Drugi i treći stup mirovinskog osiguranja i isplata mirovina

Pregled mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj - veljača 2019. - prezentacija

Ususret prelasku neto vrijednosti od sto milijardi kuna (99,7 milijardi kuna – 29.01.2019.) imovine obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj - veljača 2019. - prezentacija

Mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe u ovom dijelu, uređeni su  Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakonom o mirovinskom osiguranju, Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i pripadajućim podzakonskim aktima.

Mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje čine drugi i treći stup. Drugi stup provodi se preko obveznih mirovinskih fondova i obvezan je za sve zaposlenike, dok treći stup predstavlja dobrovoljno mirovinsko osiguranje, a provodi se individualnom štednjom u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji mogu biti otvoreni i zatvoreni. U otvoreni mirovinski fond mogu se učlaniti sve fizičke osobe koje imaju interes za učlanjenje u otvoreni mirovinski fond, dok zatvoreni mirovinski fondovi prihvaćaju zahtjeve za članstvo od fizičkih osoba koje su zaposlene kod poslodavca, članovi sindikata ili su članovi udruga samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.

Isplatu mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje članova obveznog mirovinskog fonda obavljaju mirovinska osiguravajuća društva, no član fonda se po ostvarivanju prava na mirovinu može opredijeliti i za ostvarivanje prava na mirovinu iz I. stupa – u tom slučaju sredstva člana se prenose u državni proračun, a isplatu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Isplatu mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje člana dobrovoljnog mirovinskog fonda obavljaju mirovinska osiguravajuća društva i društva za životno osiguranje, , a iznimno privremena isplata mirovina može se obavljati iz dobrovoljnog mirovinskog fonda pod uvjetima propisanim Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Mirovinsko osiguravajuće društvo korisniku mirovine u okviru obveznog mirovinskog osiguranja doživotno isplaćuje mirovinu u skladu s prenesenim sredstvima iz obveznog mirovinskog fonda, odnosno korisniku mirovine u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja isplaćuje mirovinu doživotno ili privremeno u skladu s prenesenim sredstvima iz dobrovoljnog mirovinskog fonda. Mirovinsko osiguravajuće društvo također isplaćuje mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo te obavlja i druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja uz prethodno odobrenje ili suglasnost Hanfe. Kada mirovinu isplaćuje društvo za životno osiguranje, ono članu fonda isplaćuje mirovinsku rentu. Na poslovanje društava za životno osiguranje koja pružaju uslugu isplate mirovinske rente primjenjuju se odredbe Zakona o osiguranju i odredbe Zakona o mirovinskom osiguravajućim društvima koje se odnose na obvezu sklapanja ugovora o mirovini i  obveznu ponudu pružanja usluga isplate doživotne mirovine. Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem mirovinskih osiguravajućih društava i društava za osiguranje te im u postupku licenciranja izdaje odobrenje za rad.

Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima uređuje se osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje mirovinskim fondovima te poslovanje Središnjega registra osiguranika.

Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima uređuje se osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava, mirovinski programi te mirovine i njihova isplata.

Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine uređuje se ostvarivanje doživotne otpremnine odnosno dokupa mirovine koji se provodi socijalnim sporazumijevanjem između poslodavaca, sindikata i radnika na temelju kolektivnog ugovora odnosno sporazuma između poslodavaca i društva za dokup mirovine, kao i osnivanje i poslovanje društava koja provode dokup mirovine.

Na ovim stranicama nalazi se popis mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad, kao i popis registriranih obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova.