Obavijesti

Europska nadzorna tijela predlažu nova pravila u vezi objava povezanih s održivosti ulaganja prema odredbama uredbe o taksonomiji

Objavljeno: 27. listopada 2021.

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) dostavila su Europskoj komisiji Nacrt regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) kojima se razrađuju obveze objava informacija u vezi s održivim ulaganjima proizašle iz dopune SFDR Uredbe (EU 2019/2088) temeljem odredbi Uredbe o taksonomiji (EU 2020/852).

Objave se tiču financijskih proizvoda koji kao sastavnice imaju održava ulaganja koja doprinose ispunjavanju okolišnih ciljeva definiranih Uredbom o taksonomiji.

Nacrtom RTS-ova se želi:

  • Krajnjim ulagateljima učiniti dostupne usporedive informacije o ulaganjima financijskih proizvoda u održive ekonomske aktivnosti, a kako bi mogli donijeti informirane odluke o ulaganjima te
  • Uspostaviti jedinstveni regulatorni pravilnik o objavama u vezi proizvoda koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike i/ili za cilj imaju održiva ulaganja, a prema odredbama SFDR Uredbe i Uredbe o taksonomiji.

Nacrt RTS-ova sadrži sljedeće prijedloge ESA:

  • Za financijske proizvode prema člancima 5. i 6. Uredbe o taksonomiji
  • Uključivanje objava u predugovornu i periodičku dokumentaciju u kojima će biti prikazani okolišni ciljevi kojima proizvod svojim ulaganjima doprinosi kao i prikaza „kako i u kojoj“ mjeri su pojedinačna ulaganja samog proizvoda u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji
  • U vezi prikaza „kako i u kojoj mjeri“ su ekonomske aktivnosti u koje proizvod ulaže u skladu s odredbama Urede o taksonomiji, Nacrt sadrži dva elementa:
  • 2 grafička prikaza usklađenosti ulaganja s odredbama Uredbe o taksonomiji koji su rezultat primjene specifične metodologije temeljem koje se vrše izračuni usklađenosti
  • Objavu Izjave o usklađenosti izdane od strane vanjskih revizora ili vanjskih ocjenjivača kojima se potvrđuje kako su ekonomske aktivnosti u koje ulaže financijski proizvod održive u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji i detaljnim kriterijima definiranim navedenom Uredbom.
  • Objave u predugovornoj dokumentaciji i objava periodičkih izvještaja
  • RTS sadrži dodatke (tzv. anekse) kojima su izmijenjeni nacrti predložaka predugovorne dokumentacije i periodičkih izvještaja objavljeni u nacrtu SFDR RTS-a iz veljače 2021., tako da će se u vezi proizvoda objavljivati i dodatne informacije kada proizvodi koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike ujedno imaju i održiva ulaganja tj. kada proizvodi imaju održiva ulaganja kao svoj cilj, a prema Uredbi o taksonomiji tj. najnoviji predlošci u odnosu na one objavljene u veljači 2021. sada sadrže dodatne objave u vezi proizvoda koji potpadaju pod proizvode iz članaka 5. i 6. Uredbe o taksonomiji.

Napomena: Za lakše snalaženje sudionika, ESA-e su u Nacrtu pripremile i konsolidirani nacrt RTS-ova predstavljen pod poglavljem br. 5., ali isti nema formu službenog dokumenta.

Status objava o ulaganjima u državne obveznice

U vezi specifičnog statusa državnih obveznica s obzirom da za iste nisu osmišljeni tehnički kriteriji provjere (TSC) kao jedan od kriterija temeljem kojih se procjenjuje održivosti pojedinog ulaganja (za razliku ulaganja povezanih s korporativnim sektorom), grafički prikaz tj. objave informacija o ulaganjima u državne obveznice bit će prikazane na dva načina: jedan prikaz će uključivati u izračun i izloženost državnim obveznicama, a drugi prikaz održivosti proizvoda neće prilikom izračuna uključivati ulaganja u državne obveznice.

Kako bi se ulagatelje zaštitilo od manipulativnog zelenog marketinga (tzv. greenwashing), jedan bi prikaz uključivao sva ulaganja jednog financijskog proizvoda prilikom  izračuna održivosti tog proizvoda, dok bi drugi isključivao državne obveznice iz takve kalkulacije održivosti proizvoda.

Sljedeći koraci

Po primitku Nacrta RTS-ova, Europska komisija ima 3 mjeseca za procjenu istih te donošenje odluke o njihovom usvajanju i to u formatu jedinstvenog regulatornog pravilnika nakon čega slijedi dostava istih EU su-zakonodavcima; Europskom parlamentu i Vijeću na  izražavanje njihovog stajališta.

29.09.2021.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EBA Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju, članka 2. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, članka 3. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i članka 3. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, HANFA se dana 24. rujna 2021. Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje pridržavati odredbi Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

Pročitaj više...

05.07.2021.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 objavljene dana 25. lipnja 2021. u Narodnim novinama br. NN 70/2021

Opseg primjene Zakona provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008

Pročitaj više...

18.06.2021.

EIOPA - objava službenih prijevoda Smjernica o nadzornom izvješćivanju o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

EIOPA je 04. lipnja 2021. objavila prijevode Smjernice o nadzornom izvješćivanju o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) na službenim jezicima EU-a (dalje: Smjernice). U roku od dva mjeseca od dana objave Smjernica, odnosno do 04. kolovoza 2021., sva nacionalna nadležna tijela su dužna obavijestiti EIOPA-u o statusu usklađenosti sa Smjernicama. 

Pročitaj više...

Ostale obavijesti