DLT pilot režim

Dana 2. lipnja 2022., UREDBA (EU) 2022/858 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP; dalje: DLTR) objavljena je u Službenom listu Europske unije.

Dana 23. ožujka 2023 počinje primjena DLTR-a. DLT PILOT REŽIM će trajati do 6 godina (3 godine plus mogućnost produljenja za maksimalno dodatno tri godine).

DLT PILOT REŽIM je dio Paketa digitalnih financija koji je uvela Europska komisija u 2020. s ciljem omogućavanja i podržavanja potencijala digitalnih financija u kontekstu inovacija, tržišnog natjecanja, a uz isto vrijeme ublažavanja (držanja pod kontrolom) povezanih mogućih rizika (predmetni režim uključuje i Uredbe DORA i MICA)

Ovaj privremeni režim koji omogućuje takozvanu „tokenizaciju“ odnosno „digitalni prikaz“ financijskih instrumenata u okviru distribuiranih zapisa, odnosno izdavanje tradicionalnih kategorija imovine u tokeniziranom obliku radi omogućivanja njihova izdavanja, pohrane i prijenosa u okviru distribuiranog zapisa. Cilj privremenog režima je da se omogući testiranje potencijala korištenja ove nove tehnologije kod financijskih infrastruktura, te otvaranje prilika za povećanje učinkovitosti procesa trgovanja i procesa poslije trgovanja, u kontroliranom okruženju.

Ciljevi DLT PILOT REŽIMA:

 • praćenje razvoja kriptoimovine koja se smatra financijskim instrumentima i DLT tržišne infrastrukture,
 • uz istodobno zadržavanje visoke razine zaštite ulagatelja, integriteta tržišta, financijske stabilnosti i transparentnosti te,
 • izbjegavanje regulatorne arbitraže i regulatornih nedostataka.

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala iz 2022. (posebice čl. 684.a) Hanfa je imenovana kao nadležno tijelo za provedbu DLTR.

DLT PILOT OKVIR

DLT PILOT REŽIM – pravni okvir za trgovanje i namiru transakcijama kriptoimovinom koja je kvalificirana kao financijski instrument  u okviru Direktive 2014/65/EU (MIFID II). Za razliku od DLT PILOT REŽIMA, MICA regulira ostalu kriptoimovinu koja nije kvalificirana kao financijski instrument (primjerice, token vezan uz imovinu, token elektroničkog novca, korisnički token)

DLT PILOT REŽIM uspostavlja pravila u vezi s:

 • odobrenjem za upravljanjem DLT tržišnom infrastrukturom (DLT TI),
 • ograničenjima u vezi s DLT financijskim instrumentima koji mogu biti uvršteni za trgovanje i namireni na DLT-u,
 • suradnjom između DLT tržišnih upravitelja, nadležnih tijela i ESMA-e.

Kakve DLT tržišne infrastrukture mogu koristiti ovaj privremeni režim:

 • investicijska društva i operateri mjesta trgovanja mogu podnijeti zahtjev za upravljanjem DLT multilateralnom trgovinskom platformom (DLT MTF),
 • središnji depozitoriji vrijednosnih papira mogu podnijeti zahtjev za upravljanjem DLT sustavom za namiru vrijednosnih papira (DLT SS),
 • subjekti navedeni u prethodne dvije točke mogu podnijeti zahtjev za kombiniranim DLT trgovinskim i sustavom namire (DLT TSS),
 • subjekt koji nema odobrenje za rad na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014 (CSDR) ili MiFID-a II mogao bi podnijeti zahtjev za izdavanje tog odobrenja na temelju te uredbe ili direktive (ili oboje), pri čemu ne mora zadovoljavati uvjete iz ova dva pripisa za koje DLTR predviđa korištenje izuzetaka, te istodobno, za posebno odobrenje na temelju DLTR.

Ograničenja u pogledu financijskih instrumenata uvrštenih za trgovanje ili evidentiranih u tržišnoj infrastrukturi

Financijski instrumenti DLT uvrštavaju se za trgovanje na tržišnoj infrastrukturi DLT ili se u njoj evidentiraju samo ako su u trenutku uvrštenja za trgovanje ili u trenutku evidentiranja u okviru distribuiranog zapisa ti financijski instrumenti DLT:

(a) dionice izdavatelja čija je tržišna kapitalizacija ili okvirna tržišna kapitalizacija manja od 500 milijuna EUR;

(b) obveznice, drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući potvrdu o takvim deponiranim vrijednosnim papirima, ili instrumenti tržišta novca čija je veličina izdanja manja od jedne milijarde EUR, izuzev onih u koje je ugrađena izvedenica ili koji imaju strukturu koja klijentima otežava razumijevanje povezanog rizika; ili

(c) udjeli u subjektima za zajednička ulaganja obuhvaćeni člankom 25. stavkom 4. točkom (a) podtočkom iv. Direktive 2014/65/EU (UCITS) čija je tržišna vrijednost imovine kojom se upravlja manja od 500 milijuna EUR

Ukupna tržišna vrijednost svih financijskih instrumenata DLT koji su uvršteni za trgovanje u tržišnoj infrastrukturi DLT ili su evidentirani u tržišnoj infrastrukturi DLT ne smije premašiti 6 milijardi EUR u trenutku uvrštenja za trgovanje ili početnog evidentiranja novog financijskog instrumenta DLT. Ako bi uvrštenje za trgovanje ili početno evidentiranje novog financijskog instrumenta DLT dovelo do toga da ukupna tržišna vrijednost dosegne šest milijardi EUR, tržišna infrastruktura DLT ne smije taj financijski instrument DLT uvrstiti za trgovanje niti ga evidentirati.

