Priopćenje za javnost u vezi primjene unutargrupnog izuzetka od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. EMIR-a

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 17. ožujka 2017 daje sljedeće

Priopćenje za javnost

Dana 17. ožujka 2017. na sjednici Upravnog vijeća Hanfe donesena je:

  • ODLUKA o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012  Ova Odluka se primjenjuju od dana objave na internetskim stranicama Hanfe. Detaljnije informacije o načinu na koji subjekti nadzora Hanfe mogu zatražiti primjenu unutargrupnih izuzeća dostupne su ovdje.