Trgovanje udjelima investicijskih fondova

Trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u RH na teritoriju druge države članice

Udjelima UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj može se trgovati u drugim državama članicama u skladu s postupkom obavješćivanja prema Uredbi Komisije (EU) br. 584/2010 i člancima 150. do 154. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s ​​javnom ponudom (dalje: Zakon).

Društvo za upravljanje UCITS fondom dostavlja u pisanom obliku Hanfi obavijest o namjeri početka trgovanja te sljedeće priloge:

  1. važeći prospekt i pravila UCITS fonda te posljednje revidirane godišnje izvještaje i, prema potrebi, polugodišnje izvještaje, uz njihove prijevode na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države domaćina, jezik odobren od strane nadležnog tijela države domaćina, ili jezik uobičajen u sferi međunarodnih financija (engleski),
  2. ključne podatke za ulagatelje, s prijevodom na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države domaćina ili jezik odobren od strane nadležnog tijela države domaćina.

Ovaj obrazac obavijesti o namjeri početka trgovanja koristi se samo za potrebe trgovanja udjelima UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj i treba biti dostavljen na engleskom jeziku.

Hanfa će u roku od 10 radnih dana od zaprimanja potpune i uredne obavijesti tu obavijest sa svim njenim prilozima te potvrdom iz Priloga II Uredbe Komisije (EU) br. 584/2010 proslijediti nadležnom tijelu države domaćina i o tome obavijestiti društvo za upravljanje. Društvo za upravljanje može započeti s trgovanjem udjela UCITS fonda u državi domaćinu nakon što zaprimi navedenu obavijest Hanfa-e. Obavijest se društvu za upravljanje dostavlja u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte koju je navelo društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje mora izravno obavijestiti nadležno tijelo države domaćina o svim promjenama gore navedenih dokumenata te navesti gdje su dostupni u elektroničkom obliku (primjerice na internetskoj stranici društva).

Ako društvo za upravljanje namjerava promijeniti postojeći način trgovanja udjelima UCITS fonda u državi domaćinu, odnosno postojeće klase udjela UCITS fonda koji su predmet trgovanja u državi domaćinu, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Hanfa-u i nadležno tijelo države domaćina.

Obustava izdavanja i otkupa udjela UCITS fondova regulirana je člancima 177. i 178. Zakona.

Prije početka obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je obustavu izdavanja i otkupa udjela bez odgode prijaviti Hanfa-i i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda. Društvo za upravljanje dužno je svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama društva za upravljanje za cijelo vrijeme trajanja obustave.

Povratak na vrh

Trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u EU na teritoriju Republike Hrvatske

Informacije o trgovanju udjelima UCITS fondova osnovanih u EU na teritoriju Republike Hrvatske dostupne su na engleskom jeziku i možete ih pronaći ovdje.

Povratak na vrh