Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ( NN br. 44/16 , 126/19 i 110/21)

 

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje o ulaganju imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova
 2. Mišljenje o primjeni odredbe članka 63. stavka 3. i članka 200. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
 3. Posrednici u osiguranju kao distributeri udjela u investicijskim fondovima
 4. 28. 05. 2021. ESMA updates its Opinion on reporting information under the AIFMD (europa.eu)

Povratak na vrh

Pravilnici

 1. Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN, br. 16/19)
 2. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (NN, br. 128/17)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN, br. 105/17)
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 105/17)
 5. Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima (NN, br. 47/17)
 6. Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 47/17)
 7. Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 41/17)
 8. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (NN, br. 41/17)
 9. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (NN, br. 41/17)

 10. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN br. 136/20)

 11. Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova (NN, br. 41/17)
 12. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 41/17)
 13. Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda (NN, br. 41/17)
 14. Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima (NN br. 136/20)

 15. Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 3/17 i 41/17)
 16. Pravilnik o udjelima UCITS fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 3/17 i 41/17)
 17. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN, br. 110/16)
 18. Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici (NN, br. 108/16)
 19. Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 108/16 i 41/17)
 20. Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima (NN, br. 108/16)
 21. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (NN, br. 102/2016)
 22. Pravilnik o naknadama i troškovima koje naplaćuje društvo za upravljanje (NN 79/2022)

 23. Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje UCITS fondovima (NN 132/2022)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice o primjeni načela razmjernosti u odnosu na politiku primitaka društava za upravljanje investicijskim fondovima i izuzeću za male primitke
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 3. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (NN, br. 12/18)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi uredbe (EU) br 2017/1131 o novčanim fondovima

 1. Zakon o provedbi uredbe (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima (NN br. 118/2018)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

Pravilnici

 1. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014 (NN br. 132/2020)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

 1. Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 4. Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice (Tekst značajan za EGP)
 5. Uredba Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi oblika i sadržaja standardne obavijesti i potvrde UCITS-a, korištenja elektroničke komunikacije između nadležnih tijela za potrebe obavješćivanja i postupaka izravnog nadzora i istražnih radnji i razmjene informacija između nadležnih tijela (Tekst značajan za EGP)

Uredba o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1904 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (Tekst značajan za EGP)
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 оd 3. srpnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka (Tekst značajan za EGP)
 5. Komunikacija Komisije – Smjernice o primjeni Uredbi (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP. )
 6. Direktiva (EU) 2021/2261 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ( 1 )

 7. Uredba (EU) 2021/2259 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili prodaju takve udjele ( 1 )

 8. Deligirana uredba Komisije (EU) 2022/975 оd 17. ožujka 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana utvrđenog u članku 14. stavku 2. te uredbe i izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2268 u pogledu datuma početka primjene te uredbe objavljena 24.06.2022.

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Smjernice

 1. Smjernice o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 28. Uredbe o novčanim fondovima
 2. Smjernice o politici nagrađivanja u skladu s Direktivom o subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)
 3. Smjernice o investicijskim fondovima čijim se dionicama trguje na burzi (ETF-ovima) i drugim pitanjima u vezi s UCITS fondovima
 4. Smjernice o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti za određene vrste strukturiranih UCITS fondova
 5. Guidelines on repo arrangements for UCITS funds
 6. CESR Guidelines - Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) for structured UCITS
 7. CESR Guidelines - Transition from the Simplified Prospectus to the Key Investor Information document
 8. CESR Guidelines - CESR’s guide to clear language and layout for the Key Investor Information document
 9. CESR Guidelines - CESR’s template for the Key Investor Information document
 10. Smjernice CESR-a o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti i rizika druge ugovorne strane za UCITS-e
 11. CESR Guidelines - CESR's guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document
 12. CESR Guidelines - CESR's guidelines on a common definition of European Money Market Funds
 13. Smjernice CESR-a o načelima upravljanja rizicima za UCITS
 14. Smjernice CESR-a o prihvatljivoj imovini za ulaganje UCITS-a
 15. CESR Guidelines - CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS, The classification of hedge fund indices as financial indices
 16. Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA)
 17. Smjernice o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA)
 18. Smjernice o izvješćivanju nadležnih tijela-čl.37. Uredba o novčanim fondovima Hanfa se obvezala u potpunosti primjenjivati s 27.08.2020.
 19. Smjernice o testiranju otpornosti likvidnosti na stres kod UCITS-a i AIF-ova Hanfa se obvezala u potpunosti primjenjivati s 30.09.2020.
 20. ESMA smjernice o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku  - Hanfa je 14. srpnja 2021. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica.

 21. Smjernice o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima - Hanfa se 23. srpnja 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 22. ESMA Smjernice o promidžbenim sadržajima u skladu s Uredbom o prekograničnoj distribuciji fondova - Hanfa se 23. rujna 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica
 23. Smjernice (ažurirane 2021. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA34-49-446) - Hanfa se 22. srpnja 2022. očitovala ESMA-i da će se u cijelosti pridržavati odredbi navedenih Smjernica.

Pitanja i odgovori

 1. Questions and Answers - Application of the UCITS Directive
 2. Q&As On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics  objavljeni 06.11.2020
 3. Ažurirani MIFID/MIFIR Q&As u vezi s prikazivanjem informacija o naknadama i troškovima _ prosinac 2020.
 4. ESMA ažurirani Q&A UCITS i Q&A AIFMD  30.03.2021.
 5. ESMA MiFID II i MiFIR Q&A u vezi s temama zaštite ulagatelja  ažurirani 29.03.2021.
 6. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 7. ESMA Q&A ažurirani 08.07.2021.
 8. ESMA ažurirani Q&A 17.12.2021.
 9. Q&A u vezi primjene UCITS direktive ažurirani 20.05.2022.
 10. Q&A – ažurirano 03.02.2023.

Mišljenja

 1. Opinion on asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs
 2. Opinion on share classes of UCITS
 3. Opinion on impact of EMIR on UCITS Directive
 4. Opinion on Article 50(2)(a) of the UCITS Directive

Ostali dokumenti

 1. Statement - Supervisory work on potential closet index tracking
 2. ESMA je 12.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i dokument Annual report on Penalties and measures imposed under the UCITS Directive in 2018 _12 2019.
 3. ESMA je objavila ažurirane instrukcije vezano uz izvještavanje prema MMF Uredbi.
 4. ESMA je objavila dokument Nadzorni izvještaj (supervisory briefing) vezano uz nadzorne postupke nacionalnih nadzornih tijela u odnosu na troškove koje neopravdano naplaćuju upravitelji UCITS i AIF fondova.

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu i internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh

Dokumenti Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela

 1. Q&A vezano za PRIIPs KID ažurirano 4. travnja 2019
 2. Zajednička izjava europskih nadležnih tijela po pitanju scenarija uspješnosti, 8. veljače 2019.
 3. Hanfa se 29. listopada 2021. očitovala da se u cijelosti pridržava odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu i internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh