Tehničke upute i obrasci

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za upravljanje fondovima: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD te za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za depozitare
 3. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD
 4. Uputa za popunjavanje web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF, DMF
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za depozitare
 6. Uputa za sastavljanje mjesečnog statističkog izvješća investicijskog fonda - IFON, primjenjuje se od 1. svibnja 2018.
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima u elektroničkom obliku
 8. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fondova u elektroničkom obliku
 9. UCITS - Uputa za notifikaciju [eng]
 10. UCITS - Obrazac za notifikaciju
 11. Obrasci iz Priloga 1. i 2. Pravilinika o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova
 12. Upitnik za kandidata za člana uprave društva za upravljanje UCITS fondovima

Povratak na vrh

Alternativni investicijski fondovi

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za upravljanje fondovima: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD te za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za depozitare
 3. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD
 4. Uputa za popunjavanje web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF, DMF
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za depozitare
 6. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje alternativnim fondovima u elektroničkom obliku
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda u elektroničkom obliku
 8. Obrazac iz Priloga 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
 9. Upitnik za kandidata za člana uprave UAIF-a

Povratak na vrh