Investicijski fondovi

Poslovanje investicijskih fondova, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe, u tom području, uređeno je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

U okviru svoje nadležnosti, Hanfa provodi nadzor nad društvima za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i društvima za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi, koja nude udjele investicijskih fondova kojima upravljaju na području Republike Hrvatske te ostalim subjektima. Hanfa je nadležna i za nadzor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Umirovljeničkog fonda.

Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuju se uvjeti za osnivanje i rad UCITS fondova i društava za upravljanje UCITS fondovima te se uređuje način izdavanja i otkupa udjela UCITS fondova, trgovanje udjelima UCITS fondova, delegiranje poslova na treće osobe te nadzor nad radom i poslovanjem UCITS fondova, društava za upravljanje UCITS fondovima, depozitara i osoba koje nude udjele u UCITS fondovima.

Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima propisuju se uvjeti za osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova (AIF-a) i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF-a), te se uređuje način izdavanja i otkupa udjela AIF-a, trgovanje udjelima AIF-a, delegiranje poslova na treće osobe te nadzor nad radom i poslovanjem UAIF-a, AIF-a, depozitara i osoba koje nude udjele u AIF-ima.

UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji osniva društvo za upravljanje UCITS fondovima te, poštujući načela razdiobe rizika, ulaže zajedničku imovinu ulagatelja, prikupljenu javnom ponudom udjela u UCITS fondu, u likvidnu financijsku imovinu u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u UCITS fondu se na zahtjev ulagatelja otkupljuju iz imovine toga fonda.

Alternativni investicijski fond (AIF) je investicijski fond koji osniva društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF), sa svrhom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine, u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima te unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoreni i zatvoreni.

Na ovim stranicama nalazi se popis društva za upravljanje UCITS fondovima i popis UAIF-ova s djelatnostima za koje im je Hanfa izdala odobrenje za rad i svih ostalih društava za upravljanje koja pružaju svoje usluge ili obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske, kao i popis UCITS fondova i popis AIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za osnivanje te ostalih UCITS fondova i AIF-ova koji su u ponudi u Republici Hrvatskoj.

Trgovanje udjelima UCITS fondova, odnosno alternativnih investicijskih fondova obuhvaća sve usluge, odnosno aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela UCITS fondova, odnosno alternativnih investicijskih fondova od društva za upravljanje do ulagatelja. Trgovanje udjelima uključuje i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela UCITS fondova, odnosno alternativnih investicijskih fondova. Na ovim stranicama objavljene su obavijesti o zakonskim i podzakonskim propisima i drugim informacijama kojima se regulira trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u državama članicama i alternativnih investicijskih fondova osnovanih u državama članicama i trećim državama na području Republike Hrvatske.

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je otvoreni investicijski fond, koji je osnovala Vlada Republike Hrvatske s ciljem da imovina Fonda bude podijeljena na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Fond HB osnovan je i posluje po Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Umirovljenički fond posluje po Zakonu o Umirovljeničkom fondu i osnovan je u svrhu obeštećenja korisnika mirovina. Umirovljenički fond prestao je postojati danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu. Nadzor nad poslovanjem Društva za upravljanje Fondom u dijelu koji se odnosi na obveze koje za Društvo za upravljanje Fondom proizlaze iz Zakona o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu obavljat će Hanfa.