Priopćenje za javnost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 17. ožujka 2017. daje sljedeće

Priopćenje za javnost

U Službenom listu EU dana 10. ožujka 2017. objavljene su Delegirane Uredbe Europske komisije (regulatorni tehnički standardi) o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (dalje: Uredba CSDR), kao i Provedbene Uredbe Europske komisije o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u skladu s Uredbom CSDR, sve kako slijedi:

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/390 i Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 stupaju na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU, u kojem trenutku počinje teći rok od šest mjeseci, propisan odredbom članka 69. stavka 2. Uredbe CSDR, u kojem je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. obvezno podnijeti zahtjev Hanfi za izdavanjem odobrenja za pružanje usluga središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u skladu s Uredbom CSDR.

Još uvijek se čeka objava regulatornih tehničkih standarda vezanih za disciplinu namire uređenu člancima 6. i 7. Uredbe CSDR, o kojima će se naknadno izdati novo priopćenje.

Članku 54. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 (Evidencija o transakciji/uputi o namiri) odgađa se primjena do datuma stupanja na snagu regulatornih tehničkih standarda vezanih za disciplinu namire uređenu člancima 6. i 7. Uredbe CSDR, i to ovisno o tome koji od navedenih kasnije stupi na snagu.