan
b)  ništetan
c)  pobojan

 

38. Kod osiguranja osoba, pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja ima:

a)  osiguranik odnosno korisnik osiguranja;
b)  odgovorni osiguratelj koji je isplatio osiguraniku naknadu štete;
c)  osiguranik odnosno korisnik osiguranja ako mu odgovorni osiguratelj nije isplatio
     naknadu štete;
d)  osiguranik odnosno osoba koja ima interes da se osigurani slučaj ne dogodi.

 

39. Osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području Republike Hrvatske i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo moraju imati:

a) posrednici koji su pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju i sporedni posrednici u osiguranju koji su turističke agencije, autokuće i ostala poduzeća za iznajmljivanje vozila
b) posrednici koji su pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju i obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju, samo ako zastupaju više društava za osiguranje odnosno ako posreduju za više stranaka

 

40. Koje od navedenog NIJE vrsta životnog osiguranja:

a) rentno osiguranje
b) osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja
c) zdravstveno osiguranje
d) životna osiguranja

 

41. U kojim vrstama osiguranja se u slučaju neplaćanja premije osiguranja o dospjelosti premija osiguranja ne može sudski naplatiti?

a)  samo kod životnih osiguranja;
b)  samo kod imovinskih osiguranja;
c) po svim vrstama osiguranja ako je ugovor o osiguranju  istekao;
d)  samo kod životnih osiguranja i osiguranja od nesretnog slučaja.

 

42. Kada je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes i za isto vrijeme i za istog osiguranika,  tako da zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost te stvari, naziva se:

a)  dvostruko osiguranje;
b)  nadosiguranje;
c)  višestruko osiguranje;
d)  podosiguranje.

 

43. Koje su vrste životnih osiguranja?

a)   osiguranje života, rentno osiguranje, mješovito osiguranje;
b)   doživotno osiguranje i osiguranje sa određenim vremenom trajanja;
c)   životno osiguranje, rentno osiguranje, dodatna osiguranja životnog osiguranja,
      ostala životna osiguranja te životna i rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja
      snosi rizik ulaganja;
d)  osiguranje života i životno osiguranje.

 

44. Da li kod osiguranja života, osiguratelj ima pravo na regres isplaćenog iznosa od osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja?

a)  nema pravo;
b)  nema pravo, osim ako je drugačije ugovoreno;
c)  ima pravo, ali teret dokazivanja odgovornosti je na osiguratelju;
d)  ima pravo, uvijek.

 

45. Kada zalaganje police životnog osiguranja ima pravni učinak prema osiguratelju:

a)  ako je osiguratelj dao pisanu suglasnost o zalaganju police;
b)  ako je osiguratelj pisanim putem obaviješten o zalaganju police;
c)  ako je osoba u čije ime je založena polica zahtijevala isplatu osigurnine;
d)  ako je nastupio osigurani slučaj.

 

46. Kod životnih osiguranja osiguratelj:

a)  može dospjelu a neplaćenu premiju naplatiti putem suda
b)  ne može naplatiti dospjelu premiju putem suda
c)  ne može naplatiti dospjelu a neplaćenu premiju putem suda, osim iznimno

 

47. Pomoćnik zastupnika u osiguranju može poslove dovođenja u vezu distributera osiguranja s potencijalnim ugovarateljem osiguranja obavljati:

a) Najviše 2 godine
b) Najviše 5 godina
c) Ne može bez ovlaštenja Hanfe za distribuciju osiguranja
d) Bez vremenskog ograničenja

 

48. Na koji najkraći rok se ugovara dopunsko zdravstveno osiguranje?

a) 6 mjeseci
b) 1 godina
c) 2 godine

 

49. Predmet ugovora o zajmu uvijek je novac:

a) da

b) ne

 

50. Osobe ovlaštene za ponudu mirovinskih programa primaju naknadu za rad isključivo od:

a) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b) mirovinskog osiguravajućeg društva
c) osoba kojima se nude mirovinski programi