Alternativni investicijski fondovi

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima – neslužbeni pročišćeni tekst (NN 21/18, 126/19, 110/21)

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje o primjeni odredbe članka 64. stavka 3. i članka 216. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
 2. Mišljenje u vezi s ulaganjem imovine obveznih i dobrovoljnih  mirovinskih fondova u udjele/dionice alternativnih investicijskih fondova izvan Republike Hrvatske
 3. Posrednici u osiguranju kao distributeri udjela u investicijskim fondovima
 4. Mišljenje o primjeni članka 228. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Povratak na vrh

Pravilnici

 1. Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u (NN, br. 16/19)
 2. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (NN, br. 114/2018) - primjenjuje se od 27.12.2018.
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN, br. 16/19) - prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine. 
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 13/19) - prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine.
 5. Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 13/19)
 6. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a (NN br. 136/20)

 7. Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a - (NN, br. 26/2019)
 8. Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 25/2019
 9. Pravilnik o udjelima AIF-a (NN. br. 26/19)
 10. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a (NN, br. 25/2019)
 11. Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om - (NN, br. 26/2019)
 12. Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 25/2019)
 13. Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (NN br. 136/20)

 14. Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a (NN br. 20/2019)
 15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova (NN br. 20/2019)
 16. Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om (NN 26/2022)
 17. Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova (NN, br. 28/2019)
 18. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu (NN, br. 25/2019)
 19. Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom ( NN 79/2022)
 20. Pravilnik o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u (NN, br. 100/2022)
 21. Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN 132/2022)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice o primjeni načela razmjernosti u odnosu na politiku primitaka društava za upravljanje investicijskim fondovima i izuzeću za male primitke
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 3. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (NN, br. 12/18)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

Povratak na vrh

Zakon o provedbi uredbe (EU) br 2017/1131 o novčanim fondovima

 1. Zakon o provedbi uredbe (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima (NN br. 118/2018)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (PRIIP-ovi)

Pravilnici

 1. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014 (NN br. 132/2020)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

 1. Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Tekst značajan za EGP)
 2. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba (EU) 2015/760 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP)
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014 оd 17. prosinca 2013. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (Tekst značajan za EGP)
 5. Uredba (EU) BR. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (Tekst značajan za EGP)
 6. Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (Tekst značajan za EGP)
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (Tekst značajan za EGP)
 8. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća
 9. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

 1. Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1904 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br.1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (Tekst značajan za EGP)
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 оd 3. srpnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka (Tekst značajan za EGP)
 5. Komunikacija Komisije – Smjernice o primjeni Uredbi (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP.)

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Smjernice

 1. Smjernice o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 28. Uredbe o novčanim fondovima
 2. Smjernice o politici nagrađivanja u skladu s Direktivom o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD)
 3. Smjernice o glavnim pojmovima AIFMD-a (Alternative Investment Fund Managers Directive/Direktive o upraviteljima alternativnim investicijskim fondovima)
 4. Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA)
 5. Smjernice o izvješćivanju nadležnih tijela-čl.37. Uredba o novčanim fondovima Hanfa se obvezala u potpunosti primjenjivati s 27.08.2020.
 6. Smjernice o testiranju otpornosti likvidnosti na stres kod UCITS-a i AIF-ova Hanfa se obvezala u potpunosti primjenjivati s 30.09.2020.
 7. ESMA smjernice o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku  - Hanfa je 14. srpnja 2021. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica.

 8. Smjernice o članku 25. Direktive 2011/61/EU - Hanfa se 23. srpnja 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 9. ESMA Smjernice o promidžbenim sadržajima u skladu s Uredbom o prekograničnoj distribuciji fondova - Hanfa se 23. rujna 2021. očitovala ESMA-i da se u cijelosti pridržava odredbi navedenih Smjernica

Pitanja i odgovori

 1. Questions and Answers on the Application on the AIFMD
 2. Questions and Answers on the Application of the EuSEF and EuVECA Regulations
 3. ESMA je 04.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i ažuriranu listu Q&A relating to application of AIFMD 12 2019 

 4. ESMA je 10.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i  dokument Final Report Draft  RTS under Article 25 of the ELTIF Regulation 12 2019
 5. ESMA ažurirani Q&A UCITS i Q&A AIFMD  30.03.2021.
 6. ESMA MiFID II i MiFIR Q&A u vezi s temama zaštite ulagatelja  ažurirani 29.03.2021.
 7. ESMA Q&A ažurirani 28. 05. 2021.
 8. ESMA Q&A ažurirani 08.07.2021.
 9. ESMA ažurirani  Q&A  17.12.2021.
 10. Q&A u vezi primjene AIFMD ažurirani 20.05.2022.
 11. Q&A – ažurirano 16.12.2022.

Mišljenja

 1. Opinion on asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs
 2. Opinion on key principles for a European framework on loan origination by funds
 3. Opinion on draft regulatory technical standards on types of AIFMs under Article 4(4) of Directive 2011/61/EU

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu i internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh

Dokumenti Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela

 1. Q&A vezano za PRIIPs KID ažurirano 4. travnja 2019.
 2. Zajednička izjava europskih nadležnih tijela po pitanju scenarija uspješnosti, 8. veljače 2019.
 3. Hanfa se 29. listopada 2021. očitovala da se u cijelosti pridržava odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA i Zajednički odbor europskih nadzornih tijela dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu i internetskoj stranici Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela https://esas-joint-committee.europa.eu/

Povratak na vrh