Ako ukupna tržišna vrijednost svih financijskih instrumenata DLT koji su uvršteni za trgovanje u tržišnoj infrastrukturi DLT ili su evidentirani u tržišnoj infrastrukturi DLT dosegne 9 milijardi EUR, operater tržišne infrastrukture DLT aktivira prijelaznu strategiju.

Operater tržišne infrastrukture DLT svojem nadležnom tijelu podnosi mjesečna izvješća u kojima dokazuje da svi financijski instrumenti DLT uvršteni za trgovanje ili evidentirani u tržišnoj infrastrukturi DLT ne premašuju propisane pragove.

Nadležno tijelo može odrediti niži prag.

DLT TRŽIŠNA INFRASTRUKTURA

Operater DLT tržišne infrastrukture mora biti usklađen za regulativom primjenjivom na ekvivalentnu tradicionalnu tržišnu infrastrukturu (Uredba (EU) br. 909/2014 (CSDR) za DLT SS i MIFID II/MIFIR za DLT MTF), ovisno o zatraženim izuzećima.

DLT TSS (koji do sada nije bio predviđen kao mogućnost u tradicionalnoj regulativi) podložan je pravilima primjenjivim kako za DLT MTF tako i za DČT SS, zajedno s manjim iznimkama – mogu birati autorizaciju kao investicijsko društvo ili upravitelj mjesta trgovanja po MIFID II, ili kao CSD u okviru CSDR-a, pri čemu DLTR propisuje dodatne uvjete koje moraju zadovoljiti (primjerice, koje odredbe CSDR-a mora zadovoljiti investicijsko društvo, a koje uvjete iz MIFID-a II treba zadovoljiti CSD).

Operateri DLT tržišne infrastrukture u tijeku svog licenciranja moraju dokazati da ispunjavaju dodatne specifične zahtjeve koji za cilj imaju smanjenje rizika povezanih s korištenjem DLT-a iz članka 7. DLTR:

 • jasni i detaljni poslovni planovi koji opisuju način pružanja usluga, ključno osoblje, tehničke aspekte i upotrebu tehnologije distribuiranog zapisa,
 • pravila rada,
 • pravna pravila kojima se definiraju prava, obveze, dužnosti i odgovornosti operatera tržišne infrastrukture DLT te članova, sudionika, izdavatelja i klijenata koji upotrebljavaju tržišnu infrastrukturu DLT, određuje mjerodavno pravo, mehanizmi rješavanja sporova, mjere zaštite u slučaju nesolventnosti,
 • pravila o funkcioniranju DLT-a, o pristupu distribuiranom zapisu, o sudjelovanju validirajućih čvorova, rješavanju mogućih sukoba interesa, upravljanju rizicima,
 • obveze informiranja klijenata na svojim internetskim stranicama o pružanju usluga i aktivnosti i o vrsti tehnologije distribuiranog zapisa,
 • IT i kibernetički aranžmani razmjerni prirodi, veličini i složenosti poslovanja kojima se osigurava kontinuirana transparentnost, kontinuitet, dostupnost, pouzdanost i sigurnost usluga i aktivnosti,
 • odgovarajući mehanizmi zaštite imovine članova, sudionika, izdavatelja ili klijenata,
 • upravljanje operativnim rizicima,
 • odgovornost za gubitke vrijednosti izgubljene imovine,
 • aranžmani za zaštitu ulagatelja (postupci za rješavanje pritužbi klijenta, naknadu štete ili pravnu zaštitu u slučaju gubitka za ulagatelja,
 • prijelazna strategija (jasna i detaljna strategija za smanjenje aktivnosti, izlazak iz DLT infrastrukture, prestanak poslovanja),
 • mogućnost da nadležno tijelo može na pojedinačnoj osnovi odlučiti zatražiti od operatera tržišne infrastrukture DLT dodatne bonitetne zaštitne mjere u obliku regulatornog kapitala ili police osiguranja.

Operateri DLT tržišne infrastrukture moraju dokazati da su zatražena izuzeća proporcionalna i opravdana zbog korištenja DLT-a.

Operateri DLT tržišne infrastrukture moraju poštovati uvjete na temelju kojih su odobrena izuzeća i sve kompenzacijske mjere koje je nacionalno nadležno tijelo naložilo.

