Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Pranje novca i financiranje terorizma ozbiljne su prijetnje sigurnosti i cjelovitosti financijskog sustava. Borba protiv navedenih pojava je kompleksna i izazovna te stoga iziskuje nacionalnu i međunarodnu suradnju pri podizanju svijesti, otkrivanju i sprječavanju postupaka pranja novca i financiranja terorizma.

O pranju novca i financiranju terorizma

Pranje novca podrazumijeva izvršavanje radnji kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine za koju postoji sumnja da je pribavljena na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, uključujući:

 • zamjenu ili bilo kakav drugi prijenos novca ili druge takve imovine,
 • prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi s novcem ili drugom takvom imovinom,
 • stjecanje, posjedovanje ili uporaba novca ili druge takve imovine.

Financiranje terorizma je osiguravanje ili prikupljanje sredstava, odnosno pokušaj osiguravanja ili prikupljanja sredstava, zakonitih ili nezakonitih, na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom da se upotrijebe ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u cijelosti ili dijelom, za počinjenje terorističkoga kaznenog djela, od strane terorista ili terorističke organizacije. Za razliku od pranja novca, kojemu uvijek prethodni neka nezakonita radnja, terorizam može biti financiran iz prihoda legalnih aktivnosti što dodatno otežava otkrivanje.

Povratak na vrh

FATF

Financial Action Task Force (dalje: FATF) je međunarodno tijelo osnovano 1989. s ciljem postavljanja standarda i promicanja učinkovite implementacije zakonskih, regulatornih i operativnih mjera za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i drugih srodnih prijetnji integritetu međunarodnog financijskog sustava.

FATF je objavio preporuke za borbu protiv sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma te financiranja proliferacije oružja za masovno uništenje koje su priznate kao međunarodne norme

FATF također redovno objavljuje listu zemalja koje su u nedovoljnoj mjeri implementirale mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Povratak na vrh

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

Rizik pranja novca ili financiranja terorizma je rizik da će stranka zloupotrijebiti financijski sustav za pranja novca ili financiranje terorizma.

Suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj organizirano je u okviru sustava u kojem su zakonski definirane uloge svih sudionika te njihova suradnja.

Sustav se sastoji od sljedećih institucija:

 • tijela prevencije – obveznici provedbe Zakona,
 • tijela nadzora – Hanfa, HNB, Financijski inspektorat, Porezna uprava,
 • tijela kaznenog progona – policija, državno odvjetništvo…
 • pravosuđe – sudstvo,
 • Ured za sprječavanje pranja novca

Povratak na vrh

Uloga Hanfe

Sukladno zakonskoj regulativi, Hanfa je ovlaštena u okviru svoje djelatnosti provoditi nadzor poslovanja subjekata nadzora u dijelu implementacije odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Osim toga, Hanfa:

 • surađuje s drugim domaćim i međunarodnim tijelima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
 • organizira edukaciju za institucije koje nadzire,
 • donosi smjernice za provedbu propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te
 • obavlja druge poslove u svezi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sukladno Zakonu o SPNFT

Povratak na vrh

Regulativa

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Povratak na vrh

Pravilnici i Mišljenja

Povratak na vrh

Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Povratak na vrh

Međunarodne mjere ograničavanja

Povratak na vrh

Dokumenti Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela

Smjernice Europskih nadzornih tijela

 1. Hanfa se 29. listopada 2021. očitovala da se u cijelosti pridržava odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Povratak na vrh