IZUZEĆA

Neka od najbitnijih izuzeća koje može zatražiti  operater DLT tržišne infrastrukture:

 • izuzeće od pravila posredništva (regulirani financijski subjekt kao posrednik između DLT tržišne infrastrukture i klijenta) što uključuje i mogućnost nuđenja direktnog pristupa fizičkim osobama koje bi trgovale za svoj račun kao sudionici DLT tržišne infrastrukture pod uvjetima iz članka 4. DLTR (pod uvjetom da su uspostavljene odgovarajuće zaštitne mjere u pogledu zaštite ulagatelja, da takvi mali ulagatelji ispunjavaju određene uvjete te da takav operater poštuje sve moguće dodatne mjere za zaštitu ulagatelja koje odredi nadležno tijelo),
 • izuzeća od zahtjeva za izvješćivanje o transakcijama na temelju čl. 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 (MIFIR), pod uvjetom da MTP DLT ispunjava određene uvjete iz DLTR,
 • izuzeća od početnog evidentiranja i namire DLT financijskim instrumentima preko CSD-a pod uvjetima iz članka 5. DLTR,
 • izuzeća od discipline namire, pod uvjetom iz članka 5. stavka 3. DLTR (operater DLT tržišne infrastrukture omogućava jasnu, točnu i pravovremenu potvrdu pojedinosti transakcija financijskih instrumenata DLT, uključujući sva plaćanja izvršena u vezi s financijskim instrumentima DLT, kao i oslobađanje svih kolaterala u vezi s tim instrumentima ili traženje kolaterala u vezi s financijskim instrumentima i sprečava neuspjele namire ili rješava neuspjele namire ako ih nije moguće spriječiti),
 • izuzeća od CSDR zahtjeva o konačnosti namire, pod uvjetom iz članka 5. stavka 7. DLTR (transakcije se namiruju gotovo u stvarnom vremenu ili u istome danu, a u svakom slučaju najkasnije drugi radni dan nakon zaključenja trgovanja, objavljena pravila o namiri, ublaženi relevantni rizici),
 • izuzeća od pravila u vezi sa namirom u novcu (namira u novcu središnje banke) što uključuje mogućnost korištenja inovativnih rješenja (iz članka 5. stavka 8. DLTR-a, primjerice upotrebom „tokena e-novca” u smislu MICA-e) u okviru namire pod uvjetom da taj CSD namiruje na temelju isporuke po plaćanju (DvP principu).

ODOBRENJE ZA UPRAVLJANJE DLT TRŽIŠNOM INFRASTRUKTUROM

 • Posebno odobrenje za upravljanje DLT tržišnom infrastrukturom je temeljeno na/ili se daje povrh odobrenja za obavljanje investicijskih usluga/upravitelja mjesta trgovanja ili CSD-a;
 • Osobe koje još nisu licencirane za obavljanje investicijskih usluga/upravitelja mjesta trgovanja ili CSD-a mogu zatražiti posebno odobrenje za upravljanje DLT tržišnom infrastrukturom ako zatraže u isto vrijeme odobrenje u okviru MIFID II ili CSDR-a;
 • Nadležna nacionalna tijela (a za hrvatske subjekte nadzora to je Hanfa) su nadležna za izdavanje posebnog odobrenja uključujući i odobravanje izuzeća, te definiranje uvjeta i kompenzacijskih mjera koje podnositelji zahtjeva moraju primjenjivati;
 • Hanfa može odbiti izdati posebno odobrenje za upravljanje ako postoje značajni rizici za zaštitu ulagatelja, integritet tržišta i financijsku sigurnost ili postoji rizik zaobilaženje postojećih zahtjeva;
 • U roku od 30 radnih dana Hanfa je obvezna provjeriti kompletnost zahtjeva (može produžiti rok tražeći dodatne informacije);
 • U roku 90 radnih dana od zaprimanja potpunog zahtjeva Hanfa je dužna izdati ili odbiti izdavanje odobrenja (rok se može produžiti ta 6 mjeseci kod odobrenja CSD-a u okviru CSDR-a ako je je licenciranje CSD-a zatraženo istovremeno);
 • Odobrenje za upravljanje/izuzeća se izdaju samo na vremenski ograničeno razdoblje – maksimalno do 6 godina i važeća su u EU samo za vrijeme trajanja DLT PILOT REŽIMA;
 • Posebna odobrenja za upravljanje i povezana izuzeća Hanfa može ukinuti (nadležna nacionalna tijela mogu ih povući).

KONAČNI IZVJEŠTAJ O SMJERNICAMA

U prosincu 2022. Esma je objavila Final Report Guidelines on standard forms, formats and templates to apply for permission to operate a DLT Market Infrastructure.

Uskoro se očekuje objavljivanje Smjernica na hrvatskom jeziku te će pravovremeno sadržaj internetske stranice Hanfe s time u vezi biti ažurirana.

Predmetne smjernice u Konačnom izvještaju uređuju obrasce i njihov sadržaj koji se koristi za podnošenje informacija Hanfi u okviru zahtjeva za dobivanje posebnog odobrenja za upravljanje DLT tržišnom infrastrukturom.